EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vadné výrobky: odpovědnost

Vadné výrobky: odpovědnost

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 85/374/EHS – odpovědnost za vadné výrobky

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zavádí zásadu odpovědnosti bez zavinění, která se vztahuje na všechny evropské výrobce. Pokud vadný výrobek* způsobí škodu spotřebiteli, může být výrobce za tuto škodu odpovědný, i když na jeho straně nedošlo k opomenutí nebo zavinění.

KLÍČOVÉ BODY

Krytá škoda

Směrnice se vztahuje na škodu:

způsobenou úmrtím nebo úrazem,

způsobenou na soukromém majetku.

Země EU mohou stanovit omezení celkové odpovědnosti výrobce v případě úmrtí nebo úrazu způsobených stejným druhem zboží se stejnou vadou.

Odpovědnost

Výrobcem se rozumí:

výrobce suroviny, výrobce konečného výrobku nebo výrobce součásti,

dovozce výrobku,

každá osoba, která na výrobku uvede svůj název, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak,

každá osoba dodávající výrobek, jehož výrobce nebo dovozce nelze určit.

Pokud jsou za stejnou škodu odpovědné dvě nebo více osob, jsou odpovědné společně a nerozdílně.

Prokázání škody

Výrobek je vadný, neposkytuje-li bezpečnost, kterou je osoba oprávněná očekávat, s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně:

prezentace výrobku,

použití, které lze u výrobku důvodně očekávat,

doby uvedení výrobku na trh.

Důkazní břemeno nesepoškozená osoba . Ta musí prokázat:

skutečnou škodu,

vadu výrobku,

příčinnou souvislost mezi vadou a škodou.

Nemusí však prokazovat zanedbání nebo zavinění výrobce nebo dovozce.

Vyjmutí z odpovědnosti

Výrobce není odpovědný ve smyslu této směrnice, pokud:

neuvedl výrobek do oběhu,

vada vznikla později než v době uvedení výrobku do oběhu,

výrobek nevyrobil k prodeji nebo jiné formě distribuce za účelem zisku,

výrobek nevyrobil ani nedistribuoval za jakýmkoli účelem v rámci obvyklých transakcí a své podnikatelské činnosti,

vada výrobku je důsledkem shody výrobku se závaznými předpisy vydanými orgány veřejné moci,

vada součásti byla způsobena během výroby konečného výrobku.

Odpovědnost výrobce může být snížena, je-li škoda způsobena zaviněním poškozené osoby.

Vypršení odpovědnosti

Poškozená osoba má tři roky na uplatnění nároku na náhradu škody. Lhůta začíná běžet ode dne, kdy se poškozená osoba dozvěděla o škodě, vadě a totožnosti výrobce.

Odpovědnost výrobce zaniká po uplynutí deseti let ode dne, kdy výrobce daný výrobek uvedl na trh.

Odpovědnost výrobce nesmí být ve vztahu k poškozené osobě omezena žádnou smluvní doložkou.

Vnitrostátní právní předpisy o občanskoprávní odpovědnosti zůstávají v platnosti.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 30. července 1985. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 30. července 1988.

KONTEXT

Odpovědnost za vady výrobku

KLÍČOVÉ POJEM

* Výrobek: všechny movité věci, a to i tehdy, jsou-li zabudovány do jiné movité věci nebo do nemovitosti. Zahrnují elektřinu, prvotní zemědělské produkty (produkty půdy, chovatelství a rybářství, kromě produktů, které prošly počátečním zpracováním, např. krájením, loupáním a mrazením ovoce a zeleniny) a produkty lovu.

AKT

Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29–33)

Poslední aktualizace 19.01.2016

Top