EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dohled nad rozpočtovými politikami

Dohled nad rozpočtovými politikami

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1466/97 – posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a posílení koordinace hospodářských politik

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Zavádí preventivní složku Paktu o stabilitě a růstu. Jedná se o preventivní opatření, která mají zajistit rozpočtovou kázeň nezbytnou pro hladké fungování Evropské unie (EU).
 • Týká se nejen těch zemí EU, které přijaly jednotnou měnu, ale i těch, které zatím nejsou zúčastněné.

KLÍČOVÉ BODY

 • Cílem tohoto nařízení je dohled nad rozpočtovými politikami zemí EU států a jejich koordinace, aby se preventivně zajistila rozpočtová kázeň v EU.
 • Tímto nařízením se proto zavádí evropský semestr na začátku každého roku, který má pomoci zemím EU provádět zdravou rozpočtovou politiku. Země EU předkládají Evropské komisi stabilizační programy (země eurozóny) a konvergenční programy (země, které eurem neplatí), v nichž přijímají střednědobý rozpočtový cíl. Komise tyto programy hodnotí a Rada k nim vydává konkrétní doporučení určená jednotlivým zemím.

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik

 • Evropský semestr je šestiměsíční období, v jehož průběhu se zkoumají rozpočtové politiky zemí EU.
 • Na začátku semestru Rada stanoví hlavní hospodářské výzvy EU a poskytne zemím EU strategické pokyny k politikám.
 • Země EU musí na základě těchto pokynů vytvořit:
 • Na konci evropského semestru po vyhodnocení programů Rada vydá doporučení každé zemi EU. Ve svém hodnocení se opírá o stanovisko Komise a vydává ho předtím, než země EU stanoví svůj definitivní rozpočet na příští rok.

Střednědobé rozpočtové cíle

 • Každá země EU má střednědobý deficitní cíl, který se týká stavu jeho rozpočtu, definovaný ve strukturálním vyjádření. Cíle se u zemí EU různí: jsou tím přísnější, čím vyšší je úroveň zadluženosti a předpokládané výdaje související se stárnutím obyvatelstva.
 • Střednědobé cíle pro země EU, které přijaly euro, a pro ty země EU, které se účastní mechanismu směnných kurzů (ERM II), jsou stanoveny mezi -1 % HDP a vyrovnaným rozpočtem nebo přebytkem.
 • Cíle je možné revidovat v případě provádění důležité strukturální reformy a v každém případě jednou za tři roky při zveřejnění projekcí umožňujících aktualizaci předpokládaných výdajů souvisejících se stárnutím obyvatel.

Mnohostranný dohled: stabilizační a konvergenční programy

 • Stabilizační a konvergenční programy slouží jako základ pro mnohostranný dohled Rady EU. Jak uvádí článek 121 Smlouvy o fungování EU, tento dohled má včas upozornit na nadměrné schodky veřejných správ a podporovat koordinaci hospodářských politik.
 • Každá země EU předkládá stabilizační program (pro země eurozóny) nebo konvergenční program (pro země, které nejsou součástí eurozóny) Radě EU a Komisi.
 • Stabilizační a konvergenční programy obsahují:
  • střednědobý rozpočtový cíl a plánované změny k dosažení tohoto cíle,
  • saldo veřejných financí v procentuálním vyjádření k HDP, očekávaný vývoj poměru veřejného dluhu, plánovaný vývoj růstu veřejných výdajů, plánovaný vývoj růstu veřejných příjmů při zachování stávající politiky a vyčíslení plánovaných diskrečních opatření na straně příjmů,
  • informace o odhadovaných nákladech souvisejících se stárnutím obyvatelstva a dalších případných nákladech (jako jsou státní záruky), které mohou mít potenciálně velký dopad na účty vládních institucí,
  • informace o souladu mezi programy, hlavními směry hospodářských politik a národními programy reforem,
  • hlavní prognózy očekávaného hospodářského vývoje a důležitých ekonomických proměnných vztahujících se k plnění stabilizačních a konvergenčních programů, jako jsou růst, zaměstnanost, inflace a jiné důležité proměnné,
  • podrobné vyhodnocení přijímaných nebo navrhovaných rozpočtových opatření a jiných opatření hospodářské politiky týkajících se dosažení cílů programu,
  • rozbor otázky, jak by změny hlavních hospodářských předpokladů ovlivnily stav rozpočtu a dluhu,
  • popřípadě důvody pro odchylku od navrhovaných úprav nutných k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle.
 • Konvergenční programy musí mimoto stanovit vztah mezi těmito cíli a cenou a stabilitu směnného kurzu a také střednědobé cíle měnové politiky.

