Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Program Marco Polo II

Silniční nákladní doprava velmi závisí na fosilních palivech, která výrazně přispívají k tvorbě CO2. Je také vystavena problému v podobě dopravní neprůjezdnosti. Vzhledem k této situaci je nutné rozšířit využívání intermodality s cílem dosáhnout lepšího využívání stávajících zdrojů, a to začleněním pobřežní plavby, železnice a říční dopravy do logistického řetězce. Program Marco Polo II (2007-2013) má za cíl přesunutí nákladní dopravy ze silnice na jiné druhy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí druhý program Marco Polo pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí (Marco Polo II) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1382/2003 (Viz pozměňovací akt)

PŘEHLED

Program Marco Polo II usiluje o stejné cíle jako první program Marco Polo. Má omezit dopravní neprůjezdnosti a zlepšit vliv intermodálního dopravního systému na životní prostředí, a tím přispět k účinnému a udržitelnému dopravnímu systému s přidanou hodnotou na úrovni Evropské unie (EU), bez negativního dopadu na hospodářskou, sociální nebo územní soudržnost. Nicméně program Marco Polo II obsahuje nějaké nové prvky.

Program Marco Polo II má širší geografické pokrytí. Pokrývá akce zahrnující území nejméně dvou zemí EU nebo území nejméně jedné země EU a území blízké země mimo EU.

Způsobilé jsou následující akce:

  • zprostředkující akce: akce zaměřené na překonání významných strukturálních překážek pro EU na trhu nákladní dopravy, jež narušují účinné fungování trhu, konkurenceschopnost pobřežní plavby, železniční nebo vnitrozemské vodní dopravy nebo účinnost přepravních řetězců využívajících těchto druhů doprav. Jejich cílem je zlepšení synergie v oblastech železniční a vnitrozemské vodní dopravy a pobřežní plavby, včetně mořských dálnic, lepším využíváním stávající infrastruktury;
  • akce k převodu na jiný druh dopravy: akce zaměřené na převod nákladů ze silnice na pobřežní plavbu, železnici, vnitrozemské vodní cesty nebo na kombinaci jednotlivých druhů dopravy. Cílem jsou co nejkratší silniční úseky;
  • všeobecné vzdělávací akce: akce zaměřené na zlepšení spolupráce při strukturální optimalizaci pracovních metod a procesů v řetězci nákladní přepravy, přičemž se zohlední požadavky logistiky;
  • mořské dálnice: nápad představený v Bílé knize o evropské dopravní politice z roku 2001. Mořské dálnice mají za cíl přímý převod nákladů ze silnice na pobřežní plavbu nebo na kombinaci pobřežní plavby s jinými druhy dopravy s co nejkratšími silničními úseky. Mořské dálnice by například bylo možné zavést mezi Francií a Španělskem pro eliminaci místa zhuštěné silniční dopravy v Pyrenejích;
  • akce k zamezení dopravy: inovační akce, jejímž důsledkem je začlenění dopravy do výrobní logistiky s cílem zabránit vysokému procentuálnímu podílu silniční nákladní dopravy, aniž by tím byly nepříznivě dotčeny výrobní kapacity nebo pracovní síly.

Komise také zkoumá možnost podpory úprav nebo vytvoření pomocné infrastruktury, což je nutné a vhodné pro úspěšné provádění projektů.

Akce by měly být předkládány podniky nebo konsorcii usazenými v zemích EU nebo zúčastněných zemích, ke kterým patří kandidátské země pro přistoupení do EU a země Evropského sdružení volného obchodu a Evropského hospodářského prostoru a blízké země mimo EU v souladu s určitými podmínkami. Podniky usazené mimo zúčastněné země uvedené výše mohou být k projektu přidruženy, avšak nesmí být v rámci programu financovány EU. Podpora spuštění akcí musí být průhledná, objektivní a jasně vymezená. Finanční pomoc EU je stanovena na základě tunokilometrů převedených ze silnice na jiný druh námořní nebo pozemní dopravy nebo na základě omezení počtu vozových kilometrů silniční nákladní dopravy. Cílem je, aby byly odměňovány vysoce kvalitní projekty. Během procesu výběru akcí je nezbytné zajistit, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže.

Program věnuje zvláštní pozornost citlivým a městským oblastem. Komise předložené akce vyhodnocuje a bere v úvahu jejich příspěvek k omezení výskytu dopravních neprůjezdností, ale také jejich relativní přínos pro životní prostředí a jejich celkovou udržitelnost.

Finanční pomoc EU pro různé akce je omezena nejvýše na 35 % celkových výdajů nezbytných k dosažení cílů akce a vynaložených v důsledku akce. V případě všeobecných vzdělávacích akcí je strop 50 %. Program Marco Polo II má širší působnost než jeho předchůdce a větší rozpočet ve výši 400 milionů EUR.

Nejpozději do 30. června 2007 musí Komise předložit hodnotící zprávu o výsledcích programu Marco Polo I za období 2003-2006.

Kontext

Program Marco Polo II, který zahrnuje období 2007 až 2013, je rozšířená verze původního programu vytvořeného v roce 2003, který nestačil poptávce a neměl dostatek prostředků: ve čtyřech procesech výběru akcí pro první program Marco Polo Komise obdržela návrhy pokrývající úroveň podpory ve výši 468 milionů EUR, ale měla rozpočet jen ve výši 100 milionů EUR.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1692/2006

14. 12. 2006

-

Úř. věst. L 328 ze dne 24. 11. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 923/2009

10. 10. 2009

-

Úř. věst. L 266 ze dne 9. 10. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1692/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Zpráva

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Program Marco Polo - výsledky a výhledy do budoucnosti (KOM(2013)0278 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Tato zpráva se zabývá výsledky, kterých programy Marco Polo dosáhly v období 2003-2010. Uvádí, že již ukončený program Marco Polo I (s celkovým rozpočtem 102 milionů EUR) vytvořil zisk přibližně 434 milionů EUR v oblasti životního prostředí tím, že odstranil 21,9 miliard tunokilometrů nákladní dopravy z evropských silnic.

Zpráva uvádí, že Komise hodlá pokračovat v podpoře udržitelných služeb nákladní dopravy, ale jakýkoliv nový režim, který nahradí Marco Polo po roce 2013, bude muset zohlednit zkušenosti získané ze stávajícího programu a zohlednit jeho nedostatky.

Proto Komise ve snaze zlepšit environmentální výkonnost evropské nákladní dopravy logistiky v období 2014 - 2020 navrhuje nový přístup na podporu udržitelných a inovačních služeb nákladní dopravy. Tento přístup bude začleněn do revidovaného programu transevropské dopravní sítě (TEN-T). Článek 38 nových směrů pro síť TEN-T zavádí obecný rámec pro nový program Marco Polo do nového víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014-2020.

Komise chce zlepšit účinnost a účelnost finanční pomoci EU. Formát současného nástroje bude proto revidován, pokud jde o typ podporovaných akcí, řídící strukturu a prováděcí postupy. To by mohlo znamenat upuštění od podpory čistě na zahájení převodu na jiný druh dopravyjako hlavního prvku v rámci současného programu Marco Polo.

Poslední aktualizace: 12.11.2013

Top