EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Společný systém zdanění mateřských a dceřiných společností

Evropská unie zavádí u seskupení společností z různých členských států neutrální daňové předpisy ve vztahu ke konkurenci. Ruší dvojí zdanění zisků přidělovaných formou dividend dceřinou společností se sídlem v členském státě mateřské společnosti usazené v jiném členském státě.

AKT

Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Tato směrnice, jak ji upravuje směrnice 2003/123/ES, je aplikována všemi členskými státy:

 • na rozdělování zisků plynoucích do stálých provozoven se sídlem v daném státě či do společností z jiných členských států, které pocházejí z jejich dceřiných společností nacházejících se v jiném členském státě než v tom, kde sídlí stálá provozovna;
 • na rozdělování zisků společností, které jsou dceřinými společnostmi společností tohoto státu, stálým provozovnám nacházejícím se v jiném členském státě.

Tato směrnice nebrání uplatňování národních nebo smluvních ustanovení nutných k potírání podvodů a zneužití.

Pro potřeby jeho uplatnění pojem „společnost členského státu“ označuje každou společnost, která:

 • má některou z forem uvedených na novém seznamu přiloženém ke směrnici 2003/123/ES, kam se nově řadí právnické osoby, jako jsou družstva, vzájemné společnosti, společnosti bez vstupního kapitálu, spořitelny a penzijní fondy nebo sdružení provozující obchodní činnost;
 • podle daňové legislativy členského státu má v tomto státu daňový domicil a která nemá podle úmluvy o dvojím zdanění se třetím státem daňový domicil mimo Společenství;
 • kromě toho podléhá dani z podnikání bez možnosti výjimky či osvobození.

Pojem „stálá provozovna“ označuje každé „stálé obchodní zařízení“ (situované v členském státě), kde:

 • je celkově nebo částečně provozována činnost společnosti z jiného členského státu;
 • zisky podléhají dani v členském státě, v němž se nachází, na základě bilaterální daňové smlouvy nebo národního práva.

Postavení „mateřská společnost“ je přiznáno přinejmenším každé „společnosti členského státu“, která ve společnosti jiného členského státu při stejných podmínkách drží minimálně 20 % podíl na kapitálu.

Toto postavení je rovněž přiznáno za stejných podmínek „společnosti členského státu“, která vlastní alespoň 20 % kapitálový podíl společnosti stejného členského státu, a to prostřednictvím své „stálé provozovny“ nacházející se v jiném členském státě.

Počínaje 1. lednem 2007 je minimální podíl stanoven na 15 %.

Počínaje 1. lednem 2009 je minimální podíl stanoven na 10 %.

Jako „dceřinou společnost“ označujeme společnost, jejíž kapitálová účast je minimálně 20 %.

Členské státy mohou:

 • nahradit kritérium účasti na kapitálu kritériem hlasovacích práv;
 • neuplatňovat tuto směrnici na ty své společnosti, které si neudržují podíl zaručující právo na postavení mateřské společnosti ani na společnosti, v nichž si společnost z jiného členského státu neudržuje takový podíl.

Až do skutečného zavedení společného systému danění společností uplatňují členské státy následující pravidla.

Jakmile mateřská společnost nebo její stálá provozovna obdrží z titulu svazku mateřské a dceřiné společnosti zisky rozdělené jinak než při její likvidaci, stát mateřské společnosti a stát její stálé provozovny:

 • buď tyto zisky nezdaňují;
 • nebo zdaní vše a povolí mateřské společnosti a její stálé provozovně odečíst od daně příslušnou část korporační daně, která se vztahuje k těmto ziskům a kterou uhradila dceřiná společnost nebo její dceřiná společnost (s ohledem na uvedené podmínky týkající se určení minimálního procenta účasti).

Kromě toho směrnice počítá s daní úplně odečitatelnou mateřskou společností (se zahrnutím daní zaplacených společnostmi podřízenými dceřiným společnostem), aby zcela odstranila dvojí zdanění. Tímto způsobem směrnice zahrnuje do daně, kterou je třeba odečíst od zisků mateřské společnosti, veškeré daně zaplacené dceřinými společnostmi v jednotlivých členských státech, i když neexistuje společný systém dvojího zdanění.

Členské státy mají nadále možnost počítat s tím, že náklady spojené s účastí a poklesem hodnoty vyplývající z rozdělení zisků dceřiné společnosti nejsou odečitatelné od zdanitelného zisku mateřské společnosti.

Zisky předané dceřinou společností mateřské společnosti jsou osvobozené od srážkové daně.

Členský stát, do nějž spadá mateřská společnost, nemůže vybírat srážkovou daň ze zisků, které tato společnost získala od své dceřiné společnosti.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 90/435/EHS

30. 7. 1990

1. 1. 1992

Úř. věst. L 225 ze dne 20. 8. 1990

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2003/123/ES

2. 2. 2004

1. 1. 2005

Úř. věst. L 7 ze dne 13. 1. 2004

Směrnice 2006/98/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee Tax policy in the European Union - Priorities for the years ahead [COM(2001) 260 - Official Journal C 284 of 10.10.2001] (Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 23. května 2001, nazvané „Daňová politika Evropské unie“ (KOM(2001) 260 - Úř. věst. C 284 ze dne 10.10.2001))

Poslední aktualizace: 03.04.2007

Top