EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Infrastruktura pro prostorové informace v EU (Inspire)

Infrastruktura pro prostorové informace v EU (Inspire)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (Inspire)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace* v Evropě pro účely politik Evropské unie (EU) v oblasti životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí.
 • Evropská infrastruktura je založena na prostorových informacích zřízených a spravovaných zeměmi EU.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice upravuje soubory prostorových dat, které splňují tyto podmínky:

 • vztahují se k oblasti, ve které země EU mají nebo vykonávají svrchovaná práva,
 • jsou v elektronické podobě,
 • jsou drženy orgánem veřejné správy nebo jiným subjektem, který síť využívá,
 • týkají se informací o životním prostředí.
 • Země EU zajistí vytvoření metadat* pro různé soubory prostorových dat* a služby založené na prostorových datech uvedené v tomto nařízení. V závislosti na tématech musí být metadata vytvořena do dvou nebo pěti let ode dne přijetí prováděcích pravidel.
 • Evropská komise, které je nápomocen výbor, přijme technická opatření, aby zajistila vzájemné fungování souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, a tam, kde je to prakticky možné, provádí jejich harmonizaci.
 • Tato prováděcí pravidla měla být v závislosti na tématech přijata nejpozději do 15. května 2009 nebo 15. května 2012.
 • Země EU musí zřídit a provozovat síť následujících služeb:
 • Vyhledávání: vyhledání souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech.
 • Prohlížení: zobrazení, procházení, přibližování/oddalování, posouvání nebo překrývání zobrazitelných souborů prostorových dat.
 • Stahování: tam, kde je to prakticky možné, přímý přístup k úplným souborům prostorových dat a jejich stažení.
 • Transformace: transformování souborů prostorových dat za účelem dosažení interoperability.
 • Orgány veřejné správy musí mít možnost provázat své soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech s vnitrostátní sítí.
 • Země EU mohou omezit přístup veřejnosti k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech z různých důvodů, jako je zákonné utajení, veřejná bezpečnost, práva duševního vlastnictví nebo ochrana životního prostředí.
 • Komise provozuje geoportál Inspire na úrovni EU. Ten poskytuje přístup k vnitrostátním sítím.
 • Tato směrnice nevyžaduje sběr nových prostorových dat.

Hodnocení

 • V srpnu 2016 Komise zveřejnila zprávu o provádění směrnice o INSPIRE (2007/2/ES). Společně s touto zprávou předložila podrobné hodnocení, které bylo provedeno v kontextu s programem REFIT (Program pro účelnost a účinnost právních předpisů).
 • Toto hodnocení ukázalo, že směrnice o INSPIRE je stále do značné míry vhodná pro svůj účel, ale že na úrovni EU a zemí EU je zapotřebí dalšího úsilí s cílem překlenout velké nedostatky v provádění a plně využít přínosy směrnice. Kromě toho vyžadují pozornost specifické problémy týkající se opatření politik v oblasti dat (článek 17 směrnice) a požadavky a používání některých technických specifikací v prováděcích pravidlech (včetně zefektivnění postupů podávání zpráv).
 • V důsledku toho Komise vydala řadu doporučení a opatření, které nyní bude provádět v úzké spolupráci se zeměmi EU v rámci Pracovního programu údržby a provádění (MIWP) 2016-2020.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 15. května 2007. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 15. května 2009.

KONTEXT

Další informace najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Infrastruktura pro prostorové informace: metadata, soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech; síťové služby a technologie; dohody o sdílení, přístupu a používání; a mechanismy, procesy a postupy koordinace a sledování.

Metadata: informace, které popisují soubory prostorových dat nebo služby založené na prostorových datech a které umožňují jejich vyhledávání, třídění a používání.

Prostorová data: data, jež přímo nebo nepřímo odkazují na určitou polohu nebo zeměpisnou oblast, jako jsou adresy, dopravní sítě, nadmořská výška a využití území.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (Inspire) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1–14)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat (Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12–30).

Postupné změny nařízení (ES) č. 1205/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Rozhodnutí Komise 2009/442/ES ze dne 5. června 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o sledování a podávání zpráv (Úř. věst. L 148, 11.6.2009, s. 18–26).

Viz konsolidované znění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (OJ L 164, 25.6.2008, s. 19–40)

Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby (Úř. věst. L 274, 20.10.2009, s. 9–18).

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) č. 268/2010 ze dne 29. března 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek (Úř. věst. L 83, 30.3.2010, s. 8–9)

Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 11–102).

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) č. 1088/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o služby stahování dat a transformační služby (Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 1–10)

Nařízení Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 13–34)

Nařízení Komise (EU) č. 1253/2013 ze dne 21. října 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 331, 10.12.2013, s. 1–267)

Nařízení Komise (EU) č. 1311/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o definici INSPIRE prvku metadat (Úř. věst. L 354, 11.12.2014, s. 6–7)

Nařízení Komise (EU) č. 1312/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu služeb prostorových dat (Úř. věst. L 354, 11.12.2014, s. 8–16)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 1–37)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1–13)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ze dne 3. dubna 2014, kterým se zavádí program Copernicus a zrušuje nařízení (EU) č. 911/2010 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 44–66)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 2014, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 135–145)

Poslední aktualizace 21.02.2017

Top