Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Zdanění příjmů z úspor

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Zdanění příjmů z úspor

Evropská unie (EU) hodlá umožnit, aby úroky z úspor, které jsou vyplacené v jedné zemi EU fyzickým osobám s bydlištěm v jiné zemi EU, podléhaly účinnému zdanění v souladu s právními předpisy uvedené jiné zemi EU.

AKT

Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb,

PŘEHLED

V rámci daňového balíčku, jehož cílem je bojovat proti škodlivé daňové soutěži, EU přijala v roce 2003 směrnici, která zmírňuje stávající disproporce v účinném zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru.

Cílem této směrnice je umožnit, aby tyto úroky vyplacené v jedné zemi EU fyzickým osobám s bydlištěm v jiné zemi EU (skutečným vlastníkům), podléhaly účinnému zdanění v souladu s právními předpisy příslušné země.

Oblast působnosti

Směrnice se omezuje na zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb z pohledávek a vylučuje záležitosti spojené se zdaněním důchodů a pojistného plnění. Z územního hlediska se směrnice vztahuje na úroky vyplacené platebním zprostředkovatelem, tj. hospodářským subjektem (jako je například finanční instituce, banka nebo investiční fond), který provádí nebo připisuje úrokovou platbu ve prospěch skutečných vlastníků, usazeným na území EU. Podle této směrnice jakýkoli subjekt, který je usazen v zemi EU a provádí nebo připisuje platbu úroku ve prospěch skutečného vlastníka, je považován za platebního zprostředkovatele. Tímto způsobem je platební zprostředkovatel posledním článkem v řetězci prostředníků, který platí úrok přímo skutečnému vlastníkovi.

OBECNÝ REŽIM: VÝMĚNA INFORMACÍ

Předkládání informací platebním zprostředkovatelem

Pokud má skutečný vlastník bydliště v jiné zemi EU než v té, v níž je usazen platební zprostředkovatel, ukládá směrnice platebnímu zprostředkovateli povinnost předložit příslušnému orgánu země EU, v níž je sám usazen, informace v minimálním rozsahu, zahrnující totožnost a bydliště skutečného vlastníka, jméno a adresu platebního zprostředkovatele, číslo účtu skutečného vlastníka nebo, pokud není číslo účtu k dispozici, označení pohledávky, z níž úroky plynou, a informace týkající se úrokové platby.

V rámci minimálního rozsahu informací, které musí platební zprostředkovatel předložit, je nutné úroky rozlišit podle druhu ve směrnici. Země EU však mohou omezit minimální rozsah informací, které má platební zprostředkovatel předkládat, například na celkovou výši úroků nebo příjmů.

Automatická výměna informací

Směrnice ukládá příslušnému orgánu země EU platebního zprostředkovatele, aby nejméně jednou ročně komunikoval s příslušným orgánem země EU, v němž má skutečný vlastník bydliště. Tato komunikace musí proběhnout do šesti měsíců po skončení daňového roku v zemi EU platebního zprostředkovatele.

NOVÁ PRAVIDLA PLATNÁ OD 1. 1. 2016

Ukázalo se, že směrnice 2003/48/ES se nevztahuje na určité finanční nástroje, které jsou rovnocenné cenným papírům nesoucím úroky, a určité nepřímé prostředky pro držení cenných papírů nesoucích úroky. Proto byla přijata nová směrnice 2014/48/EU, která bude muset být pro nápravu této situace provedena v zemích EU do 1. 1. 2016.

Cílem uvedené směrnice je:

  • posílit stávající pravidla týkající se výměny informací o příjmech z úspor, aby země EU mohly lépe bojovat proti podvodům a daňovým únikům;
  • podpořit transparentní přístup založený na povinnosti v podobě hloubkové kontroly klienta, která zabraňuje obcházet směrnici pomocí nastrčené právnické osoby (například nadace) nebo uspořádání (například svěřenectví) v zemi mimo EU, která nezajišťuje účinné zdanění veškerých příjmů této právnické osoby/uspořádání z finančních produktů, na něž se směrnice vztahuje;
  • zlepšit pravidla, která mají zabránit obcházet směrnici pomocí nastrčené právnické osoby (nadace) nebo uspořádání (svěřenectví) v zemi EU. Tato pravidla předpokládají oznámení ze strany této právnické osoby či uspořádání;
  • rozšířit obsah působnosti směrnice tak, aby zahrnovala finanční produkty, které mají podobné vlastnosti jako pohledávky (například cenné papíry s fixní nebo zaručenou sazbou návratnosti a některé produkty životního pojištění), ale které takto nejsou právně klasifikovány;
  • brát v potaz veškeré příjmy z investičních fondů získané v rámci i mimo rámec EU kromě příjmů získaných prostřednictvím subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů povolených v souladu se směrnicí 85/611/EHS (SKIPCP), které již jsou obsaženy v současné směrnici.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2003/48/ES

16. 7. 2003

31. 12. 2003

Úř. věst. L 157 ze dne 26. 6. 2003, str. 3848

Pozměňující akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2014/48/EU

15. 4. 2014

1. 1. 2016

Úř. věst. L 111 ze dne 15. 04. 2014, str. 50-78

Postupné změny a opravy směrnice 2003/48/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 25.01.2015

Top