EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jakost benzinu a motorové nafty: síra a olovo

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví celounijní normy pro benzin a motorovou naftu používané v osobních automobilech, nákladních vozidlech a jiných terénních vozidlech s cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí, včetně zákazu olova v benzinu a omezení obsahu síry v motorové naftě.
 • Požaduje, aby dodavatelé paliv postupně zkrátili životní cyklus emisí skleníkových plynů z dodávaných paliv nebo energie do roku 2020 o 6 % v porovnání se základní hodnotou pro fosilní paliva z roku 2010.
 • Má dopad na míchání alternativních paliv nefosilního původu ve směsích benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě, jakož i na plynové oleje určené pro nesilniční pojízdné stroje*, zemědělské a lesnické traktory, vnitrozemská a rekreační plavidla, když nejsou na moři.

KLÍČOVÉ BODY

Benzin

 • Země EU mohou uvádět na trh pouze benzin, který je v souladu se specifikacemi přílohy I této směrnice. Tyto specifikace se používají při uvádění benzinu prodávaného v EU na trh.
 • Země EU mohou povolovat prodej malých množství olovnatého benzinu pro použití ve starých vozidlech. Obsah olova nesmí překročit 0,15 g/litr a může tvořit maximálně 0,03% celkového prodeje.
 • Některé země EU mohou v létě uvádět na trh benzin s vyšším tlakem par, pokud je nízká teplota vzduchu nebo pokud jsou v benzinu směsi s vyšším podílem ethanolu (což vede k poklesu tlaku par). Dobu trvání a potřebnost těchto výjimek musí zhodnotit Evropská komise.

Motorová nafta

 • Země EU mohou uvádět na trh pouze motorovou naftu, která je v souladu s přílohou II této směrnice. Tyto specifikace se používají při uvádění motorové nafty prodávané v EU na trh.
 • Jsou-li splněny ostatní požadavky přílohy II, mohou země EU uvádět na trh motorovou naftu s vyšším obsahem methylesterů mastných kyselin (FAME), což jsou primární molekuly paliva na bázi bionafty.
 • Obsah síry v motorové naftě nesmí překročit 10 mg/kg.
 • Výjimky z tohoto pravidla jsou uděleny vzdáleným regionům a zemím EU s drsnými zimními podmínkami.

Omezování emisí skleníkových plynů

 • Země EU stanovují, že odpovědnost za výroční zprávu o monitorování životního cyklu emisí skleníkových plynů* z paliv nesou dodavatelé paliv.
 • Do 31. prosince 2020 musí dodavatelé paliv postupně zkrátit životní cyklus emisí skleníkových plynů až o 10 % oproti základní normě pro paliva (stanovené v příloze II směrnice Rady (EU) 2015/652). Toto zkrácení se skládá z povinného cíle 6procentního snížení do 31. prosince 2020, orientačního doplňkového cíle ve výši 2 % do 31. prosince 2020, kterého má být dosaženo podle typu energie dodávané pro dopravu a/nebo použití jakékoli technologie (včetně zachycování a ukládání uhlíku) schopné zkrátit životní cyklus emisí skleníkových plynů na jednotku energie z dodávaných paliv nebo energie, a z orientačního doplňkového cíle ve výši 2 % do téhož data, přičemž tohoto cíle má být dosaženo pomocí povolenek kupovaných prostřednictvím mechanismu čistého rozvoje Kjótského protokolu.

Podávání zpráv

 • Každý rok do 31. srpna musí země EU předložit informace týkající se vnitrostátní jakosti paliva a snižování intenzity skleníkových plynů z benzinu a motorové nafty dodávaných pro silniční dopravu a nesilniční pojízdné stroje ve zprávě, v níž jsou shromážděny všechny relevantní údaje z předchozího kalendářního roku. Údaje musí být získány ze systému sledování jakosti paliv, který je v souladu s platnými standardy EU. Do 31. srpna každého roku musí každá země EU předložit informace podle čl. 8 odst. 1 a článku 7a směrnice 98/70/ES (ve znění pozdějších předpisů). Čl. 8 odst. 1 požaduje shrnutí údajů o sledování jakosti paliva shromážděných za období od ledna do prosince předchozího kalendářního roku.Článek 7a ukládá požadavky pro dodavatele paliv týkající se snížení intenzity skleníkových plynů u energie dodávané pro silniční dopravu.
 • Každý rok do 31. prosince musí země EU předložit informace týkající se jejich pokroku.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Musela nabýt podoby zákona v zemích EU do 1. července 1999. Země EU musí tato pravidla uplatňovat od 1. ledna 2000.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Nesilniční pojízdné stroje: velká skupina pojízdných strojů a zařízení se spalovacím motorem, které nejsou určeny pro přepravu zboží nebo osob, jako jsou buldozery, kompresory nebo bagry.
Podávání zpráv o životním cyklu emisí skleníkových plynů: podávání zpráv o emisích CO2, CH4 a N2O vzniklých získáváním, zpracováním a distribucí paliv.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58–68)

Postupné změny směrnice 98/70/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1–77)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82–209)

Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty (Úř. věst. L 107, 25.4.2015, s. 26–67)

Nařízení Komise (EU) č. 1307/2014 ze dne 8. prosince 2014, kterým se stanoví kritéria a zeměpisné oblasti k určení vysoce biologicky rozmanitých travních porostů pro účely čl. 7b odst. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a čl. 17 odst. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 351, 9.12.2014, s. 3–5)

Doporučení Komise 2005/27/ES ze dne 12. ledna 2005 o tom, jak je třeba pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES týkající se benzinu a motorové nafty rozumět termínu geograficky vyvážená dostupnost bezolovnatého benzinu a motorové nafty s maximálním obsahem síry (Úř. věst. L 15, 19.1.2005, s. 26–29)

Poslední aktualizace 19.09.2019

Top