EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana biologické rozmanitosti Evropy (Natura 2000)

Ochrana biologické rozmanitosti Evropy (Natura 2000)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Cílem této směrnice je přispět k zajištění biologické rozmanitosti v Evropské unii prostřednictvím ochrany:
  • přírodních stanovišť a
  • volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
 • Zřizuje síť „Natura 2000“, největší ekologickou síť na světě. Natura 2000 zahrnuje zvláštní oblasti ochrany určené zeměmi EU v rámci této směrnice. Natura 2000 také zahrnuje zvláště chráněná území označená podle směrnice o ptácích (směrnice 2009/147/ES).

KLÍČOVÉ BODY

Ochrana stanovišť (síť Natura 2000)

 • Přílohy I a II této směrnice uvádějí seznam typů přírodních stanovišť a druhů zvláštních oblastí ochrany, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany*. Některé z nich jsou označeny jako „prioritní“ stanoviště a druhy, protože jsou ohroženy vymizením, a jsou pro ně zavedeny zvláštní předpisy.
 • Příloha III uvádí kritéria pro výběr lokalit vhodných jako lokality významné pro Společenství a pro vyhlášení jako zvláštní oblasti ochrany.
 • Postup výběru těchto lokalit má tři etapy:
  • 1.

   Pomocí kritérií uvedených v přílohách země EU vytvoří seznam lokalit, kde se nacházejí přírodní stanoviště a ohrožené druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

  • 2.
   Na základě státních seznamů a po dohodě se zeměmi EU Evropská komise následně vypracuje seznam lokalit významných pro Společenství pro každou z 9 biogeografických oblastí EU:
  • 3.

   Do šesti let od výběru lokality významné pro Společenství musí dotčená země EU tuto lokalitu vyhlásit jako zvláštní oblast ochrany.

Postup konzultací

 • Pokud Komise shledá, že lokalita, která je místem výskytu prioritního typu přírodního stanoviště nebo prioritního druhu, nebyla uvedena na státním seznamu, může s dotčenou zemí zahájit postup konzultací. Pokud je výsledek neuspokojivý, může Komise předložit Radě návrh na výběr této lokality jako lokality významné pro Společenství.

Cíle ochrany a ochranná opatření

 • Jakmile byly určeny zvláštní oblasti ochrany, musí země EU stanovit nezbytné cíle ochrany a ochranná opatření. Musí učinit vše, aby:
  • zaručily ochranu stanovišť v těchto oblastech,
  • vyloučily poškozování stanovišť a významné vyrušování druhů.
 • Země EU musí též:
  • podporovat péči o krajinné prvky, které mají zásadní význam pro migraci, šíření a výměnu genetické informace volně žijících druhů,
  • sledovat stav přírodních stanovišť a druhů.

Posouzení plánů/projektů

 • Každý plán nebo projekt, který by mohl mít významný vliv na stanoviště Natura 2000, musí být podroben odpovídajícímu posouzení. Země EU musí plán nebo projekt schválit teprve poté, co se ujistí, že nebude mít nepříznivý účinek na celistvost chráněných stanovišť.
 • Není-li k dispozici žádné alternativní řešení, mohou být určité plány nebo projekty, které budou mít významný nepříznivý účinek, přesto schváleny z důvodů převažujícího veřejného zájmu (tj. sociálních a ekonomických důvodů). V takových případech musí země EU zajistit kompenzační opatření nezbytná pro zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě NATURA 2000.

Ochrana druhů

Země EU musí:

 • vytvořit systém přísné ochrany zvláště ohrožených živočišných a rostlinných druhů (příloha IV), který zakazuje
  • veškeré formy úmyslného odchytu nebo usmrcování jedinců těchto druhů v přírodě,
  • úmyslné vyrušování těchto druhů, zejména v období rozmnožování, výchovy mláďat, přezimování a migrace,
  • úmyslné ničení nebo sběr vajec z volné přírody,
  • poškozování nebo ničení míst rozmnožování nebo míst odpočinku,
 • zakázat používání nevýběrových metod sběru, odchytu nebo usmrcování některých živočišných a rostlinných druhů (příloha V),
 • zřídit systém sledování nahodilého odchytu a usmrcování druhů živočichů uvedených v příloze IV a),
 • každých šest let informovat Komisi o přijatých opatřeních. Komise pak vydá souhrnnou zprávu o stavu v celé EU.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 10. června 1992. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 10. června 1994.

KONTEXT

Síť Natura 2000 představuje téměř jednu pětinu pevniny EU a více než 250 000 km2 moří.

Viz také:

* KLÍČOVÉ POJMY

Zvláštní oblast ochrany: lokalita významná pro Společenství (tj. EU) a vyhlášená zeměmi EU, u které jsou pro přírodní stanoviště a/nebo populace druhů, pro něž je lokalita určena, uplatněna ochranná opatření nezbytná k jejich zachování nebo obnově ve stavu z hlediska jejich ochrany příznivém.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7–50)

Postupné změny směrnice 92/43/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7–25)

Viz konsolidované znění.

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu – Stav přírody v Evropské unii – Zpráva o stavu a trendech u typů stanovišť a druhů, na které se vztahuje směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích, za období 2007–2012, jak se požaduje podle článku 17 směrnice o stanovištích a článku 12 směrnice o ptácích (COM(2015) 219 final, 20.5.2015)

Poslední aktualizace 21.02.2017

Top