EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský program na ochranu kritické infrastruktury

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Evropský program na ochranu kritické infrastruktury

Evropská komise stanovuje zásady a nástroje potřebné pro provádění Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury (EPCIP), který se zaměřuje na evropskou infrastrukturu i infrastrukturu jednotlivých států.

AKT

Sdělení komise ze dne 12. prosince 2006 o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (KOM(2006) 786 v konečném znění – Úřední věstník C 126 ze dne 7.6.2007).

PŘEHLED

V prosinci 2005 Rada pro spravedlnost a vnitřní věci vyzvala Komisi, aby navrhla Evropský program na ochranu kritické infrastruktury * (EPCIP). V reakci na to Komise přijala toto sdělení a návrh směrnice o určení a označení evropské kritické infrastruktury pro zlepšování ochrany takové infrastruktury.

Sdělení stanovuje zásady, procesy a nástroje navržené pro provádění programu EPCIP. Ohrožení, na něž má program reagovat, se netýkají jen terorismu, ale patří sem také trestné činnosti, přírodní nebezpečí a další důvody nehod na principu stejného přístupu pro veškerá ohrožení.

Obecným cílem EPCIP je zlepšování ochrany kritické infrastruktury v Evropské unii (EU). Toho bude dosaženo prováděním evropských právních předpisů stanovených v tomto sdělení.

Legislativní rámec pro EPCIP obsahuje následující:

 • postup pro určení a označení evropské kritické infrastruktury a společný přístup k posuzování potřeb zlepšování ochrany takové infrastruktury. Stane se tak formou směrnice;
 • opatření, která mají usnadnit provádění EPCIP, včetně akčního plánu EPCIP, Výstražné informační sítě kritické infrastruktury (CIWIN), vytvoření skupin odborníků na ochranu kritické infrastruktury na úrovni EU, procesů sdílení informací o ochraně kritické infrastruktury a určení a analýzy vzájemných závislostí;
 • poskytování podpory zemím EU v oblasti vnitrostátních kritických infrastruktur, které by na základě zvážení mohla příslušná země EU využít, a pohotovostní plánování;
 • vnější prostředí;
 • doprovodná finanční opatření, a zvláště navržený program EU „Prevence, připravenost k obraně proti terorismu a jiným souvisejícím bezpečnostním rizikům a zvládání jejich následků“, pro období 2007–2013, která poskytnou příležitosti financovat opatření týkající se ochrany kritické infrastruktury.

Akční plán EPCIP

Akční plán EPCIP má tři hlavní pracovní oblasti:

 • první se zabývá strategickými aspekty EPCIP a rozvojem opatření horizontálně použitelných na veškerou práci v oblasti ochrany kritické infrastruktury;
 • druhá se zabývá evropskými kritickými infrastrukturami a jejím cílem je snížit jejich zranitelnost;
 • třetí je vnitrostátní rámec, který podporuje země EU v ochraně jejich vnitrostátních kritických infrastruktur.

Akční plán je průběžným procesem a bude se provádět pravidelné přezkoumání.

Výstražná informační síť kritické infrastruktury (CIWIN)

Výstražná síť (CIWIN) bude zřízena samostatným návrhem Komise za účelem bezpečné výměny osvědčených postupů a mohla by také poskytnout platformu pro výměnu rychlých výstrah propojenou se systémem Komise ARGUS.

Skupiny odborníků

Pokud je zapotřebí specifických odborných znalostí, může Komise zřizovat skupiny odborníků na ochranu kritických infrastruktur na úrovni EU, které se budou zabývat jasně definovanými otázkami. Podle odvětví kritické infrastruktury mohou funkce odborníků zahrnovat následující úkoly:

 • pomoc při určování zranitelných míst, vzájemných závislostí a osvědčených postupů v odvětví;
 • pomoc při rozvoji opatření ke snížení zranitelných míst a při rozvoji metriky plnění;
 • formulování případových studií.

Sdílení informací o ochraně kritické infrastruktury

Zainteresované subjekty musí sdílet informace o ochraně kritické infrastruktury, zejména o opatřeních týkajících se bezpečnosti kritických infrastruktur a chráněných systémů, studie vzájemných závislostí a posuzování zranitelnosti, ohrožení a rizik souvisejících s ochranou kritické infrastruktury. Zároveň musí být zajištěno, aby nedošlo ke zveřejnění sdílených vlastnických, citlivých nebo osobních informací a aby veškerý personál pracující s utajenými informacemi byl prověřen na příslušný stupeň utajení od příslušné země EU.

Určení vzájemných závislostí

Pro lepší vyhodnocování slabých míst, ohrožení nebo rizik týkajících se kritických infrastruktur je nutné určit a analyzovat vzájemné závislosti zeměpisné i odvětvové povahy.

Kontaktní skupina pro ochranu kritické infrastruktury

Komise plánuje vytvořit kontaktní skupinu pro ochranu kritické infrastruktury. Kontaktní místa, určená každou zemí EU, budou zodpovědná za koordinaci otázek týkajících se ochrany kritické infrastruktury s ostatními zeměmi EU, Radou a Komisí.

