EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnější detergenty pro evropské spotřebitele

Bezpečnější detergenty pro evropské spotřebitele

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Detergenty* mohou obsahovat složky – povrchově aktivní látky * – které zvyšují jejich čisticí schopnosti, ale při uvolňování do přírodního prostředí mohou zhoršovat kvalitu vody. Proto musí být pečlivě kontrolovány.

Toto nařízení stanoví společná pravidla, která umožňují prodej a používání detergentů a povrchově aktivních látek v EU při současném zachování vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

KLÍČOVÉ BODY

  • Tento právní předpis harmonizuje metody zkoušení, kterými se určuje biologická rozložitelnost všech povrchově aktivních látek používaných v detergentech. Vztahují se na primární* a konečný* biologický rozklad.
  • Zkoušky se musí provádět v laboratořích, které splňují mezinárodně uznávané normy.
  • Výrobci jsou odpovědní zajistit, aby jejich produkty splňovaly požadavky podle tohoto nařízení.
  • Výrobci musí zpřístupnit technickou dokumentaci o výsledcích zkoušek příslušným orgánům a datové listy složek přípravků všem zdravotnickým pracovníkům, kteří o to požádají.
  • Informace na obalech detergentů musí být uvedeny čitelně, viditelně a nesmazatelně. Zahrnují kontaktní údaje výrobce a datové listy.
  • Etikety na obalech detergentů prodávaných veřejnosti musí obsahovat údaje o doporučeném dávkování pro standardní náplň pračky při různých způsobech praní.
  • Vnitrostátní orgány mohou zakázat prodej a používání určitých detergentů, pokud představují riziko pro zdraví lidí nebo zvířat nebo pro životní prostředí. O svém rozhodnutí informují Evropskou komisi a ostatní země EU.

V roce 2012 bylo nařízení změněno za účelem harmonizace pravidel o omezování obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v domácích pračkách a myčkách nádobí.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 8. října 2005.

KONTEXT

Předchozí právní předpis se zabýval pouze primární biologickou rozložitelností povrchově aktivních látek v detergentech. Toto nařízení ho nahrazuje tím, že klade hlavní důraz na konečnou biologickou rozložitelnost.

Změna z roku 2012 zavádí nové limity pro snížení škod, které fosforečnany z detergentů mohou páchat na ekosystémech a kvalitě vody. Tento jev je známý jako eutrofizace.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované právním předpisům o chemických látkách.

KLÍČOVÉ POJMY

* Detergent: každá látka nebo přípravek, ať už ve formě kapaliny, prášku atd., která obsahuje mýdla a/nebo jiné povrchově aktivní látky určené pro praní nebo čištění.

* Povrchově aktivní látka: jedna z mnoha složek detergentu. Přidávají se, aby odstraňovaly nečistoty z kůže, oblečení a předmětů v domácnosti, zejména v kuchyni a koupelně. Snižují povrchové napětí mezi dvěma kapalinami nebo mezi kapalnou a pevnou látkou. Mohou působit i jako smáčedla, emulgátory a pěnotvorné látky.

* Primární biologický rozklad: když povrchově aktivní látka ztratí své vlastnosti. To je důležité pro maximální možné snížení škodlivých účinků těchto látek v čistírnách odpadních vod.

* Konečný biologický rozklad: když se povrchově aktivní látka rozloží na oxid uhličitý, vodu a minerální soli a je absorbována prostředím.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1–35)

Postupné změny nařízení (ES) č. 648/2004 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 15.02.2016

Top