Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Označování výrobků v hotovém balení

Označování výrobků v hotovém balení

Hotová balení (či balení připravená předem) a jejich obsah musí mít v označení uvedenou hmotnost obsahu nebo objem, a to jednotným způsobem, s přihlédnutím k některým metrologickým podmínkám.

PŘEHLED

Označení hotových balení* a výrobků v hotovém balení* musí obsahovat řadu informací týkajících se spotřebitele.

Tyto výrobky v hotovém balení jsou určeny k prodeji o stálé váze nebo objemu, které byly předem zvoleny výrobcem. Váha nebo objem musí být:

  • rovny či vyšší než 5 gramů či mililitrů pro ta nejmenší balení;
  • nižší nebo rovny 10 kilogramům či 10 litrům pro ta největší balení.

Připojování označení „e“

Výrobky v hotovém balení mohou být označeny malým písmenem „e“ vysokým alespoň 3 mm, kterým balírna nebo dovozce zaručuje, že dané hotové balení splňuje požadavky této směrnice co do kvality a metrologických kontrol (příloha I, bod 5 a příloha II).

Písmeno musí být umístěno ve stejném zorném poli jako údaj jmenovité hmotnosti nebo jmenovitého objemu obsahu.

Zápis hmotnosti obsahu či objemu

Pro kapalné výrobky musí označení obsahovat objem a pro ostatní výrobky hmotnost obsahu.

Kromě toho musí značení výrobku v hotovém balení pro komerční použití obsahovat údaje o hmotnosti obsahu a objemu, nebo musí být v souladu s vnitrostátními předpisy platnými v zemi určení v případě, že se tyto údaje v jednotlivých zemích EU liší.

Země EU nemohou zakázat ani omezit uvádění na trh balení, která splňují požadavky a kontroly směrnice o uvádění objemu nebo hmotnosti obsahu a použitých metrologických metodách.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Platí od 23. ledna 1976. Většina zemí EU ji musela provést do vnitrostátního práva do 22. července 1977. Belgie, Irsko a Spojené království ji musely do vnitrostátního práva provést do 31. prosince 1979.

KLÍČOVÉ POJMY

* Hotové balení: kombinace výrobku a individuálního obalu, do kterého je výrobek hotově zabalen.

* Výrobek v hotovém balení: Výrobek je hotově zabalen, pokud je umístěn do jakéhokoli druhu obalu bez přítomnosti kupujícího, přičemž množství výrobku obsažené v obalu má předem stanovenou hodnotu a nelze je změnit, aniž by obal byl buď otevřen, nebo podroben zjevné úpravě.

AKT

Směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu (Úř. věst. L 46, 21.2.1976, s. 1–11)

Postupné změny a opravy směrnice 76/211/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006, a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18–63). Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24–28). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 14.12.2015

Top