EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Snižování znečištění z lehkých motorových vozidel

Snižování znečištění z lehkých motorových vozidel

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 715/2007 – schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení (ES) č. 715/2007:

 • stanovuje harmonizovaná pravidla pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel, známých souhrnně jako lehká užitková vozidla;
 • zahrnuje náhradní díly, zařízení k regulaci znečišťujících látek* a stanovuje pravidla pro schvalování jejich typu;
 • bylo několikrát změněno, naposledy nařízením (EU) 2018/858.

Nařízení (EU) č. 2018/858:

 • upravuje pravidla EU o schvalování typů vozidel;
 • zavádí robustnější zkušební metody vzhledem k emisím znečišťujících látek; a
 • zrušuje směrnici 2007/46/ES o schvalování typu vozidel v EU od 31. srpna 2020.

KLÍČOVÉ BODY

Tento právní předpis se vztahuje na lehká užitková vozidla do 2,6 tuny.

Výrobci musí:

 • musí navrhnout, zkonstruovat a namontovat konstrukční části tak, aby vozidlo bylo v souladu s právním předpisem,
 • musí prokázat, že všechna nová vozidla a nová zařízení k regulaci znečišťujících látek jsou v souladu s tímto právním předpisem a mohou po dobu běžné životnosti vozidla za běžných podmínek používání na pozemních komunikací plnit emisní limity;
 • zajistit, aby zařízení k regulaci znečišťujících látek vydržela 160 000 km;
 • emise vozidla lze kontrolovat po uplynutí 5 let nebo po 100 000 km, podle toho, co nastane dříve;
 • musí poskytnout kupujícím hodnoty emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva,
 • nesmí používat odpojovací zařízení snižující účinnost systému regulace emisí. Výjimku představují přísně stanovené podmínky, jako je ochrana motoru před poškozením nebo poruchou,
 • (do 1. září 2020) musí na internetových stránkách umožnit samostatným autoopravnám neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě. To by mělo zahrnovat položky, jako jsou příručky k obsluze a technické manuály. Mohou si účtovat přiměřený poplatek. Tyto požadavky jsou nahrazeny požadavky v nařízení (EU) 2018/858 ze dne 1. září 2020.

Vnitrostátní orgány musí:

 • udělit schválení typu* EU novým vozidlům, která vyhovují tomuto právnímu předpisu;
 • odmítnout udělit schválení vozidlům, která nesplňují emisní normy, v povolených lhůtách platných pro každou kategorii vozidla,
 • povolit registraci vozidel, která vyhovují tomuto právnímu předpisu;
 • zakázat prodej nebo instalaci zařízení k regulaci znečišťujících látek, která nesplňují normy EU,
 • zajistit, aby pro výrobce, kteří padělají prohlášení či výsledky, neposkytují údaje nebo používají odpojovací zařízení, existovaly sankce.

Komise pravidelně posuzuje postupy, zkoušky a požadavky a emisní limity stanovené v tomto právním předpisu a pravidelně je aktualizuje v prováděcích právních předpisech.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 3. ledna 2009.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Zařízení k regulaci znečišťujících látek: mechanismus nebo zařízení, které odstraňují znečišťující látky, například z výfukových plynů, které by jinak byly uvolněny do atmosféry.
Schválení typu: postup, kterým se osvědčuje, že určitý produkt vyhovuje minimálnímu souboru regulačních a technických požadavků.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1–16)

Postupné změny nařízení (ES) č. 715/2007 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1–218)

Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1–643)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1–160)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 08.10.2019

Top