EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pitná voda – základní normy jakosti

Pitná voda – základní normy jakosti

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 98/83/ES – jakost vody určené k lidské spotřebě

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví normy pro pitnou vodu.
 • Jejím cílem je chránit lidské zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění vody určené k lidské spotřebě* a zajistit, že voda bude zdravotně nezávadná a čistá.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU musí:
  • přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby voda neobsahovala koncentrace mikroorganismů, parazitů nebo škodlivých látek, které by představovaly ohrožení lidského zdraví, a splňovala minimální mikrobiologické a chemické normy,
  • zajistit, aby byly splňovány normy u vody, která vytéká z kohoutků nebo z cisterny,
  • provádět pravidelné monitorování jakosti vody odebírané na schválených místech vzorkování za účelem kontroly, zda jsou dodrženy hodnoty mikrobiologických, chemických a indikačních ukazatelů,
  • okamžitě prošetřit jakékoli nedodržení norem a přijmout nezbytná nápravná opatření,
  • zakázat nebo omezit zásobování vodou, která představuje možné ohrožení lidského zdraví,
  • informovat veřejnost, pokud byla přijata nápravná opatření,
  • každé tři roky předložit zprávu o jakosti pitné vody. Tyto informace určené pro veřejnost se odesílají Evropské komisi.
 • Komise:
  • každé tři roky zveřejní zprávu shrnující údaje ze zemí EU o jakosti pitné vody,
  • každých pět let přezkoumá mikrobiologické, chemické a indikační ukazatele a specifikace monitorování s ohledem na vědecký a technologický pokrok. Může navrhnout jejich úpravu.
 • Tato směrnice se nevztahuje na přírodní minerální vody nebo vody, které jsou považovány za léčivé produkty.
 • Země EU mohou vyjmout z ustanovení této směrnice vodu z nekomerčního zdroje pro individuální zásobování zásobující méně než 50 osob.
 • V roce 2015 Komise přijala směrnici (EU) 2015/1787 zavádějící nová pravidla EU na zlepšení monitorování pitné vody. Tato směrnice dává zemím EU větší flexibilitu ohledně sledování jakosti pitné vody v EU.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Uplatňuje se ode dne 25. prosince 1998. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 25. prosince 2000.

SOUVISEJÍCÍ VÝVOJ

 • Na počátku roku 2014 první evropská občanská iniciativa (EOI) následně po kampani Right2Water vyzvala k přijetí právních předpisů EU, které by zaručily právo na vodu a hygienu.
 • EOI vznikla na základě čl. 11 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii. Umožňuje veřejnosti žádat Komisi, aby jednala v oblastech své odpovědnosti, pokud si peticí zajistí nejméně 1 milion podpisů občanů v nejméně 7 zemích EU.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Voda určená k lidské spotřebě: veškerá voda, v původním stavu nebo po úpravě, určená k pití, vaření, přípravě potravin nebo k jiným účelům v domácnosti. Může být dodávána z kohoutku, ze zásobníků cisteren, v lahvích nebo kontejnerech.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32–54)

Postupné změny směrnice 98/83/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 20.02.2017

Top