EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Autorské právo a práva s ním související v informační společnosti

Autorské právo a práva s ním související v informační společnosti

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Cílem této směrnice je přizpůsobit právní předpisy v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících technologickému vývoji a zejména informační společnosti a zároveň poskytnout vysokou úroveň ochrany duševního vlastnictví. Směrnice navíc provádí dvě mezinárodní smlouvy, které byly uzavřeny v prosinci 1996: Smlouvu WIPO o autorském právu a Smlouvu WIPO o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech.

Je jednou z deseti směrnic, společně se směrnicemi o dodržování práv duševního vlastnictví, osiřelých dílech a kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících, které dohromady tvoří právní předpisy EU v oblasti autorského práva.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice harmonizuje klíčová práva zaručená autorům a dalším nositelům práv (právo na rozmnožování, právo na sdělování veřejnosti a právo na rozšiřování) a – v menší míře – výjimky a omezení těchto práv. Také harmonizuje ochranu technologických prostředků a informací o správě práv, sankce a ochranná opatření.

Právo na rozmnožování

Země EU musí stanovit výlučné právo udělit svolení nebo zakázat přímé nebo nepřímé, dočasné nebo trvalé rozmnožování jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, vcelku nebo po částech:

 • pro autory v případě originálu a rozmnoženin jejich děl,
 • pro výkonné umělce v případě záznamů* jejich výkonů,
 • pro výrobce zvukových záznamů v případě jejich zvukových záznamů,
 • pro výrobce prvotních záznamů filmů ve vztahu k originálům a rozmnoženinám jejich filmů,
 • pro vysílací organizace v případě záznamu jejich vysílání, ať už po drátě nebo bezdrátově, včetně vysílání pomocí kabelu, nebo družice.

Právo na sdělování veřejnosti

Země EU musí poskytnout autorům výlučné právo udělit svolení nebo zakázat jakékoliv sdělení jejich děl veřejnosti, včetně zpřístupnění jejich děl veřejnosti takovým způsobem, že každý jednotlivec ze strany veřejnosti má k těmto dílům přístup z místa a v době, které si zvolí.

Země EU také musí mít pravidla o výlučném právu zpřístupnit dílo veřejnosti:

 • pro výkonné umělce v případě záznamů jejich výkonů,
 • pro výrobce zvukových záznamů v případě jejich zvukových záznamů,
 • pro výrobce prvotních záznamů filmů ve vztahu k originálům a rozmnoženinám jejich filmů,
 • pro vysílací organizace v případě záznamů jejich vysílání, bez ohledu na způsob přenosu.

Právo na rozšiřování

 • Směrnice zavádí jednotné pravidlo platné v celé EU, které poskytuje autorům u originálů jejich děl nebo jejich rozmnoženin výlučné právo udělit svolení nebo zakázat jakoukoliv formu veřejného rozšiřování.
 • Právo na rozšiřování se v EU vyčerpá, jakmile nositel práv uskuteční první prodej nebo první jiný převod vlastnictví díla v EU nebo jakmile k tomu dojde s jeho souhlasem.

Výjimky a omezení

Směrnice uvádí úplný seznam výjimek a omezení práv s cílem usnadnit užití chráněného obsahu za určitých okolností.

Existuje povinná výjimka z práva na rozmnožování pro některé dočasné úkony rozmnožení, které tvoří nedílnou a podstatnou část technologického procesu (dočasné rozmnoženiny) a jejichž účelem je umožnit oprávněné užití díla nebo jiného předmětu ochrany nebo jeho přenos v rámci sítě mezi třetími stranami uskutečněný zprostředkovatelem.

 • Všechny ostatní výjimky a omezení související s právem na rozmnožování a sdělování jsou volitelné (země EU se mohou rozhodnout, jestli je budou provádět či nikoli) a týkají se zejména „veřejné“ oblasti. U tří z těchto výjimek – reprografie*, soukromého užití a vysílání uskutečněného sociálními institucemi – musí nositelé práv získat spravedlivou odměnu.
 • Výjimky a omezení práva na rozšiřování jsou zaručeny v závislosti na výjimkách týkajících se rozmnožování a sdělování veřejnosti.

Právní ochrana

 • Země EU musí stanovit odpovídající právní ochranu před obcházením jakýchkoliv účinných technologických prostředků ve vztahu k dílům nebo jiným předmětům ochrany.
 • Tato právní ochrana se také vztahuje na „přípravné kroky“, jako je výroba, dovoz, rozšiřování, prodej nebo poskytování služeb týkajících se děl s omezeným užitím.

Ochrana informací o správě práv

Země EU musí stanovit právní ochranu proti každé osobě, která vědomě bez svolení činí kterýkoliv z těchto úkonů:

 • odstraňování nebo pozměňování jakýchkoliv elektronických informací týkajících se správy práv,
 • rozšiřování, vysílání, sdělování nebo zpřístupňování veřejnosti děl nebo jiných předmětů ochrany, ze kterých byly odstraněny elektronické informace týkající se správy práv.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 22. června 2001. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 22. prosince 2002.

KLÍČOVÉ POJMY

* Záznam: dílo musí být přeneseno na rozmnoženinu, která umožní, aby ostatní mohli dílo vidět nebo rozmnožovat (tj. na hmotné médium, jako je např. nahrávka).

* Reprografie: věda a postup kopírování a rozmnožování dokumentů a grafických materiálů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10–19)

Postupné změny směrnice 2001/29/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45–86) („IPRED“). Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 72–98) („směrnice CRM“)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (kodifikované znění) (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28–35) („směrnice o pronájmu a půjčování“)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla (Úř. věst. L 272, 13.10.2001, s. 32–36) („směrnice o právu na opětný prodej“)

Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu (Úř. věst. L 248, 6.10.1993, s. 15–21) („směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu“)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění) (Úř. věst. L 111, 5.5.2009, s. 16–22) („softwarová směrnice“)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (Úř. věst. L 77, 27.3.1996, s. 20–28) („směrnice o databázích“)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (kodifikované znění) (Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 12–18) („směrnice o době ochrany“). Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 5–12) („směrnice o osiřelých dílech“)

Poslední aktualizace 04.04.2016

Top