EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Listina základních práv

Listina základních práv

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Listina základních práv EU

CO JE CÍLEM LISTINY?

Do práva Evropské unie (EU) promítá osobních, občanských, politických, ekonomických a sociálních práv občanů a rezidentů EU.

KLÍČOVÉ BODY

Obsah

Listina základních práv Evropské unie (Listina) při respektování pravomocí a úkolů EU i zásady subsidiarity potvrzuje práva, která vyplývají především z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných zemím EU, z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ze sociálních chart přijatých EU a Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. Díky tomu, že lépe objasňuje základní práva a upozorňuje na ně, vytváří v EU právní jistotu.

Listina základních práv obsahuje preambuli a 54 článků seskupených do sedmi kapitol:

  • kapitola I: důstojnost (lidská důstojnost, právo na život, právo na nedotknutelnost lidské osobnosti, zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu, zákaz otroctví a nucené práce);
  • kapitola II: svobody (právo na svobodu a bezpečnost, respektování soukromého a rodinného života, ochrana osobních údajů, právo uzavřít manželství a právo založit rodinu, svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svoboda projevu a informací, svoboda shromažďování a sdružování, svoboda umění a věd, právo na vzdělání, právo svobodné volby povolání a právo pracovat, svoboda podnikání, právo na vlastnictví, právo na azyl, ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání);
  • kapitola III: rovnost (rovnost před zákonem, zákaz diskriminace, kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost, rovnost žen a mužů, práva dítěte, práva starších osob, začlenění osob se zdravotním postižením);
  • kapitola IV: solidarita (právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku, právo na kolektivní vyjednávání a akce, právo na přístup ke službám zaměstnanosti, ochrana v případě neoprávněného propuštění, slušné a spravedlivé pracovní podmínky, zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci, rodinný a pracovní život, sociální zabezpečení a sociální pomoc, zdravotní péče, přístup ke službám obecného hospodářského zájmu, ochrana životního prostředí, ochrana spotřebitele);
  • kapitola V: občanská práva (právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách, právo na řádnou správu, právo na přístup k dokumentům, evropský veřejný ochránce práv, petiční právo, volný pohyb a pobyt, diplomatická a konzulární ochrana);
  • kapitola VI: soudnictví (právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, presumpce neviny a právo na obhajobu, zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů, právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin);
  • kapitola VII: obecná ustanovení.

Oblast působnosti

Listina se při dodržení zásady subsidiarity vztahuje na evropské instituce a za žádných okolností nemůže rozšířit pravomoci a úkoly, které jim jsou svěřeny ve smlouvách. Listina se také vztahuje na země EU, pokud uplatňují právo EU.

Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Evropskou úmluvou o lidských právech z roku 1950, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim přikládá uvedená úmluva. Toto ustanovení nebrání tomu, aby právo EU poskytovalo širší ochranu.

Výroční zprávy

Evropská komise každý rok od roku 2010 zveřejňuje výroční zprávu, která sleduje pokrok při uplatňování listiny.

KONTEXT

  • V roce 1999 Evropská rada dospěla k závěru, že základní práva platná na úrovni EU by se měla sumarizovat do listiny, aby se o nich více vědělo.
  • Listina byla formálně vyhlášena v Nice v prosinci 2000 Evropským parlamentem, Radou a Komisí.
  • Listina se právně závaznou pro EU stala v prosinci 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, a nyní má stejnou právní hodnotu jako smlouvy EU.

Další informace:

HLAVNÍ DOKUMENT

Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 389-405)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: zpráva o uplatňování Listiny základních práv EU za rok 2015 (COM(2016) 265 final, 18.5.2016)

Poslední aktualizace 17.10.2016

Top