Přezkum stabilizačních a konvergenčních programů

 • Na základě hodnocení Komise a Hospodářského a finančního výboru Rada přezkoumá střednědobé rozpočtové cíle, které země EU předložily ve svých programech. Ověří zejména:
  • zda se cíl zakládá na reálných hospodářských předpokladech,
  • zda jsou přijatá nebo plánovaná opatření dostatečná k dosažení rozpočtového cíle,
  • zda dotyčná země usiluje o každoroční zlepšování svého cyklicky očištěného salda, bez vlivu jednorázových a jiných dočasných opatření,
  • zda roční růst veřejných výdajů dotčené země není příliš vysoký, to znamená, zda nepřekračuje hranici referenčního střednědobého tempa.
 • Při svém hodnocení Rada bere v úvahu provádění hlavních strukturálních reforem, zejména důchodové reformy.
 • Rada přezkoumá program do tří měsíců od jeho předložení. Na doporučení Komise a po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem Rada vydá stanovisko, v němž může vyzvat zemi, aby svůj program upravila, pokud usoudí, že cíle a obsah programu by měly být posíleny.

Vyhnout se nadměrnému schodku: mechanismus včasného varování

 • V rámci mnohostranného dohledu Rada sleduje provádění stabilizačních a konvergenčních programů na základě informací poskytnutých zeměmi EU a na základě hodnocení Komise a Hospodářského a finančního výboru.
 • Proto pokud Komise zjistí závažné odchýlení stavu rozpočtu od střednědobého rozpočtového cíle nebo od plánovaných změn vedoucích k postupnému dosažení tohoto cíle, předloží dotyčné zemi doporučení, aby se zabránilo vzniku nadměrného schodku (mechanismus včasného varování, čl. 121 odst. 4 Smlouvy o fungování EU).
 • Doporučení přijímaná v Radě se mohou zveřejnit.

Pokyny Evropské komise

 • Ve svém sdělení v 2015 Komise objasnila, jak hodlá využít pravidla Paktu o stabilitě a růstu k posílení spojení mezi strukturálními reformami, investicemi a fiskální odpovědností, aby podpořila vytváření pracovních míst a růst v EU.
 • Tyto pokyny měly tři hlavní cíle :

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. července 1998.

KONTEXT

 • Na základě těchto pravidel Paktu o stabilitě a růstu musí země EU provádět zdravou rozpočtovou politiku, aby nedocházelo k nadměrným schodkům veřejných financí, které by hospodářskou a finanční stabilitu EU mohly ohrozit.
 • V roce 2011 prošel Pakt o stabilitě a růstu rozsáhlou reformou. Nově přijatá opatření představují zásadní etapu pro zaručení rozpočtové kázně, podporu stability hospodářství EU a prevenci nové krize.
 • Pak o stabilitě a růstu nyní zahrnuje šest legislativních aktů (tzv. balíček šesti právních aktů), které vstoupily v platnost dne 13. prosince 2011, a další dva akty (tzv. balíček dvou právních aktů), které vstoupily v platnost dne 30. května 2013:
 • Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1–5)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1466/97 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 1–7)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1174/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 8–11)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25–32)

Nařízení Rady (EU) č. 1177/2011 ze dne 8. listopadu 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 33–40)

Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 41–47)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 1–10)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 11–23)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Hospodářského a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu (COM(2015) 12 final, 13.1.2015)

Poslední aktualizace 18.04.2017

Top