EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akreditace a dozor nad trhem

Akreditace a dozor nad trhem

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Nařízení (ES) č. 765/2008 – stanovení požadavků na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Stanoví společná pravidla pro akreditaci orgánů, které zajišťují, aby nepotravinářské výrobky v Evropské unii (EU) byly v souladu s určitými požadavky.
 • Zavádí systém dohledu s cílem zajistit vysokou úroveň bezpečnosti těchto výrobků a obecně jejich soulad s platnými požadavky.
 • Rovněž stanoví pravidla s ohledem na kontroly dovozu ze zemí mimo EU a zavádí obecné zásady pro označení CE *.

KLÍČOVÉ BODY

Vnitrostátní akreditační orgány

 • Země EU musí:
  • stanovit jedinou neziskovou vnitrostátní akreditační organizaci,
  • zajistit, aby tato organizace měla dostatek finančních prostředků a pracovníků nezbytných k vykonávání jejích povinností,
  • kontrolovat tuto organizaci a zajistit, že plní stanovené požadavky,
  • sdělovat všechny relevantní informace Evropské komisi, která vytváří veřejně dostupný seznam různých vnitrostátních organizací.
 • Vnitrostátní akreditační orgány musí:
  • určit, zda jsou jednotlivé organizace posuzování shody * oprávněny vykonávat svou činnost, a kontrolovat jejich výkonnost,
  • omezit, pozastavit nebo odejmout jeho osvědčení o akreditaci pro organizace posuzování, které přestaly být schopné vykonávat své povinnosti,
  • být objektivní a nestranné a musí mít zavedeno efektivní řízení a vhodné vnitřní kontroly,
  • souhlasit se vzájemným hodnocením,
  • informovat ostatní vnitrostátní akreditační orgány o činnostech posuzování shody,
  • pravidelně zveřejňovat informace o výsledcích své práce.
 • Vzájemná hodnocení řídí Evropská spolupráce v akreditaci (EA) s cílem zajistit kvalitu služeb poskytovaných vnitrostátními akreditačními orgány.

Dozor nad trhem EU a dovozní kontroly

 • Země EU musí:
  • organizovat a provádět dozor nad trhem s cílem zajistit bezpečnost výrobků,
  • stáhnout, omezit nebo zakázat výrobky, které by mohly poškodit zdraví nebo ohrozit bezpečnost uživatelů, a neprodleně informovat Komisi o učiněných opatřeních,
  • zavést postupy k řešení a vyřizování stížností,
  • zajistit stanovení vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem a poskytnout jim dostatečné zdroje k provádění jejich úkolů,
  • zajistit vzájemnou spolupráci vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem a výměnu informací mezi nimi,
  • stanovit sankce, které mohou zahrnovat trestní sankce za závažná porušení zákona.
 • Organizace dozoru nad trhem musí:
  • provádět v přiměřeném rozsahu kontroly a brát přitom v úvahu posuzování rizik, stížnosti a další informace,
  • varovat uživatele v rámci své země o jakýchkoli rizicích, která odhalí,
  • informovat systém pro rychlou výměnu informací (RAPEX) o jakýchkoli vážných rizicích,
  • uskutečňovat výměnu informací o shodě výrobků prostřednictvím společné databáze EU,
  • spolupracovat s orgány dohledu v ostatních zemích EU.
 • Vnitrostátní celní orgány mohou zabránit prodeji dovezeného výrobku v EU, pokud se domnívají, že představuje vážné riziko pro zdraví, bezpečnost, životní prostředí nebo jiný obecný zájem.
 • Označení CE smí k výrobku připojit pouze výrobce nebo někdo, kdo byl výrobcem zplnomocněn, aby jednal jeho jménem, za předpokladu, že výrobek splňuje požadavky shody.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. ledna 2010.

KONTEXT

 • Je nezbytné, aby nepotravinářské výrobky, které se mohou volně pohybovat mezi zeměmi EU, nepředstavovaly nebezpečí pro veřejnost, životní prostředí nebo obecnou bezpečnost.
 • Akreditace je součástí souhrnného systému, který zahrnuje posuzování shody a dozor nad trhem. Ustanovení nařízení týkající se dozoru nad trhem doplňují požadavky stanovené v jiných právních předpisech EU.
 • Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Označení CE: označení, které výrobce používá, aby vyjádřil, že výrobek je v souladu s požadavky právních předpisů EU.

Subjekt posuzování shody: subjekt, který vykonává takové činnosti, jako je kalibrace, zkoušení, certifikace a inspekce.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30–47)

Postupné změny nařízení č. 765/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4–17)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. J L 218, 13.8.2008, s. 82–128)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 21–29)

Poslední aktualizace 14.02.2017

Top