EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cizí a místně se nevyskytující druhy

Cizí a místně se nevyskytující druhy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 708/2007 — použití cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení se vztahuje na:

 • přesuny cizích druhů (vysazování)* nebo místně se nevyskytujících druhů (přemisťování)* pro jejich použití v akvakultuře v EU,
 • všechny druhy zařízení akvakultur. Nicméně stanovuje zvláštní pravidla vztahující se na uzavřená zařízení akvakultur. Přesuny nepůvodních a místně se nevyskytujících druhů, které mají být chovány v uzavřených zařízeních akvakultur mohou být vyjmuty z požadavků týkajících se získání povolení za podmínky, že jsou přepravovány za podmínek, které brání jejich rozšíření do prostředí. Země EU musí vést pravidelně aktualizovaný seznam uzavřených zařízení akvakultur.

Nevztahuje se na:

 • přemisťování organismů v rámci zemí EU, pokud zde není riziko pro životní prostředí,
 • obchody se zvířaty, zahradní centra nebo akvária, která nepřijdou do styku s vodami EU,
 • druhy uvedené v příloze IV s výjimkou určitých případů.

Zahrnuje všechny vodní druhy včetně částí, které mohou přežít a rozmnožovat se.

Opatření proti nepříznivým účinkům na biologickou rozmanitost

Země EU musí:

 • zavést opaření, kterými se vyhnou nepříznivým účinkům na biologickou rozmanitost v důsledku přesunů vodních organismů pro účely akvakultur a šíření těchto organismů,
 • sledovat a provádět inspekce činností v oblasti akvakultury, aby zajistily, že
  • budou uzavřená zařízení akvakultur dodržovat požadavky stanovené tímto nařízením a
  • přeprava do těchto zařízení nebo z nich se uskuteční za podmínek, které zabraňují úniku cizích druhů nebo necílových druhů.

Povolení

Jakýkoli přesun cizích vodních organismů do zařízení akvakultury vyžaduje povolení vydané přijímajícím státem EU. K získání tohoto povolení musí provozovatel akvakultury podat žádost, ve které uvede jisté informace, včetně:

 • jména a vlastností dotčeného organismu,
 • navrhovaného místa určení a důvodu přesunu,
 • možný dopad na životní prostředí,
 • opatření pro řízení a sledování přesunu, atd.

Rutinní přesun

V případě přesunu ze zdroje, o němž se ví, že nepředstavuje riziko pro životní prostředí může příslušný orgán vydat povolení a případně vznést požadavek na karanténu* nebo pokusné vypuštění*.

Výjimečný přesun

V případě výjimečného přesunu musí být provedeno hodnocení ekologických rizik. Pokud je míra rizika vyhodnocena jako střední nebo vysoká, musí žadatel a dotčená správa posoudit, zda existují způsoby snížení míry tohoto rizika na nízkou. Pokud je míra rizika snížena na nízkou, může příslušný orgán vydat povolení a případně vznést požadavek na karanténu, pokusné vypuštění nebo sledování*.

Přemístění s vlivem na sousední členské státy

Země EU, na které může mít přemístění mořských organismů vliv, musí být informovány a musí zaslat své připomínky Evropské komisi, která potvrdí, zamítne nebo změní povolení.

Rejstřík

Země EU musí vést rejstřík vysazení a přemístění se všemi informacemi, které se jich týkají. Tyto rejstříky pak budou veřejnosti k dispozici.

Většina zemí EU věnovala tomuto nařízení konkrétní webovou stránku a rejstřík je obecně dostupný z ní.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Používá se od 1. ledna 2009 kromě Kapitol I a II i Článku 24 (prováděcí pravidla a přizpůsobení technickému pokroku), které se používají od 18. července 2007.

KONTEXT

Invazivní cizí druhy jsou jednou z hlavních příčin ztráty biologické rozmanitosti, ať už:

 • genetickými změnami,
 • poškozeními nebo úpravami přírodních stanovišť,
 • rozšířením patogenních činitelů a parazitů nebo
 • nahrazením původních druhů v ekologické nice, kterou obývají.

Tento dopad na životní prostřední má významné ekonomické a společenské následky.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Akvakultura: chov nebo kultura vodních organismů, která využívá techniky navržené ke zvýšení produkce těchto organismů nad rámec přirozené kapacity životního prostředí. Organismy zůstávají ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob v průběhu celého chovu nebo kultury včetně sklizně.
Místně se nevyskytující druhy: jakékoli vodní druhy, které se z biogeografických důvodů místně nevyskytují v určité oblasti v rámci svého přirozeného areálu rozšíření.
Cizí druhy:
 • jakékoli vodní druhy vyskytující se mimo svůj známý přirozený areál rozšíření a mimo oblast svého přirozeného potenciálu rozšíření,
 • jakékoli organismy, jejichž počet chromozomů byl uměle zdvojnásoben a
 • uměle křížené druhy schopné rozmnožování.
Vysazování: proces, kterým je cizí druh záměrně přesunut do prostředí mimo svůj přirozený areál rozšíření za účelem využití v akvakultuře.
Přemisťování: proces, kterým je místně se nevyskytující druh za účelem využití v akvakultuře záměrně přesunut v rámci svého přirozeného areálu rozšíření do oblasti, kde se z biogeografických důvodů dříve nevyskytoval.
Karanténa: jejím účelem je udržet dotčené organismy v úplné izolaci po dostatečně dlouhou dobu, aby mohla být založena chovná populace, zjištěny nezáměrně přítomné druhy a potvrzena absence patogenních původců nebo nákaz. Zřízení karantény musí dodržet podrobný popis v souladu s podmínkami stanovenými nařízením (příloha III).
Pokusné vypuštění: počáteční fáze vypuštění vodních organismů, na které se vztahují zvláštní omezení a preventivní opatření, v malém měřítku. Musí být vypracován pohotovostní plán, aby mohly být organismy odstraněny z daného prostředí nebo snížena hustota jejich výskytu v případě nepředvídaných rizik pro životní prostředí nebo pro původní populace.
Sledování: musí být prováděno po dobu nejméně dvou let po vypuštění organismů do jejich nového prostředí s cílem posoudit, zda byly dopady přesně předpovězeny nebo zda se vyskytly další nebo odlišné dopady.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (Úř. věst L 168 28.6.2007, s. 1-17)

Postupné změny nařízení (ES) č. 708/2007 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (ES) č. 535/2008 ze dne 13. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (Úř. věst. L 156, 14.6.2008, s. 6-9)

Nařízení Komise (ES) č. 506/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se mění příloha IV nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s, 36-37)

Poslední aktualizace 18.12.2018

Top