EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akční plán pro energetickou účinnost (2007–2012)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Akční plán pro energetickou účinnost (2007–2012)

Komise přijala akční plán, jehož cílem je dosáhnout snížení spotřeby energie o 20 % do roku 2020. Akční plán zahrnuje opatření, jejichž cílem je zlepšit energetickou účinnost výrobků, staveb a služeb, zvýšit efektivitu výroby a distribuce energie, snížit dopad dopravy na energetickou spotřebu, usnadnit financování a realizaci investic v oblasti, vyvolat a posílit rozumný přístup ke spotřebě energie a podpořit mezinárodní hnutí za energetickou efektivitu.

AKT

Sdělení Komise ze dne 19. října 2006 s názvem: „Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností“ (KOM(2006) 545 v konečném znění – Úř. věst. C 78 ze dne 11.4.2007)

PŘEHLED

Cílem tohoto akčního plánu je zmobilizovat širokou veřejnost, tvůrce politiky a účastníky trhu a proměnit vnitřní trh s energií tak, aby občané Evropské unie (EU) těžili z energetických infrastruktur (včetně budov), výrobků (mimo jiné přístrojů a automobilů), procesů a služeb, které nabídnou největší energetickou účinnost na světě.

Cílem akčního plánu je kontrolovat a snížit poptávku po energii a rovněž cíleně působit na spotřebu a zásobování, aby se do roku 2020 ušetřilo 20 % roční spotřeby energie (vzhledem k výhledům energetické spotřeby pro rok 2020). Tento cíl odpovídá ročním úsporám ve výší zhruba 1,5 % až do roku 2020.

Dosažení významných a trvalých úspor energie předpokládá, že jednak budou vyvinuty energeticky šetrné techniky, výrobky a služby, jednak změnu chování spotřebitelů směrem k nižší spotřebě energie při stejné kvalitě života. Plán uvádí řadu krátkodobých a střednědobých opatření, jimiž má být tohoto cíle dosaženo.

Akční plán pokrývá období 6 let od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2012. Komise se domnívá, že tato doba je dostatečná, aby bylo možné přijmout a provést většinu navrhovaných opatření. V půlce období, v roce 2009, proběhne vyhodnocení.

POTENCIÁL ÚSPOR ENERGIE

Komise se domnívá, že nejvýznamnější úspory energie se týkají následujících sektorů: obytných budov a budov s obchodním (terciárním) využitím, jejichž potenciál úspory energie je odhadován na 27 % respektive 30 %, továrního průmyslu s možnými s úsporami cca 25 % a dopravního sektoru s odhadovaným snížením spotřeby 26 %.

Tyto odvětvové úspory spotřeby energie odpovídají celkovým úsporám v odhadované výši 390 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe), neboli 100 miliardám EUR ročně až do roku 2020. Navíc by umožnily snížit emise CO2 o 780 milionů tun ročně.

Tyto možné úspory se přidají ke snížení spotřeby odhadovanému na 1,8 % čili 470 Mtoe ročně mimo jiné díky již uplatňovaným opatřením a běžné výměně materiálu.

Dosažení cíle 20 % snížení Akční plán bude mít rovněž za následek posílení průmyslové soutěže, rozvoj vývozu nových technologií a pozitivně ovlivní pracovní trh. Dosažené úspory kromě toho pokryjí investice vložené do nových technologií.

OPATŘENÍ NAVRHOVANÁ AKČNÍM PLÁNEM

Opatření, která Komise vybrala a zařadila do akčního plánu, představují nejlepší poměr cena-efektivita, jejich životní cyklus má tedy nejnižší náklady na životní prostředí a zároveň nepřesahuje plánované investice do energetiky. Některá z těchto opatření jsou prioritní a měla by být přijata bez zvláštních lhůt, jiná by měla být provedena během šesti let, s nimiž akční plán počítá.

