Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Nesporné nároky – evropský exekuční titul

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Nesporné nároky – evropský exekuční titul

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 805/2004 – zavedení evropského exekučního titulu pro nesporné nároky

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ

 • Vytváří evropský exekuční titul pro nároky, které nejsou napadeny dlužníky.
 • Pomocí evropského exekučního titulu mohou být rozhodnutí, soudní smíry a úřední listiny týkající se nesporných nároků automaticky uznávány a prováděny i v druhé zemi EU bez nutnosti zahajovat zprostředkovací řízení.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení se vztahuje na občanské a obchodní záležitosti. Nevztahuje se na daňové, celní či správní záležitosti. Je platné ve všech zemích EU vyjma Dánska.

Nárok je považován za nesporný, pokud:

 • dlužník s ním výslovně souhlasil tím, že jej uznal, nebo prostřednictvím smíru, který schválil soud nebo který byl uzavřen před soudem v průběhu řízení; nebo
 • dlužník proti němu v průběhu soudního řízení nevznesl nikdy žádné námitky; nebo
 • dlužník se neúčastnil soudního jednání, ve kterém se o tomto nároku jednalo, ani nebyl na takovém soudním jednání zastoupen poté, co nejprve vznesl proti nároku v průběhu soudního řízení námitky;
 • dlužník jej výslovně uznal v úřední listině.

Evropský exekuční titul

Rozhodnutí související s nesporným nárokem je potvrzeno jako evropský exekuční titul země EU, která rozhodnutí vydala (stát původu). Potvrzení se vydává pomocí vzorového formuláře. Pokud se jedná pouze o část rozhodnutí, hovoříme o „částečném exekučním titulu“.

Minimální normy

Aby mohlo být rozhodnutí související s nesporným nárokem potvrzeno jako evropský exekuční titul, musí soudní řízení v zemi EU původu splňovat určité procesní podmínky.

Aby mohlo být rozhodnutí potvrzeno jako evropský exekuční titul, musí být použity způsoby doručování uvedené v nařízení.

Dokument o zahájení řízení musí být doručen s upřesněním informací týkajících se:

 • nároku (osobní údaje stran, výše nároku, existence úroku, doba trvání atd.);
 • procesních náležitostí vyžadovaných pro napadení nároku (stanovená lhůta pro napadení, důsledky nepodání námitky atd.).

Ve výjimečných případech je země EU povinna provést přezkum rozhodnutí.

Výkon

Právo platné pro vykonávací řízení je právo země EU, ve které je výkon rozhodnutí požadován (země výkonu). Věřitel musí příslušným donucovacím orgánům poskytnout:

 • kopii rozhodnutí;
 • kopii potvrzení evropského exekučního titulu;
 • v případě potřeby přepis potvrzení evropského exekučního titulu nebo jeho překlad do úředního jazyka země EU výkonu nebo do jiného jazyka, který země EU označila za přijatelný.

Věřitel nemusí z toho důvodu, že je cizí státní příslušník nebo že nemá bydliště ani nepobývá v zemi EU výkonu, skládat žádnou dodatečnou kauci či vklad.

Příslušný soud země EU výkonu může za určitých podmínek zamítnout výkon rozhodnutí, pokud je rozhodnutí neslučitelné s rozhodnutím dříve vydaným v kterékoli zemi EU nebo třetí zemi. V určitých případech může výkon rovněž pozastavit či omezit.

Obecná a závěrečná ustanovení

Pro usnadnění přístupu k vykonávacímu řízení se země EU zavazují poskytnout široké veřejnosti a odborným kruhům nezbytné informace, zejména v rámci evropské justiční sítě v občanských a obchodních věcech.

Věřitelé mohou žádat o uznání a výkon rozhodnutí podle nařízení (EU) č. 1215/2012. Kromě toho toto nařízení nevylučuje použití nařízení (ES) č. 1393/2007 o předávání soudních a mimosoudních písemností.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 21. října 2005.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 15–39)

Postupné změny nařízení (ES) č. 805/2004 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 28.06.2016

Top