EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uznávání a výkon příkazů ke konfiskaci

Uznávání a výkon příkazů ke konfiskaci

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci

CO JE CÍLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

Umožňuje soudnímu orgánu v jedné zemi Evropské unie (EU) poslat příkaz ke zmrazení nebo konfiskaci majetku soudnímu orgánu v jiné zemi EU, kde bude tento příkaz uznán a proveden bez dalších formalit.

KLÍČOVÉ BODY

Co je příkaz ke konfiskaci?

Je to trvalé opatření, jak odebrat nezákonně získaný majetek pachatelům trestných činů nebo jejich spolupachatelům.

Trestné činy

 • U množství závažných trestných činů není nutné, aby byl tento čin trestným činem jak v zemi EU, která příkaz vydává (vydávající země), tak v zemi EU, která příkaz provádí (vykonávající země). Trestný čin však musí být ve vydávající zemi trestán odnětím svobody s horní hranicí sazby nejméně tří let. K těmto trestným činům patří:
  • účast na zločinném spolčení,
  • terorismus,
  • korupce a podvody,
  • obchodování s lidmi,
  • rasismus a xenofobie,
  • znásilnění.

Předávání

 • Příkaz ke konfiskaci týkající se peněžité částky nebo majetku může být odeslán do země EU, kde má příslušný orgán vydávající země rozumné důvody se domnívat, že má dotčená osoba nebo společnost majetek nebo příjmy. Pokud neexistují přiměřené důvody, příkaz může být předán do země EU, v níž má dotyčná osoba obvyklé bydliště nebo v níž má dotyčná společnost sídlo.
 • Příkaz ke konfiskaci, který se týká majetku, lze současně předat více zemím EU v případech, kdy:
  • existují přiměřené důvody se domnívat, že různé věci tvořící součást majetku, na nějž byl příkaz ke konfiskaci vydán, se nacházejí v různých zemích EU;
  • konfiskace specificky určené věci zahrnuje soudní řízení ve více než jedné zemi EU; nebo
  • dotčená věc se nachází v jedné ze dvou nebo více zemí EU.
 • Příkaz ke konfiskaci, který se týká peněz, lze současně předat více zemím EU v případech, kdy:
  • předmětný majetek nebyl zajištěn na základě rámcového rozhodnutí Rady 2003/577/SVV; nebo
  • hodnota majetku, který může být ve vydávajícím státě a v kterémkoli vykonávajícím státě konfiskován, nebude patrně stačit k získání celé částky, na niž byl příkaz ke konfiskaci vydán.

Uznání a výkon

 • Soudní orgán vydávající země musí požádat o výkon příkazu předáním osvědčení na jednotném formuláři v příloze uvedeného rozhodnutí soudnímu orgánu vykonávající země.
 • Vykonávající země musí příkaz bez dalších formalit uznat a podniknout všechny nezbytné kroky k jeho provedení.

Odmítnutí uznání nebo výkonu

Výkon příkazu může být odmítnut, pokud není předloženo osvědčení, nebo je neúplné nebo zjevně neodpovídá příkazu ke konfiskaci. Výkon příkazu může být odmítnut i v jiných situacích, například když:

 • výkon příkazu ke konfiskaci by byl v rozporu s předpisy, které občany chrání před dvojím trestem za stejný trestný čin;
 • příkaz se týká činu, který není trestným činem ve vykonávající zemi;
 • právo vykonávající země stanoví imunitu nebo výsadu, která brání výkonu příkazu ke konfiskaci předmětného majetku;
 • trestný čin je podle práva vykonávající země považován za čin zcela nebo částečně spáchaný na jejím území;
 • trestný čin nebyl spáchán na území vydávající země a právo vykonávající země nepřipouští soudní řízení v této věci.

Odklad výkonu

Výkon příkazu ke konfiskaci může být odložen mimo jiné v případech, kdy:

 • by mohl narušit probíhající vyšetřování trestného činu;
 • majetek je již předmětem řízení o konfiskaci ve vykonávající zemi;
 • je nutné zajistit překlad příkazu ke konfiskaci nebo jeho části

Zúčastněné osoby

Země EU musí zajistit, aby všechny zúčastněné osoby, včetně oprávněných třetích osob, mohly podávat právní prostředky proti uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci k hájení svých práv.

ODKDY SE RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Použije se od 24. listopadu 2006. Země EU ho musely provést do vnitrostátního práva do 24. listopadu 2008.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 59–78)

Postupné změny rámcového rozhodnutí 2006/783/SVV byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii (Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 45–55)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě na základě článku 22 rámcového rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci (KOM(2010) 428 v konečném znění, 23.8.2010)

Poslední aktualizace 07.12.2016

Top