Zlepšit energetický výkon

Co se týče přístrojů a vybavení spotřebovávajících energii, účinný postup spočívá v kombinaci norem energetické účinnosti přístrojů a vhodným systémem značení a odhadu energetických výkonů určeným spotřebiteli.

Za tímto účelem akční plán počítá se zavedením minimálních ekokoncepčních norem, aby zlepšil energetickou účinnost 14 skupin výrobků (jako jsou kotle, televizory a osvětlení) a dlouhodoběji i dalších řad výrobků. Komise kromě toho chce posílit pravidla označování, zejména pravidelnou aktualizací klasifikací a rozšířením těchto pravidel na další vybavení.

Na základě směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách Komise zvažuje zavést zásady, etický kodex a schvalovací postup s platností pro všechny sektory.

Aby výrazně omezil úniky tepla z budov, akční plán rozšiřuje platnost směrnice na energetický výkon nových nebo renovovaných budov a podporuje takzvané „pasivní“ bydlení.

Zefektivnit přeměnu energie

Sektor zpracování energie spotřebovává zhruba třetinu primární energie, zatímco průměrná energetická účinnost konverzních zařízení se pohybuje okolo 40 %. Potenciál zefektivnění je důležitý a umožňuje výrazně snížit energetické ztráty. Přesun a distribuce energie jsou rovněž zdroji energetických ztrát, na něž se dá působit.

Komise vypracuje základní povinné předpisy energetické účinnosti pro elektrárny, teplárny a chladírny o výkonu menším než 20 MW, případně i zařízení s výkonem vyšším.

Ve spolupráci s odborníky v sektoru plánuje rovněž vytyčit zásady správného jednání určené stávajícím výrobcům, dodavatelům a distributorům energie. Mimo to bude posílená podpora kogenerace, jakož i spojování decentralizovaných výrobních jednotek.

Omezit výdaje za dopravu

S téměř 20 % z celkové spotřeby primární energie a nejrychlejším růstem spotřeby představuje dopravní sektor zároveň velkou hrozbu pro životní prostředí (emise skleníkových plynů) a jeden z hlavních faktorů závislosti na fosilních palivech. Základními činiteli při řešení těchto problémů jsou tlak na spotřebu aut a podpora čistší alternativní dopravy.

Komise chce vytyčit mezní cíl, kam by se měly snížit znečišťující automobilové emise, aby dosáhla do roku 2012 prahu 120 g CO2/km. Rovněž se hodlá zaměřit na automobilové součásti, jako jsou klimatizace nebo pneumatiky, zejména prostřednictvím evropské normy vztahující se k jízdnímu odporu a podpoře kontroly tlaku huštění. Posílení pravidel o označování vozidel, stejně jako vhodné kampaně a nákup ekologických vozidel ze strany veřejných orgánů, umožní podpořit prodej energeticky účinnějších vozidel..

Pro městskou dopravu bude navíc vypracována zelená kniha, jejímž cílem bude podělit se o nabyté zkušenosti a podpořit tak využívání alternativ k autu, jako jsou veřejná doprava, nemotorizované dopravní prostředky nebo práce z domova.

Snížení energetické spotřeby dalších způsobu dopravy – po železnici, letecky a po vodě – bude rovněž studováno. Akční plán tak například mimo jiné uvádí iniciativu začlenit leteckou dopravu do systému obchodu s emisemi skleníkových plynů, zlepšení řízení letového provozu (SESAR), provedení třetího železničního balíčku či připojení lodí k elektrické síti, jakmile jsou v přístavu.

Financování, pobídky a stanovení cen

Akční plán obsahuje řadu různých opatření, jak usnadnit investice mající zvýšit energetickou účinnost.

Komise chce takto vybídnout bankovní sektor, aby navrhl možnosti financování přizpůsobené malým a středním podnikům a podnikům dodávajícím řešení v oblasti energetické účinnosti (společnosti energetických služeb). Vznik partnerství veřejného a soukromého sektoru podpoří soukromá bankovní sféra, Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Evropská investiční banka (EIB) a další mezinárodní finanční instituce.

