EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Společný systém EU daně z přidané hodnoty (DPH)

Společný systém EU daně z přidané hodnoty (DPH)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 2006/112/ES – společný systém EU daně z přidané hodnoty (DPH)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Touto směrnicí se přepracovává a ruší původní šestá směrnice o dani z přidané hodnoty (DPH) s cílem vyjasnit právní předpisy EU v oblasti DPH, které v současnosti platí.

KLÍČOVÉ BODY

Předmětem DPH jsou všechna plnění prováděná v EU za úplatu osobami povinnými k dani, tj. právními nebo fyzickými osobami, které v rámci podnikání dodávají zboží a služby. Předmětem DPH je také dovoz jakoukoliv takovou osobou.

Zdanitelná plnění zahrnují dodání zboží nebo poskytnutí služby v EU, pořízení zboží uvnitř EU (zboží dodané a odeslané nebo přepravené podnikem v jedné zemi EU podniku v jiné zemi EU) a dovoz zboží do EU ze zemí mimo EU.

 • Pravidla týkající se místa plnění závisí na povaze plnění, druhu dodávaného výrobku a tom, zda je zahrnutá přeprava:
  • dodání zboží – místo, na něž je zboží dodáno,
  • pořízení zboží uvnitř EU – místo, na něž si pořizující strana nechá zboží dodat, tj. země EU, kde se zboží nakonec nachází po přepravě z jiné země EU,
  • dovoz zboží – obvykle země EU, kam zboží dorazí,
  • poskytnutí služeb – místo, kde jsou služby poskytnuty. To závisí nejen na povaze dodaných služeb, ale také na statusu zákazníka, který je příjemcem takové služby. Pro zajištění toho, aby služba byla zdaněna na místě, kde je skutečně využita, existují určité výjimky z těchto obecných pravidel, například:
   • služby související s nemovitostmi,
   • přeprava osob,
   • činnosti související s kulturou, sportem, vzděláváním a zábavou,
   • restaurační služby.
 • DPH se uplatňuje, když je zboží dodáno nebo služby jsou poskytnuty v souladu s povahou transakce. Povinnost k DPH v případě nákupu v rámci EU obecně vzniká, když je dodávka zboží do příslušné EU země dokončena. V případě dovozu do EU se DPH uplatňuje, když se zboží dostane do země EU.
 • Základ daně v případě dodání zboží a poskytnutí služeb a pořízení zboží uvnitř EU zahrnuje všechny platby dodavateli za příslušné dodání. V případě dovozu zboží je základem daně celní hodnota. Základ také zahrnuje daně, cla a další poplatky s výjimkou samotné DPH, ale nezahrnuje slevy a rabaty poskytnuté pořizovateli.
 • Minimální základní sazba DPH použitelná ve všech zemích EU na zboží a služby činí 15 %. Země EU mohou použít jednu nebo dvě snížené sazby ve výši nejméně 5 % na určité zboží či služby uvedené v příloze III směrnice. Za určitých podmínek platí řada výjimek od těchto pravidel (nižší sazby, snížené sazby u jiného zboží či služby atd.).
 • Směrnice umožňuje osvobození od DPH. Většinou se jedná o osvobození bez nároku na odpočet, např. finanční a pojišťovací služby, lékařská péče nebo sociální služby. Nicméně existují i případy osvobození s nárokem na odpočet, např. dodání zboží uvnitř EU nebo vývoz zboží do země mimo EU. Většina výjimek je pro země EU povinná, ale některé jsou volitelné.
 • Osoba povinná k dani má nárok na odpočet částky DPH zaplacené za dodané zboží či služby v zemi EU, kde se tato plnění uskutečňují. Tuto DPH na vstupu lze odečíst od DPH, jež má být odvedena za zdanitelná plnění, např. domácí dodávky zboží či služeb. Obecně nárok na odpočet nevzniká v případě ekonomické činnosti osvobozené od DPH nebo v případě, že osoba povinná k dani uplatní určité zvláštní režimy. V některých případech mohou být odpočty omezeny nebo upraveny.
 • Směrnice stanoví povinnosti osob povinných k dani a některých osob nepovinných k dani. Obecně platí, že DPH má odvést každá osoba povinná k dani, která uskuteční zdanitelné dodání zboží nebo poskytnutí služby. Mezi výjimky patří určitá plnění, kdy DPH platí zákazník, např. v případě dodávek zemního plynu, a plnění, kdy se země EU může rozhodnout určit, že DPH bude platit zákazník, například u dodávek se zvýšeným rizikem podvodů.
 • Směrnice povoluje změny, známé jako odchylky od standardních pravidel o DPH, které mohou země EU provést, například v rámci boje proti daňovým únikům. Existují také zvláštní režimy DPH, které mají snížit administrativní zátěž, např. pro malé podniky a zemědělce.
 • Směrnice kromě toho povoluje těm zemím EU, které jsou podvody v oblasti DPH postiženy nejvíce, uplatnit dočasně obecné přenesení daňové povinnosti. To zahrnuje přenesení odpovědnosti za úhradu DPH z dodavatele na zákazníka. Země EU mohou toto opatření použít pouze pro vnitrostátní dodávky zboží a služeb nad prahovou hodnotu 17 500 EUR na transakci, a to pouze do 30. června 2022za velmi přísných podmínek.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 1. ledna 2007 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 1. ledna 2008.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

 • DPH (Evropská komise).

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1–118)

Následné změny směrnice 2006/112/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Rady (EU) 2018/2057 ze dne 20. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu (Úř. věst. L 329, 27.12.2018, s. 3–7)

Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1–18)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (Úř. věst. L 292, 10.11.2009, s. 5–30)

Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě (Úř. věst. L 44, 20.2.2008, s. 23–28)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně (Úř. věst. L 346, 29.12.2007, s. 6–12)

Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (kodifikované znění) (Úř. věst. L 286, 17.10.2006, s. 15–18)

Poslední aktualizace 15.04.2019

Top