EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Volný pohyb a pobyt v EU

Volný pohyb a pobyt v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodin na volný pohyb a pobyt v rámci EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice:

 • spojuje do jediného právního aktu řadu stávajících právních předpisů
 • stanoví podmínky práva na volný pohyb a pobyt (jak dočasný, tak trvalý) občanů EU* a jejich rodinných příslušníků*
 • vytyčuje omezení těchto práv z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví
 • ujasňuje postavení zaměstnaných osob, osob samostatně výdělečně činných, studentů a osob nepracujících za úplatu.

KLÍČOVÉ BODY

Občané EU s platným průkazem totožnosti či pasem mohou:

 • vstoupit do jiné země EU, aniž by potřebovali výjezdní víza. Po rodinných příslušnících, kteří nejsou občany jakékoli země EU, není vyžadováno žádné výjezdní vízum, pokud mají platnou pobytovou kartu.
 • žít až tři měsíce bez jakýchkoli podmínek či formalit v jiné zemi EU,
 • žít za jistých podmínek v jiné zemi EU déle než tři měsíce v závislosti na svém postavení v této hostitelské zemi. Osoby zaměstnané či samostatně výdělečně činné nemusí žádné další podmínky splňovat. Studenti a jiní lidé nepracující za úplatu, jako jsou osoby v důchodu, musí mít pro sebe a svou rodinu dostatek prostředků, aby nebyli přítěží pro systém sociální podpory hostitelské země, a mít komplexní zdravotní pojištění,
 • žijí-li v zemi déle než tři měsíce, musí se zapsat na příslušných úřadech. Jejich rodinní příslušníci, nejedná-li se o státní příslušníky EU, potřebují pobytovou kartu platnou na pět let.
 • mít právo na trvalý pobyt, žijí-li v jiné zemi EU nepřetržitě po dobu pěti let. Totéž platí i pro rodinné příslušníky,
 • mají právo, aby s nimi bylo zacházeno stejně jako se státními příslušníky hostitelské země. Hostitelské orgány však nejsou povinny občanům EU nepracujícím za úplatu během prvních tří měsíců jejich pobytu přidělovat dávky.

Dále:

 • rodinní příslušníci – kteří jsou nejbližšími příbuznými občana EU – mohou mít za jistých podmínek právo nadále žít v dané zemi, i když jejich nejbližší příbuzný zemře nebo zemi opustí.
 • v případě, že se občané EU či rodinní příslušníci chovají způsobem, který vážně ohrožuje některý ze základních zájmů společnosti, mohou být tito občané či rodinní příslušníci vyhoštěni,
 • Jedinými nemocemi, které odůvodňují omezení svobody pohybu, jsou takové, které Světová zdravotnická organizace považuje za nemoci s epidemickým potenciálem.

ODKDY TATO SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 30. dubna 2004 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 30. dubna 2006.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala:

KLÍČOVÉ POJMY

Občan EU: kdokoli se státní příslušností v zemi EU.
Rodinný příslušník: vztahuje se například na manžela či manželku, partnera, se kterým občan EU žije v registrovaném partnerství, a přímé potomky, kteří jsou mladší 21 let.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77–123).

Následné změny směrnice 2004/38/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8-14)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (KOM(2009) 313 v konečném znění ze dne 2. července 2009)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Volný pohyb občanů EU a jejich rodin: Pět rozhodujících opatření (COM (2013) 837 final ze dne 25. listopadu 2013)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky údajných účelových sňatků mezi občany EU a státními příslušníky třetích zemí v kontextu práva EU o volném pohybu občanů EU (COM(2014) 604 final ze dne 26. září 2014)

Poslední aktualizace 08.05.2020

Top