Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nekalé obchodní praktiky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nekalé obchodní praktiky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví zákaz nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům v Evropské unii (EU). Týká se jakéhokoli jednání či opomenutí přímo souvisejících s propagací, prodeje nebo dodávkou výrobku obchodníkem spotřebitelům. Chrání tak ekonomické zájmy spotřebitelů před uskutečněním obchodní transakce s obchodníky, během ní a po ní.
 • Zajišťuje stejnou úroveň ochrany všem spotřebitelům bez ohledu na místo nákupu nebo prodeje v EU.

KLÍČOVÉ BODY

 • Nekalé obchodní praktiky jsou praktiky, které:
  • jsou v rozporu s požadavky náležité profesionální péče* a,
  • pravděpodobně naruší zásadně ekonomické chování průměrného spotřebitele*.
 • Někteří spotřebitelé se těší vyšší úrovni ochrany vzhledem ke své obzvláštní zranitelnosti vůči praxi nebo produktu, ke svému věku (děti a starší osoby), naivitě nebo své duševní nebo fyzické slabosti.
 • Směrnice definuje dvě specifické kategorie obchodních praktik jako obzvláště nekalé: klamavé obchodní praktiky (v důsledku jednání nebo opomenutí) a agresivní obchodní praktiky.

Klamavé obchodní praktiky

Klamavé kroky

Obchodní praktika je klamavá, pokud obsahuje nesprávné či zavádějící informace, nebo pokud tyto informace, i když jsou svou podstatou správné, mohou uvést průměrného spotřebitele v omyl a je pravděpodobné, že ho přimějí k rozhodnutí k transakci, které by jinak neučinil. Příklady takových kroků zahrnují nepravdivé nebo zavádějící informace týkající se:

 • existence nebo povahy výrobku;
 • hlavních vlastností produktu (jeho dostupnost, přínosy, rizika, složení, geografický původ, očekávané výsledky jeho použití atd.);
 • rozsahu závazků obchodníka, procesu prodeje (v kodexech chování, k jejichž dodržování se obchodník zavázal);
 • ceny nebo existence specifického cenového zvýhodnění;
 • nutnosti servisu, náhradních dílů, výměny nebo opravy.

Klamavé opomenutí

Praktiky jsou též klamavé, když jsou vynechány závažné informace, které průměrný spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí o obchodní transakci, čímž pravděpodobně způsobí, že spotřebitel učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil.

Agresivní obchodní praktiky

 • Obchodní rozhodnutí spotřebitele musí být svobodná. Praktika je agresivní a nekalá, je-li činěna na základě použití obtěžování, donucování či nepatřičného ovlivňování*. Výrazně omezuje svobodu volby průměrného spotřebitele a způsobuje, že spotřebitel učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil.
 • Proto je třeba při stanovení, zda se jedná o agresivní obchodní praktiky, vzít v úvahu několik faktorů. Patří mezi ně:
  • povaha, místo a doba trvání praktiky;
  • možné použití fyzického či slovního vyhrožování;
  • využití specifické okolnosti takové závažnosti (např. úmrtí nebo vážné nemoci) obchodníkem s cílem zhoršit úsudek spotřebitele a ovlivnit tak jeho rozhodnutí ohledně výrobku;
  • jakákoli nepřiměřená mimosmluvní podmínka uložená spotřebiteli, který chce uplatnit svá smluvní práva (např. ukončit nebo změnit smlouvu).
 • Příloha I směrnice obsahuje seznam 31 obchodních praktik, které jsou za všech okolností považovány za nekalé.

Uplatňování – hodnocení

 • V roce 2013 zveřejnila Evropská komise první hodnocení toho, jak země EU uplatňují směrnici, a nastínila opatření potřebná k maximalizaci jejích přínosů. Konstatovala, že vnitrostátní orgány jsou schopny omezit širokou škálu klamavých a agresivních obchodních praktik. Ukázalo se, že její právní rámec je vhodným nástrojem k zajištění spravedlnosti nových on-line postupů, které vznikají souběžně s vývojem reklamních prodejních technik. Posouzení však ukazuje, že aby byla zaručena vysoká úroveň ochrany spotřebitelů, zejména v přeshraničním obchodě, musí toho být učiněno ještě více.
 • Průvodní sdělení Komise došlo k závěru, že je zapotřebí přísnějšího a důslednějšího prosazování pravidel směrnice v oblastech, jako je cestování, doprava, digitální, on-line a finanční služby a nemovitosti.

Pokyny a databáze

 • V roce 2016 vydala Komise aktualizované pokyny k provádění a uplatňování směrnice. Ty vysvětlují klíčové pojmy a pravidla a uvádějí praktické příklady z judikatury Soudního dvora Evropské unie, vnitrostátních soudů a správních orgánů s cílem usnadnit prosazování vnitrostátním orgánům a zajistit větší právní jistotu obchodníkům.
 • Komise vytvořila veřejně přístupnou databázi právních předpisů zemí EU, začleňujících tuto směrnici, jakož i jejich právní vědy, správních rozhodnutí, odkazů na související právní literaturu a dalších relevantních materiálů. Takto lze porovnávat rozhodnutí a rozsudky zemí EU. Databáze má být v roce 2017 přístupná i přes portál e-Justice.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 12. prosince 2007. Země EU ji musely začlenit do svého vnitrostátního práva do 12. června 2007.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Náležitá profesionální péče: úroveň zvláštních dovedností a péče, kterou lze od obchodníka ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která odpovídá poctivým obchodním praktikám nebo obecným zásadám dobré víry v oblasti obchodníkovy činnosti.

Spotřebitel: fyzická osoba, jež v obchodních praktikách spadajících do oblasti působnosti této směrnice jedná za účelem, který nelze považovat za provozování jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkonu jejího svobodného povolání.

Nepatřičné ovlivňování: využívání pozice síly vůči spotřebiteli k činění nátlaku, a to i bez použití fyzické síly nebo hrozby jejího použití, způsobem, který významně omezuje schopnost spotřebitele učinit informované rozhodnutí.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22–39)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru týkající se uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách – Dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele – Budování důvěry ve vnitřní trh (COM(2013) 138 final, 14.3.2013)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – První zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („směrnice o nekalých obchodních praktikách“) (COM(2013)139 final, 14.3.2013)

Pracovní dokument útvarů Komise – Pokyny k provádění/uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních – přiložený dokument – sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Komplexní přístup ke stimulaci přeshraničního elektronického obchodu pro evropské občany a podniky (SWD(2016) 163 final, 25.5.2016)

Poslední aktualizace 01.03.2017

Top