Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky – protokol OSN

Go to the summaries’ table of contents

Pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky – protokol OSN

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Rady 2006/616/ES a 2006/617/ES o uzavření protokolu OSN proti pašování přistěhovalců (po zemi, po moři a letecky), doplňujícího Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TĚCHTO ROZHODNUTÍ?

Formálně schvalují podpis EU pod protokol OSN proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky v rozsahu, v němž spadá do pravomoci EU. Tento protokol doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu má za cíl předcházet pašování přistěhovalců a bojovat proti němu, podporovat spolupráci mezi signatářskými zeměmi a chránit práva pašovaných přistěhovalců.

KLÍČOVÉ BODY

Signatářské země musí následující činy definovat jako trestné činy, pokud jsou spáchány úmyslně kvůli finančnímu nebo materiálnímu zisku:

 • pašování přistěhovalců, tedy zprostředkování nedovoleného vstupu osoby do státu, jehož není tato osoba státním příslušníkem ani v něm nemá trvalý pobyt,
 • činy prováděné za účelem umožnění pašování přistěhovalců, výroby, obstarání, poskytnutí nebo držení falešných cestovních dokladů nebo dokladů totožnosti,
 • umožnění osobě zůstat ve státě bez splnění nezbytných požadavků pro zákonný pobyt,
 • pokus spáchat tyto trestné činy, spolupachatelství na nich a návod k jejich spáchání.

Signatářské země musí rovněž vzít v úvahu okolnosti, které zvyšují závažnost trestného činu (tedy přitěžující okolnosti). Patří mezi ně:

 • ohrožení života nebo bezpečnosti dotčených přistěhovalců,
 • nelidské nebo ponižující zacházení, včetně vykořisťování takových přistěhovalců.

Oběti pašování přistěhovalců nesmí podléhat trestnímu stíhání.

Rozsah použití

Protokol se vztahuje na:

 • předcházení, vyšetřování a stíhání výše uvedených trestných činů (pokud jsou to trestné činy nadnárodní povahy a zahrnují organizovanou zločineckou skupinu,
 • ochranu práv obětí těchto trestných činů.

Opatření proti pašování přistěhovalců po moři

 • Má-li určitý stát podezření, že plavidlo bez státní příslušnosti je používáno k pašování přistěhovalců, může vstoupit na palubu a plavidlo prohlédnout.
 • Má-li některá země podezření, že plavidlo s cizí registrací je používáno k pašování přistěhovalců, musí informovat zemi, v níž je plavidlo registrováno (zemi vlajky), a požadovat potvrzení registrace nebo povolení přijmout opatření. Pokud se podezření potvrdí, žádající země:
  • může vstoupit na palubu a plavidlo prohlédnout a přijmout příslušná opatření vzhledem k tomuto plavidlu, osobám a nákladu na palubě a
  • musí zajistit bezpečnost osob na palubě a lidské zacházení s nimi.
 • Nehrozí-li bezprostřední nebezpečí, nebudou podniknuta žádná další opatření bez výslovného povolení od státu vlajky.

Mezinárodní spolupráce

Země musí podniknout kroky k posílení pohraničních kontrol a jsou oprávněny odepřít vstup komukoli, kdo je zapojen do pašování přistěhovalců. Země, které mají společné hranice nebo leží na trasách využívaných zločineckými skupinami, si musí vyměňovat příslušné informace, například:

 • místa nalodění a určení používaná převaděči,
 • trasy a způsoby přepravy,
 • metody a prostředky:
  • ukrývání a přepravy osob,
  • zneužívání cestovních dokladů a dokladů totožnosti.

Země, které mají k dispozici odpovídající odborné znalosti, musí poskytnout technickou pomoc státům, které jsou často zeměmi původu nebo tranzitu přistěhovalců.

Prevence, ochrana, pomoc a navrácení

Země musí přijmout řadu opatření k předcházení pašování a k zacházení s jeho oběťmi. Patří k nim:

 • Kampaně pro zvýšení povědomí veřejnosti a rozvoj programů a spolupráce na regionální, národní a mezinárodní úrovni s cílem potírat důvody pašování přistěhovalců, jako jsou zejména chudoba a nedostatečný rozvoj.
 • Opatření na ochranu práv přistěhovalců, kteří se stali předmětem pašování, zejména pak žen a dětí.
 • Poskytnutí ochrany před násilím, které proti nim může být použito, a pomoc těm, jejichž životy nebo bezpečnost jsou ohroženy v důsledku toho, že se stali předmětem pašování.
 • Dosažení navrácení občanů či osob, které mají právo trvalého pobytu na jejich území a které byly předmětem pašování.

KONTEXT

Směrnice 2002/90/ES a rámcové rozhodnutí 2002/946/SVV stanoví obecnou definici protiprávního jednání napomáhání nelegální migraci a minimální pravidla pro sankce a odpovědnost právnických osob.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/616/ES ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti článků 179 a 181a Smlouvy o založení Evropského společenství (Úř. věst. L 262, 22.9.2006, s. 24–33)

Rozhodnutí Rady 2006/617/ES ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství (Úř. věst. L 262, 22.9.2006, s. 34–43)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu (Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 1–3)

Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu (Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 17–18)

Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu vydávaném státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 19–23)

Poslední aktualizace 04.02.2016

Top