EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropské hospodářské zájmové sdružení

Evropské hospodářské zájmové sdružení

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EHS) č. 2137/85 – Evropské hospodářské zájmové sdružení

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

  • Zavádí právní nástroj na úrovni EU ve formě Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS), který má minimalizovat právní, fiskální a psychologické problémy, jimž čelí fyzické osoby, společnosti, firmy a jiné subjekty při přeshraniční spolupráci.

KLÍČOVÉ BODY

Evropské hospodářské zájmové sdružení může být založeno pouze podle pravidel uvedených níže.

Účel

Cílem tohoto sdružení je podporovat nebo rozvíjet hospodářskou činnost svých členů tím, že soustřeďuje zdroje, činnosti a dovednosti. Díky tomu by se mělo dosáhnout lepších výsledků než činností prováděnou odděleně.

Založení

  • Sdružení mohou založit společnosti a další veřejné či soukromé právnické osoby založené podle práva některé země EU a usazené v EU. Založit ho mohou i fyzické osoby vykonávající v EU průmyslovou, obchodní, řemeslnou či zemědělskou činnost, provozující soukromou praxi nebo poskytující jiné služby.
  • Sdružení musí mít alespoň dva členy pocházející z různých zemí EU.
  • Součástí zakládající smlouvy sdružení je povinně název, sídlo a cíl sdružení, název a případně číslo a místo zápisu do rejstříku všech jeho členů a doba, na jakou se sdružení zakládá, pokud není neomezená. Tato smlouva musí být vedena v rejstříku, který každá země EU určí. Zápisem do rejstříku získává sdružení plnou právní způsobilost v celé EU.
  • Sdružení nesmí vyzývat k veřejnému úpisu podílů.
  • Sdružení při založení nemusí mít kapitál. Jeho členové mohou využít jiné způsoby financování.

Zaměstnanci

Sdružení nesmí zaměstnávat více než 500 osob.

Zveřejnění založení nebo zrušení

Oznámení o založení nebo zrušení sdružení musí být zveřejněno v Úředním věstníku EU.

Sídlo

Sídlo sdružení se musí nacházet v EU. Za určitých podmínek lze sídlo přemístit z jedné země EU do jiné.

Hlasovací práva a orgány

Každý člen sdružení má alespoň jeden hlas. V zakládající smlouvě však lze některým členům udělit i více než jeden hlas, pokud tak žádný člen nezíská většinu. V předpisu jsou vyjmenována rozhodnutí, která je třeba přijímat jednomyslně.

Sdružení musí mít alespoň dva orgány:

  • členy, kteří vystupují kolektivně, a
  • jednoho nebo více jednatelů.

Každý jednatel zastupuje a zavazuje sdružení vůči třetím osobám, a to i tehdy, když jeho jednání nespadá do předmětu sdružení.

Zisky

Cílem sdružení není vytvářet vlastní zisk. Zisky sdružení se považují za zisky jeho členů a rozdělují se mezi ně podle příslušného ustanovení zakládající smlouvy, nebo rovným dílem, pokud takové ustanovení neexistuje. Zisky nebo ztráty sdružení jsou zdanitelné na úrovni jeho členů.

Neomezené ručení společně a nerozdílně

Protiváhou ke smluvní volnosti, na níž se sdružení zakládá, a skutečnosti, že členové nemusejí poskytovat základní kapitál, je to, že všichni členové společně a nerozdílně ručí za závazky sdružení.

KONTEXT

Tento právní předpis reaguje na potřebu vyrovnaného rozvoje hospodářské činnosti v celé EU a na zavedení jednotného trhu, který nabízí obdobné podmínky jako trh vnitrostátní.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) (Úř. věst. L 199, 31.7.1985, s. 1–9)

Poslední aktualizace 20.06.2016

Top