EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zvládání povodňových rizik v EU

Zvládání povodňových rizik v EU

Povodně ohrožují lidské zdraví, kulturní dědictví, hospodářství a životní prostředí. EU tímto stanoví rámec pro vyhodnocování, mapování a plánování snižování rizika povodní v Evropě.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

PŘEHLED

Povodně ohrožují lidské zdraví, kulturní dědictví, hospodářství a životní prostředí. EU tímto stanoví rámec pro vyhodnocování, mapování a plánování snižování rizika povodní v Evropě.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Účelem této směrnice je vytvořit rámec pro opatření zaměřená na snížení rizika povodní v EU, a to prostřednictvím vyhodnocování rizik povodní v povodích a pobřežních regionech, mapování oblastí, které jsou náchylné k velkým povodním, a vypracování plánů pro zvládání povodňových rizik na základě úzké spolupráce mezi zeměmi EU.

KLÍČOVÉ BODY

  • Tato směrnice požaduje, aby země EU vyhodnotily riziko povodní v pobřežních regionech a povodích tím, že shromáždí informace o těchto oblastech, například historii povodní a mapy vyobrazující hranice, využívání půdy a topografii, a určí pravděpodobnost budoucích významných povodní a jejich důsledky. Tato vyhodnocení měla být poprvé zveřejněna do 22. prosince 2011 a do 22. prosince 2018 budou přezkoumána a potom vždy jednou za 6 let.
  • Země EU musí také vytvořit mapy, které vyznačují oblasti náchylné k významným povodním, a uvést scénáře (na základě vysoké, střední nebo nízké pravděpodobnosti) výskytu povodně na daném místě. Mapy byly poprvé zveřejněny do 22. prosince 2013 a musí se přezkoumávat každých 6 let.
  • Země EU musí také vytvořit plány pro zvládání povodňových rizik, které se koordinují na úrovni povodí nebo pobřežní oblasti. Tyto plány stanoví cíle pro zvládání povodňových rizik se zaměřením zejména na prevenci (např. zákaz výstavby v zátopových oblastech), ochranu (opatření pro snížení pravděpodobnosti povodní na konkrétním místě) a připravenost (informování veřejnosti o povodňových rizicích a o tom, co dělat při povodni). Tyto plány musí být vyhotoveny do 22. prosince 2015 a také se přezkoumávají každých 6 let.
  • Jak mapy povodňových rizik, tak plány pro zvládání povodňových rizik jsou koordinovány s rámcovou směrnicí o vodě. Provádění rámcové směrnice o vodě, této směrnice a dalších směrnic, které souvisejí s vodou, se řídí společnou prováděcí strategií, která má také za cíl začlenit politiky v oblasti vody do dalších politik v EU, jako je zemědělství, doprava nebo výzkum a regionální rozvoj.

KONTEXT

I když jsou povodně přírodním jevem, kterému nelze plně zabránit, činnosti člověka přispívají ke zvyšování pravděpodobnosti jejich výskytu a nepříznivých účinků. V důsledku změny klimatu, nesprávné správy řek, výstavby v zátopových oblastech a rostoucího počtu lidí a nemovitostí v těchto oblastech riziko záplav a rozsah škod v budoucnu poroste.

Vzhledem k tomu, že většina povodí v Evropě je sdílena různými zeměmi, jsou opatření účinnější na úrovni EU, protože umožňují lepší vyhodnocení rizik a koordinaci opatření ze strany zemí EU.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části o směrnici o povodních v EU.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2007/60/ES

26. 11. 2007

25. 11. 2009

Úř. věst. L 288 ze dne 6. 11. 2007, s. 27-34

Poslední aktualizace 22.04.2015

Top