EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

DPH: Zvláštní režim pro zlato

This summary has been archived and will not be updated. See 'Společný systém EU daně z přidané hodnoty (DPH)' for an updated information about the subject.

DPH: Zvláštní režim pro zlato

Cílem tohoto dokumentu je doplnit společný základ DPH ve Společenství zavedením zvláštního režimu pro zlato.

AKT

Směrnice Rady 1998/80/ES ze dne 12. října 1998, kterou se doplňuje systém daně z přidané hodnoty a mění směrnice 77/388/EHS – Zvláštní režim pro investiční zlato (Úřední věstník L 281 ze dne 17.10.1998)

PŘEHLED

Tato směrnice zavádí pro dodání investičního zlata osvobození od daně s cílem podpořit využívání zlata jako finančního nástroje. V minulosti se na investiční zlato vztahoval běžný daňový režim. Na základě tohoto režimu dodání investičního zlata v zásadě podléhalo DPH, nicméně některé členské státy měly právo přechodně toto dodání osvobodit od daně. Nová směrnice odstraňuje takové narušování hospodářské soutěže mezi členskými státy a zároveň posiluje konkurenceschopnost trhu se zlatem ve Společenství.

Definice investičního zlata:

  • zlato v podobě prutů nebo destiček o hmotnosti připouštěné na trhy zlatem a ryzosti nejméně 995 tisícin, bez ohledu na to, zda je zastoupeno cennými papíry nebo nikoli (členské státy mohou z režimu vyjmout zlaté pruty nebo destičky o hmotnosti nejvýše 1 gram);
  • zlaté mince, které mají ryzost nejméně 900 tisícin, byly vyraženy po roce 1800, jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %. Členské státy každý rok sdělí, se kterými mincemi vyhovujícími těmto kritériím se na jejich území obchoduje. Tyto seznamy jsou zveřejňovány v Úředním věstníku.

Členské státy osvobodí od daně z přidané hodnoty dodání investičního zlata, jeho pořízení uvnitř Společenství a dovoz.

Je ovšem možné zvolit zdanění dodávek investičního zlata u jiných osob povinných k dani, jestliže tyto dodávky provádí:

  • osoby, které vyrábějí investiční zlato nebo přeměňují zlato na investiční zlato (v tomto případě členské státy musí stanovit právo volby);
  • osoby povinné k dani, které v rámci své hospodářské činnosti obvykle dodávají zlato určené k průmyslovým účelům (v tomto případě členské státy mohou stanovit právo volby).

Členské státy určí podrobnosti výkonu této volby a informují o nich Komisi.

Směrnice stanoví pravidla pro uplatňování práva na odpočet daně u osob povinných k dani, které vyrábějí investiční zlato nebo přeměňují zlato na investiční zlato, pokud se nerozhodly pro zdaňování svých dodání.

Pro obchodníky investičním zlatem jsou předepsány zvláštní povinnosti, které mají především zabránit možným daňovým únikům v důsledku dvojího užití zlata (průmyslové a investiční užití): musejí vést účetnictví o všech důležitých plněních a uchovávat doklady umožňující určit jejich zákazníky po dobu nejméně pěti let.

V některých případech mohou členské státy určit, že plátcem daně nebude prodávající, nýbrž kupující (postup přenesení daňové povinnosti), což má zabránit daňovým únikům a snížit finanční náklady související s plněním.

Pokud jde o plnění na vázaném trhu zlatem, členské státy mohou být oprávněny nepoužívat zvláštní režim a zavést zjednodušující opatření.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 1998/80/ES

17. 10. 1998

1. 1. 2000

Úř. věst. L 281 ze dne 17. 10. 1998

Poslední aktualizace: 31.08.2006

Top