EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nakládání s odpady z těžebního průmyslu

Nakládání s odpady z těžebního průmyslu

Evropská unie zavedla opatření, která mají předcházet nebo minimalizovat nepříznivé vlivy na životní prostředí a na lidské zdraví způsobené nakládáním s odpady z těžebního průmyslu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/EC ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES - Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

PŘEHLED

Evropská unie zavedla opatření, která mají předcházet nebo minimalizovat nepříznivé vlivy na životní prostředí a na lidské zdraví způsobené nakládáním s odpady z těžebního průmyslu.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice 2006/21/ES zavádí opatření pro bezpečné nakládání s odpady vznikajících při těžbě, úpravě a skladování nerostných surovin a při provozu lomů.

KLÍČOVÉ BODY

Provozovatel zařízení potřebuje povolení pro provoz zařízení pro nakládání s odpady z těžebního průmyslu. Tato směrnice stanoví pravidla pro udělování povolení provozovatelům orgány určenými v každé zemi EU.

Orgány musí přijmout opatření, když je postaveno nové zařízení nebo když je stávající zařízení upraveno z hlediska:

 • polohy,
 • fyzické stability,
 • zajištění prevence znečištění půdy, ovzduší a vod,
 • monitorování a kontroly,
 • ukončení provozu zařízení, rekultivace území a období po ukončení provozu.

Zařízení pro nakládání s odpady kategorie A*

Provozovatelé zařízení kategorie A (která představují určitá rizika pro zdraví a pro životní prostředí) musí vytvořit:

 • politiku pro prevenci havárií a systém řízení bezpečnosti,
 • vnitřní havarijní plán určující opatření, která je nutné na místě provést v případě havárie.

Kritéria klasifikace pro zařízení kategorie A jsou dále definována v nařízení 2009/337/ES.

Vnitrostátní orgány musí vytvořit vnější havarijní plány určující v případě havárie opatření mimo místo havárie.

Provozovatelé musí poskytnout finanční záruku s cílem zajistit, aby povinnosti vyplývající ze směrnice byly pokryty ještě před zahájením provozu. Musí také zajistit to, aby bylo k dispozici financování pro sanaci místa těžby po ukončení provozu.

Rozhodnutí 2009/335/ES definuje technické pokyny pro vytvoření finančních záruk.

Nakládání s odpady

Provozovatelé musí vypracovat plán pro nakládání s odpady, který zabrání vzniku odpadů nebo jej sníží a bude podporovat využívání odpadů a jejich bezpečné odstranění. Orgány musí plán každých 5 let přezkoumat.

Musí zahrnovat:

 • popis odpadu a jeho vlastnosti (tj. jeho chemické, fyzické a geologické rysy). Technické požadavky pro popis vlastností odpadu stanovené v příloze II směrnice jsou vypracovány v rozhodnutí 2009/360/ES. Kromě toho rozhodnutí 2009/359/ES doplňuje definici inertního odpadu,
 • popis látek, které se používají při úpravě nerostných surovin, a metody používané k dopravě a úpravě odpadů,
 • kontrolní a monitorovací postupy,
 • opatření pro ukončení provozu zařízení a monitorování po ukončení provozu,
 • preventivní opatření pro znečišťování vod a půdy.

Orgány musí zajistit, aby provozovatelé přijali opatření s cílem předcházet znečištění vod a půdy, a to zejména:

 • vyhodnocením a předcházením možnosti tvorby průsakové vody (tj. kapaliny, která prosakuje uloženým odpadem včetně znečištěného odvodňovacího systému) tak, aby povrchové a podzemní vody mohly uniknout znečištění odpadem,
 • shromážděním a úpravou znečištěné vody a průsakové vody pro jejich vypouštění.

Pokud jde o používání kyanidu při těžbě nerostných surovin, směrnice zavádí opatření, která mají omezit jeho koncentraci v odkalištích* a odpadních vodách.

Kontroly a zprávy

Orgány musí zařízení pro nakládání s odpady kontrolovat v pravidelných intervalech, a to i po ukončení jejich provozu. Provozovatelé musí o veškerých operacích vést aktuální záznamy a poskytnout je orgánům při kontrole. Země EU musí Komisi každé tři roky zasílat zprávu o provádění této směrnice.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 1. května 2006.

KLÍČOVÉ POJMY

* Zařízení pro nakládání s odpady kategorie A: zařízení pro nakládání s odpady je klasifikováno v kategorii A, pokud:

 • by selhání nebo chybná manipulace, např. zhroucení odvalu nebo protržení hráze, mohlo zapříčinit závažnou havárii, na základě hodnocení rizik, přičemž se berou v úvahu skutečnosti, jako je současná a budoucí velikost, umístění zařízení pro nakládání s odpady a jeho dopad na životní prostředí; nebo
 • obsahuje odpady zařazené do kategorie nebezpečných (nad daný limit); nebo
 • obsahuje látky nebo přípravky zařazené do kategorie nebezpečných (nad daný limit).

* Odkaliště: hlušina obsahuje odpadní horniny a odpadní vody (některé z nich obsahují chemické látky, jako je kyanid) z procesu těžby. Hlušina se často čerpá do odkališť, kde se usadí a pak je možné od vody oddělit různé pevné látky.

Více informací je k dispozici zde:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2006/21/ES

1. 5. 2006

-

Úř. věst. L 102, 11. 4. 2006, s. 15-34.

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188, 18. 7 .2009, s. 14-92.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2009/335/ES ze dne 20. dubna 2009 o technických pokynech pro finanční záruku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (Úř. věst. L 101, 21.4.2009, s. 25-25)

Rozhodnutí Komise 2009/337/ES ze dne 20. dubna 2009, kterým se určují kritéria pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (Úř. věst. L 102, 22.4.2009, s. 7-11)

Rozhodnutí Komise 2009/358/ES ze dne 29. dubna 2009 o harmonizaci, pravidelném předávání informací a dotazníku podle čl. 22 odst. 1 písm. a) a článku 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (Úř. věst. L 110, 1.5.2009, s. 39-45)

Rozhodnutí Komise 2009/359/ES ze dne 30. dubna 2009, kterým se doplňuje definice inertního odpadu v rámci provádění čl. 22 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (Úř. věst. L 110, 1.5.2009, s. 46-47)

Rozhodnutí Komise 2009/360/ES ze dne 30. dubna 2009, kterým se doplňují technické požadavky pro popis vlastností odpadu stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (Úř. věst. L 110, 1.5.2009, s. 48-51)

Poslední aktualizace 09.09.2015

Top