EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Šestý akční program pro životní prostředí

Evropská unie (EU) určuje priority a cíle evropské politiky životního prostředí do roku 2010 a dále a podrobně popisuje opatření, která přispějí k provedení její strategie v oblasti udržitelného rozvoje.

AKT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 24 January 2001 on the sixth environment action programme of the European Community 'Environment 2010: Our future, Our choice' [COM(2001) 31 final – not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 24. ledna 2001 o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí „Životní prostředí 2010: naše budoucnost, naše volba“ (KOM(2001) 31 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Šestý akční program Společenství pro životní prostředí nazvaný „Životní prostředí 2010: naše budoucnost, naše volba“ pokrývá období od 22. července 2002 do 21. července 2012. Tento program se inspiroval pátým akčním programem pro životní prostředí, který pokrýval období 1992–2000, a rozhodnutím o jeho přezkoumání.

Strategický přístup

Toto sdělení uvádí, že pro řešení environmentálních problémů dneška je třeba jít nad rámec čistě legislativního přístupu a zavést strategický přístup. Tento přístup musí používat různé nástroje a opatření k ovlivnění rozhodnutí přijatých podnikatelskými kruhy, spotřebiteli, politiky a občany.

Sdělení navrhuje pět prioritních os strategické činnosti:

 • zlepšené provádění platných právních předpisů;
 • začlenění životního prostředí do ostatních politik;
 • spolupráce s trhem;
 • zapojení a změna chování občanů a
 • zohlednění životního prostředí při rozhodování o územním plánu a nakládání se zemí.

Pro každou z těchto os jsou navržena konkrétní opatření.

Pro zlepšené provádění právních předpisů jsou uvedena tato konkrétní opatření:

 • podpora sítě IMPEL (EN) a jejího rozšíření do kandidátských zemí;
 • příprava zpráv o provádění práva životního prostředí;
 • rozšíření nejvýznamnějších nebo nejhorších výsledků provádění právních předpisů o ochraně životního prostředí;
 • zlepšení norem pro inspekci životního prostředí;
 • boj proti kriminalitě v oblasti životního prostředí;
 • zajištění provádění za pomoci opatření u Evropského soudního dvora.

Pro začlenění životního prostředí do ostatních politik sdělení navrhuje:

 • vytvořit vzájemně se doplňující mechanismy začlenění;
 • provést ustanovení smlouvy týkající se začlenění;
 • vytvořit ukazatele pro kontrolu procesu začlenění.

Spolupráce s trhem by mohla být postavena na:

Pro zapojení občanů a změnu jejich chování jsou navržena tato opatření:

 • pomoc občanům s měřením a zlepšováním jejich výkonu v oblasti životního prostředí;
 • větší nabídka kvalitních informací o životním prostředí.

Pro zohlednění životního prostředí v nakládání se zemí a v územním plánu jsou navržena tato opatření:

 • zveřejnění sdělení o významu začlenění životního prostředí do nakládání se zemí a do územního plánu;
 • zlepšené provádění směrnice o posuzování vlivu na životní prostředí;
 • šíření osvědčených postupů a podpora výměny zkušeností týkajících se udržitelného plánování včetně plánování městského prostoru;
 • začlenění udržitelného plánování do regionální politiky Společenství;
 • podpora agro-environmentálních opatření v rámci společné zemědělské politiky;
 • vytvoření partnerství pro udržitelný cestovní ruch.

Šestý akční program pro životní prostředí se soustředí na čtyři prioritní oblasti: změnu klimatu, biologickou rozmanitost, životní prostředí a zdraví a udržitelné nakládání se zdroji a odpadem.

Změna klimatu

Šestý akční program uznává, že změna klimatu je hlavní výzvou pro příštích deset let. Cílem v této oblasti je snížení emisí skleníkových plynů na úroveň, která nezpůsobuje umělé změny zemského klimatu.

Krátkodobým cílem Evropské unie je dosažení cílů Kjótského protokolu, to znamená snížení emisí skleníkových plynů do let 2008 až 2012 o 8 % v porovnání s hodnotami z roku 1990. V dlouhodobějším horizontu do roku 2020 by se mělo prostřednictvím účinné mezinárodní dohody snížit 20 až 40 % těchto emisí.

Snahy Společenství o řešení problému změny klimatu budou například:

 • začlenění cílů změny klimatu do různých politik Společenství, zejména do energetické a dopravní politiky;
 • snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím specifických opatření na zlepšení energetické účinnosti, větší využití energie z obnovitelných zdrojů, podpora dohod s průmyslem a úspory energie;
 • rozvoj obchodování s emisemi na úrovni EU;
 • zlepšení výzkumu v oblasti změny klimatu;
 • zlepšené informování občanů o změně klimatu;
 • přezkoumání energetických dotací a jejich slučitelnosti s problémem změny klimatu;
 • příprava společnosti na dopady změny klimatu.

Příroda a biologická rozmanitost

Cílem sdělení v této oblasti je ochrana a obnova struktury a fungování přírodních systémů a zastavení ztráty biologické rozmanitosti v Evropské unii a ve světě.