Komise rovněž usiluje o co nejvýraznější odstranění národních právních překážek, které omezují sdílené úspory, financování třetími stranami, smlouvy o energetické výkonnosti a využívání společností energetických služeb.

Využití strukturálního fondu soudržnosti umožní rovněž podpořit regiony, které to potřebují, zejména v nových členských státech, mimo jiné v oblasti bydlení.

Daňový systém je rovněž silným pobídkovým nástrojem. Komise zde odkazuje zejména k vytvoření zelené knihy o nepřímém zdanění, k revizi směrnice o zdanění energie, k zdanění vozidel obzvláště v závislosti na způsobovaném znečištění, jakož i k možnosti daňových úlev pro firmy a domácnosti.

Změnit chování

Úspěch akčního plánu naprosto závisí na kupních rozhodnutích spotřebitelů. Aby Komise vštípila veřejnosti povědomí o důležitosti energetické účinnosti, chce zavést určité množství výchovných opatření, mimo jiné školicí a vzdělávací programy týkající se tématu energie a klimatických změn. Navrhuje rovněž organizovat soutěž, která by odměnila energeticky nejšetrnější školu.

Komise se kromě toho domnívá, že veřejné orgány by měly jít příkladem. Proto Komise sama počítá s tím, že požádá o certifikát EMAS pro všechny budovy, které vlastní, a posléze tuto iniciativu rozšíří na všechny instituce EU.

Kromě toho chce přijmout zásady týkající se veřejných trhů a vytvořit výměnnou síť založenou na správném meziměstském jednání s ohledem na energetickou účinnost městských zón.

Přizpůsobit a rozvíjet mezinárodní partnerství

Komise má za to, že evropské politiky rozvoje a obchodu, jakož i úmluvy, smlouvy a další nástroje mezinárodního dialogu představují prostředky, jak podpořit v celosvětovém měřítku šíření a používání vysoce energeticky účinných technologií a technik.

Mimo to svolá mezinárodní konferenci s cílem přijmout mezinárodní rámcovou dohodu o energetické účinnosti, která by se týkala hlavních obchodních partnerů EU a klíčových mezinárodních organizací.

KONTEXT

Ve své zelené knize o evropské energetické strategii Komise zdůrazňuje nutnost posilovat politiku nakloněnou energetické účinnosti. Mimo to cíl snížit o 20 % spotřebu energie, který stanoví tento akční plán, spadá mezi opatření, která Evropská rada žádala v březnu 2006, aby zajistila environmentální životnost evropské energetické politiky.

Politiky a opatření obsažené v tomto akčním plánu se zakládají na zelené knize z roku 2005 o energetické účinnosti.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. května 2008 – „Zlepšování energetické účinnosti prostřednictvím informačních a komunikačních technologií“ (KOM(2008) 241 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku) Toto sdělení staví informační a komunikační technologie (IKT) do středu evropské integrované politiky v oblasti klimatu a energie. IKT totiž představují prostředek, jak zvýšit energetickou účinnost v různých ekonomických sektorech. Důraz je kladen na sektory se silným potenciálem, jako jsou elektrická síť, budovy šetřící energii, inteligentní osvětlení, IKT předcházející zahájení konzultačního a partnerského procesu, který určí další pole působnosti. Toto sdělení podporuje také výzkum a inovace, spolupráci, národní a regionální iniciativy i šíření osvědčených postupů v oblasti IKT.

Směrnice Evropského parlament a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS (Úř. věst. L 114 ze dne 27.4.2006) EU přijala rámec týkající se energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických služeb. Tento rámec obsahuje mimo jiné orientační cíl energetických úspor aplikovatelný na členské státy, povinnosti veřejných orgánů v oblasti energetických úspor a energeticky účinných nákupů a opatření na podporu energetické účinnosti a energetických služeb.

See also

  • Generální ředitelství pro energetiku - Energetická účinnost (EN)

Poslední aktualizace: 03.09.2008

Top