EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů

Tato strategie vytváří akční rámec, jímž se má omezit zátěž pro životní prostředí plynoucí z produkce a spotřeby přírodních zdrojů, aniž by újmu utrpěl hospodářský rozvoj. Otázky týkající se zdrojů budou začleněny do všech příslušných politik a budou uplatněna specifická opatření, zejména vytvoření střediska informací a ukazatelů, vybudování evropského fóra a sestavení skupiny mezinárodních odborníků.

AKT

Sdělení Komise ze dne 21. prosince 2005 s názvem: „Tematická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů“ (KOM(2005) 670 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Tato strategie stanovuje pokyny pro činnost Evropské unie (EU) na příštích 25 let, pokud jde o účinnější a trvalejší využívání přírodních zdrojů po celý jejich životní cyklus.

Cílem strategie je omezit nepříznivé dopady na životní prostředí způsobené využíváním přírodních zdrojů (vyčerpávání zdrojů a znečištění) tak, aby byly současně dodrženy cíle stanovené při zasedání Evropské rady v Lisabonu v oblasti hospodářského růstu a zaměstnanosti. Je na všech odvětvích spotřebovávajících zdroje, aby zlepšovaly jejich výnosnost, omezovaly své dopady na životní prostředí a nahrazovaly příliš znečišťující zdroje jinými řešeními.

V této fázi nebyla stanovena žádná směrná čísla, strategie však počítá s možností stanovit takovéto cíle v průběhu příštích let, kdy již budou úroveň poznatků ohledně využívání zdrojů a ukazatele jejich vývoje na dostatečně rozvinuté úrovni a bude možné na nich stavět.

Integrace přístupu založeného na životním cyklu zdrojů do stávajících politik

Strategie si klade za cíl omezit dopady na životní prostředí v každé fázi životního cyklu zdrojů, který se skládá z jejich těžby či sklizně, užívání a likvidace. Jde tedy o to, aby byl tento koncept životního cyklu a dopadu zdrojů začleněn do souvisejících politik.

V budoucnosti tento přístup bude uplatňován systematicky na všechny politiky v oblasti životního prostředí. Už nyní je začleněn do některých opatření, jako je tematická strategie pro odpady. Některé kroky, jako jsou Integrovaná výrobková politika nebo ekotechnologie, jsou vůči takovému přístupu komplementární.

Tento přístup se musí stát také součástí politických oblastí, které se životním prostředím přímo nezabývají, dotýká se jich však spotřeba zdrojů. Některá opatření v tomto smyslu již byla přijata, zejména v oblastech dopravy a energie. Dalším určujícím faktorem v některých průmyslových odvětvích či oblastech infrastruktury bude využití zhodnocení dopadů.

Nová opatření vytvořená strategií

Aby došlo k prohloubení poznatků o využívání zdrojů a jejich dopadech na životní prostředí, navrhuje strategie vytvoření střediska informací o přírodních zdrojích spravovaného Komisí. Toto středisko informací bude shromažďovat informace od různých analytických a výzkumných orgánů (v rámci Komise i mimo ni). Usnadní to výměnu informací a jejich zpřístupnění tvůrcům politik.

Do roku 2008 Komise zamýšlí vytvořit ukazatele umožňující monitorovat a pravidelně hodnotit pokrok dosažený při plnění cíle strategie. Tyto ukazatele se budou týkat zlepšování účinnosti využívání zdrojů, oddělení využívání zdrojů od jejich dopadů na životní prostředí, jakož i oddělení nepříznivých dopadů na životní prostředí od hospodářského růstu.

Členské státy jsou vyzývány k tomu, aby na státní úrovni samy vytvářely jistá opatření a programy (zejména v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo hospodářských pobídek). Pomoci se jim dostane v podobě zřízení fóra pro výměnu informací, které bude sdružovat zástupce členských států a Komise, případně dalších aktérů.

Komise ve spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) (EN) (ES) (FR), navrhne zřízení mezinárodní skupiny odborníků. Tato pracovní skupina bude pověřena hlavně prohlubováním poznatků o celosvětovém rozměru udržitelného využívání zdrojů a odborným poradenstvím pro hospodářsky rozvinuté a rozvojové země.

Kontext

Stávající tempo spotřeby zdrojů a s tím související zátěž pro životní prostředí nejsou udržitelné: navzdory technickým zlepšením zvyšující se objem spotřeby zdrojů často předstihuje pokrok v oblasti životního prostředí či nárůst produktivity. Hrozí nebezpečí, že s průmyslovým rozvojem některých zemí jako Čína či Indie tento trend ještě zesílí. Riziko vyčerpání zdrojů a znečištění v důsledku využívání těchto zdrojů představují čím dál reálnější hrozbu pro naše životní prostředí.

Aby bylo možné zvrátit tyto neudržitelné trendy, zastavit degradaci životního prostředí a uchovat základní funkce, které přírodní zdroje poskytují, musí se politika v oblasti životního prostředí zasadit o více než prosté omezování znečištění (kontrolu znečišťujících emisí a odpadů).

Tato strategie by díky svému přístupu založenému na životním cyklu zdrojů a shromažďování spolehlivých informací měla přispět k větší eko-efektivitě využívání zdrojů a příklonu k udržitelnějším způsobům produkce a spotřeby.

Strategie udržitelného využívání přírodních zdrojů představuje jednu ze sedmi tematických strategií, s nimiž počítá šestý akční program pro životní prostředí schválený v roce 2002.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise ze dne 1. října 2003 s názvem: „K tematické strategii pro udržitelné využívání přírodních zdrojů“ (KOM(2003) 572 – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). EU vysvětluje hlavní zásady umožňující vymezit evropskou strategii, která se zaměřuje na omezení dopadů využívání zdrojů na životní prostředí a jež se opírá o stav těchto zdrojů a platné politiky.

Poslední aktualizace: 16.12.2005

Top