Toto jsou opatření navržená pro dosažení tohoto cíle:

 • provádění právních předpisů o ochraně životního prostředí, zejména v oblasti vody a ovzduší;
 • rozšíření pole působnosti směrnice Seveso II;
 • koordinace činností členských států v důsledku přírodních neštěstí a katastrof na úrovni Společenství;
 • studium ochrany zvířat a rostlin před ionizujícím zářením;
 • ochrana, zachování a obnovení krajin;
 • ochrana a podpora udržitelného rozvoje lesů;
 • vytvoření strategie Společenství pro ochranu půdy;
 • ochrana a obnovení mořských stanovišť a pobřeží a jejich začlenění do sítě Natura 2000;
 • posílení značení, kontroly a možnosti zpětného vysledování geneticky modifikovaných organismů;
 • začlenění ochrany přírody a biologické rozmanitosti do politiky obchodu a rozvoje;
 • vytvoření programů pro sběr informací týkajících se ochrany přírody a biologické rozmanitosti;
 • podpora výzkumu v oblasti ochrany přírody.

Životní prostředí a zdraví

Cílem sdělení v této oblasti je dosáhnout takové kvality životního prostředí, která nebude ohrožovat zdraví lidí, ani na ně nebude nepříznivě působit.

Toto sdělení navrhuje:

 • identifikovat rizika pro zdraví lidí, včetně dětí a starších osob, a podle toho vydávat zákony;
 • zavést priority životního prostředí a zdraví do ostatních politik a do právních předpisů týkajících se vody, ovzduší, odpadu a půdy;
 • posílit výzkum v oblasti zdraví a životního prostředí;
 • vytvořit nový systém posuzování rizik a řízení rizik chemikálií;
 • zakázat nebo omezit využívání nebezpečnějších pesticidů a zajistit, aby byly uplatňovány nejlepší praktiky využívání;
 • zajistit provedení právních předpisů týkajících se vody;
 • zajistit uplatňování norem pro kvalitu ovzduší a vypracovat strategii o znečišťování ovzduší;
 • schválit a provést směrnici o hluku.

Nakládání se zdroji a odpadem

Cílem je zajistit, aby spotřeba obnovitelných a neobnovitelných zdrojů nepřesáhla to, co může životní prostředí snést, zrušit vazbu mezi hospodářským růstem a využíváním zdrojů, zlepšit hospodárné nakládání se zdroji a snížit produkci odpadu. Co se týče odpadu, konkrétním cílem je snížení jeho celkového množství o 20 % do roku 2010 a o 50 % do roku 2050.

Bude třeba provést tato opatření:

 • vypracovat strategii pro udržitelné nakládání se zdroji, stanovit priority a snížit spotřebu;
 • zdanit využívání zdrojů;
 • zrušit dotace, které podporují nadměrné využívání zdrojů;
 • zavést princip účinného využívání zdrojů v rámci integrované výrobkové politiky, systémy pro udělování ekoznačky, systémy hodnocení životního prostředí atd.;
 • vypracovat strategii pro recyklování odpadu;
 • zlepšit stávající systémy nakládání s odpadem a investovat do kvantitativní a kvalitativní prevence;
 • začlenit prevenci vzniku odpadu do integrované výrobkové politiky a do strategie Společenství týkající se chemikálií.

Tematické strategie

Akční program předpokládá přijetí sedmi tematických strategií zaměřených na znečišťování ovzduší, mořské prostředí, udržitelné využívání zdrojů, prevenci vzniku odpadu a recyklování, udržitelné využívání pesticidů, ochranu půdy a životní prostředí ve městech.

Tyto strategie jsou založené na komplexním přístupu podle tématu, spíše než na jednotlivých znečišťujících látkách nebo typech hospodářské činnosti jako v minulosti. Stanovují dlouhodobé cíle založené na posouzení problémů životního prostředí a na hledání součinnosti mezi různými strategiemi a cíli růstu a zaměstnanosti z Lisabonské strategie. Jsou také příležitostí ke zjednodušení a vyjasnění stávajících právních předpisů.

Mezinárodní kontext

Začlenění problematiky životního prostředí do všech oblastí vnějších vztahů Evropské unie je cílem šestého akčního programu pro životní prostředí. Ten bere v úvahu možnost rozšíření Evropské unie a navrhuje provést rozsáhlé konzultace se správními orgány kandidátských zemí o udržitelném rozvoji a navázat úzkou spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi a podniky z těchto zemí. Provedení mezinárodních úmluv týkajících se životního prostředí je silně podporováno.

Pevný vědecký základ

Šestý program navrhuje nový přístup k tvorbě opatření v oblasti životního prostředí tak, aby se zúčastněné strany a široká veřejnost mohly více podílet na jejich provádění. Tento přístup zahrnuje široký dialog a zapojení průmyslu, nevládních neziskových organizací a orgánů veřejné moci.

Program se bude více zakládat na vědeckých a hospodářských analýzách a na environmentálních ukazatelích. Za tímto účelem bude Komise úzce spolupracovat s Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí (Úř. věst. L 242 ze dne 10.9.2002)

Toto rozhodnutí ustanovuje šestý akční program Společenství pro životní prostředí. Stanoví cíle, časové plány a priority, prioritní osy strategického přístupu a čtyři oblasti činnosti, jak je uvedeno ve sdělení o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí „Životní prostředí 2010: naše budoucnost, naše volba“. Nejpozději do čtyř let od přijetí tohoto rozhodnutí budou muset být provedeny iniciativy v rámci každé oblasti.

Komise předloží hodnotící zprávy Evropskému parlamentu a Radě ve čtvrtém roce provádění programu a na jeho konci.

Poslední aktualizace: 01.09.2011

Top