EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednotný vzor povolení k pobytu

Jednotný vzor povolení k pobytu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1030/2002 – jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví jednotný vzor povolení k pobytu a informace, které musí obsahovat, pro státní příslušníky třetích zemí žijících oprávněně v EU.

KLÍČOVÉ BODY

  • Povolení musí být samostatný doklad ve formě karty (původně se mohlo jednat i o nálepky připojené k jinému úřednímu dokladu).
  • Nařízení upřesňuje formu a obsah všech viditelných informací uvedených v dokladu, např. příjmení a jméno dané osoby (v tomto pořadí) a začátek a konec platnosti povolení.
  • Technické specifikace zahrnují barvu, proces a techniku tisku a materiál, které se mají použít na povolení.
  • Specifikace zahrnují bezpečnostní prvky s cílem zabránit padělání a napodobování. Ty jsou drženy v tajnosti a jsou sděleny pouze vnitrostátním orgánům odpovědným za tisk povolení.
  • Pokud země EU chtějí, mohou přidat další vnitrostátní bezpečnostní prvky v souladu se seznamem v příloze nařízení, nesmí však změnit jednotný vzhled karty.
  • Toto nařízení se nevztahuje na:

Nařízení (ES) č. 380/2008 mění nařízení (ES) č. 1030/2002, pokud jde o začlenění biometrických identifikátorů* do jednotného vzoru povolení k pobytu.

  • Biometrické identifikátory se používají k ověření platnosti povolení a totožnosti držitele. Zahrnují nejnovější fotografii žadatele a 2 otisky prstů.
  • Postup pořízení těchto identifikátorů se musí řídit vnitrostátními právními předpisy a ochrannými opatřeními, která jsou obsažena v úmluvách Organizace spojených národů o lidských právech a úmluvách o právech dítěte.
  • Údaje z biometrických identifikátorů musí být uloženy a zabezpečeny tak, aby byla zaručena jejich integrita, platnost a důvěrnost.

Jelikož byl současný vzor povolení k pobytu používán více než 20 let, bylo přijato Nařízení (EU) 2017/1954.

Zavádí nový jednotný formát povolení s novými bezpečnostními prvky, které mají zabránit padělání. Vyobrazení a textové specifikace obsažené v příloze nařízení (EU) 2017/1954 nahrazují ty v příloze k původnímu nařízení z roku 2002. Země EU mají šestiměsíční přechodné období, kdy budou využívat stávající zásoby povolení k pobytu.

Pro Irsko ani Velkou Británii (1) není toto nařízení závazné a Dánsko se může do 6 měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení rozhodnout, zda se stane v Dánsku zákonem.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Nařízení (ES) č. 1030/2002 platí od 15. června 2002.

Nařízení (EU) 2017/1954 bude uplatňováno nejpozději 15 měsíců poté, co Evropská komise přijme nové další technické podmínky pro povolení k pobytu.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Biometrické identifikátory: používání jednoho nebo více tělesných znaků osoby (otisky prstů, struktura obličeje, oční duhovka), uložených na médiu, jako je chytrá karta, čárový kód nebo dokument, ke kontrole totožnosti osoby předkládající dokument.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (Úř. věst. L 157, 15.6.2002, s. 1–7)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1030/2002 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s.1–7)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 04.04.2018(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).

Top