Ochrana vnitrostátních kritických infrastruktur

I když Komise uznává, že ochrana vnitrostátních kritických infrastruktur je odpovědností vlastníků, provozovatelů a zemí EU, poskytuje v této oblasti podporu na vyžádání zemí EU. Všechny země EU by měly vytvořit vnitrostátní program ochrany včetně těchto bodů:

 • klasifikace vnitrostátních kritických infrastruktur s přihlédnutím k dopadům narušení nebo zničení určité infrastruktury (zeměpisný rozsah škod a závažnost důsledků);
 • určení zeměpisných a odvětvových vzájemných závislostí;
 • pohotovostní plánování.

Vnější prostředí

Vnější prostředí ochrany kritické infrastruktury je důležitým aspektem EPCIP. Aspekt propojenosti a vzájemné závislosti současného hospodářství znamená, že narušení nebo zničení určité infrastruktury by mohlo mít vážný dopad na země mimo Unii a naopak. Je proto velmi důležité posilovat mezinárodní spolupráci v této oblasti prostřednictvím odvětvových dohod.

Doprovodná finanční opatření

EPCIP bude spolufinancován programem Společenství „Prevence, připravenost k obraně proti terorismu a jiným souvisejícím bezpečnostním rizikům a zvládání jejich následků“ pro období 2007–2013.

Historické souvislosti

Ve dnech 17. a 18. června 2004 Evropská rada požádala Komisi o přípravu celkové strategie na vylepšení ochrany kritické infrastruktury. Komise v reakci na to přijala 20. října 2004 sdělení „Ochrana kritické infrastruktury v boji proti terorismu“.

Evropská rada ve dnech 16. a 17. prosince 2004 ve svých závěrech o předcházení, připravenosti a reakci na teroristické útoky a v Programu solidarity přijatých Radou 2. prosince 2004 přijala záměr Komise předložit Evropský program na ochranu kritické infrastruktury (EPCIP) a Výstražnou informační síť kritické infrastruktury (CIWIN).

V roce 2005 se na EPCIP intenzívně pracovalo. Dne 17. listopadu 2005 Komise přijala Zelenou knihu o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury.

Dne 15. září 2005 bylo přijato rozhodnutí o financování pilotního projektu obsahujícího soubor přípravných akci s cílem posílit boj proti terorismu. Potom, 26. října 2006, následovalo druhé rozhodnutí o financování pilotního projektu EPCIP.

Dne 12. prosince 2006 Komise představila návrh směrnice o určení a označení evropských kritických infrastruktur a společný přístup k posuzování potřeb zlepšování jejich ochrany. Ve stejný den Komise přijala i toto sdělení. Tyto dokumenty jasně ukazují, jak Komise navrhuje řešit problematiku ochrany kritické infrastruktury v EU.

Nakonec, dne 12. února 2007, byl přijat navržený program EU „Prevence, připravenost k obraně proti terorismu a jiným souvisejícím bezpečnostním rizikům a zvládání jejich následků“.

Klíčové termíny použité v aktu

 • Kritická infrastruktura: zařízení fyzických a informačních technologií, sítě, služby a majetek, které v případě narušení nebo zničení by měly vážný dopad na zdraví, bezpečnost, zabezpečení nebo hospodářské blaho občanů nebo účinné fungování vlád v zemích EU.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh rozhodnutí Rady ze dne 27. října 2008 o výstražné informační síti kritické infrastruktury (CIWIN) (KOM(2008) 676 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). Jak bylo uvedeno ve výše uvedeném sdělení, cílem tohoto samostatného návrhu je vytvořit Výstražnou informační síť kritické infrastruktury (CIWIN). CIWIN má zemím EU zajišťovat bezpečné informační, komunikační a výstražné systémy pro výměnu informací ohledně ochrany kritické infrastruktury. Systém má usnadnit spolupráci mezi zeměmi EU a umožnit výměnu informací o ohroženích a zranitelnosti a také o strategiích pro zlepšení ochrany kritické infrastruktury. Účast zemí EU v síti by zůstala dobrovolná. CIWIN se má skládat z elektronického fóra a systému včasného varování, první je pro výměnu informací a druhé pro výstrahy před riziky a ohroženími. Má se jednat o zabezpečený systém, u kterého je přístup k informacím náležitě regulován. Rozvoj technických aspektů CIWIN je odpovědností Komise.

Postup konzultace (CNS/2008/0200)

Zelená kniha ze dne 17. listopadu 2005 o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (KOM(2005) 576 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku].

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 20. října 2004 – Připravenost a zvládání následků při boji proti terorismu (KOM(2004) 701 v konečném znění – Úřední věstník C 52 ze dne 2.3.2005).

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 20. října 2004 – Teroristické útoky – prevence, připravenost a reakce (KOM(2004) 698 v konečném znění – Úřední věstník C 14 ze dne 20.1.2005).

Poslední aktualizace: 17.08.2010

Top