EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Systém EU pro výměnu námořních informací

Systém EU pro výměnu námořních informací

Tento právní předpis Evropské unie (EU) zřizuje kontrolní a informační systém pro provoz plavidel. Jeho cílem je zvýšit námořní bezpečnost, zabezpečení přístavů a námořní dopravy, ochranu životního prostředí a připravenost na znečištění. Také povoluje výměnu a sdílení dalších informací usnadňujících účinnou námořní dopravu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS.

PŘEHLED

Tento právní předpis Evropské unie (EU) zřizuje kontrolní a informační systém pro provoz plavidel. Jeho cílem je zvýšit námořní bezpečnost, zabezpečení přístavů a námořní dopravy, ochranu životního prostředí a připravenost na znečištění. Také povoluje výměnu a sdílení dalších informací usnadňujících účinnou námořní dopravu.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zřizuje systém pro kontrolu evropských vod a pobřeží - námořní dohled a přehled o situaci (poloha lodí) -, který zemím EU pomáhá v plnění jejich operativních úkolů.

Za účelem zlepšení přehledu o situaci v námořní oblasti a zajištění na míru šitých řešení byl tento právní předpis pozměněn směrnicí Komise 2014/100/EU. Díky tomu je možné shromažďovat a vyměňovat informace s využitím systému EU pro výměnu námořních informací (SafeSeaNet (SSN)), do něhož je třeba začlenit data z jiných systémů EU sloužících k monitorování a sledování, jako je například CleanSeaNet, a z externích systémů (např. družicových automatických identifikačních systémů (AIS)).

Stanoví povinnosti zemí EU, námořních úřadů, přepravců, provozovatelů a velitelů lodí.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se vztahuje na všechny lodě o hrubé prostornosti alespoň 300 tun, ať už přepravují nebezpečné věci, či nikoli, s výjimkou:

válečných lodí,

rybářských lodí, tradičních lodí a rekreačních plavidel o délce méně než 45 m,

zásobníky pohonných hmot na méně než 1 000 tun.

Požadavky pro provozovatele lodí směřujících do přístavů EU

Do námořního vnitrostátního jednotného portálu musí nahlásit určité informace (identifikaci lodi, celkový počet osob na lodi, přístav určení, předpokládanou dobu příjezdu atd.) (od 1. června 2015).

Vybavení a zařízení

Lodě zastavující v přístavu některé ze zemí EU musí být vybaveny:

automatickým identifikačním systémem a

systémem záznamu cestovních údajů (VDR) („černá skříňka“) usnadňujícím vyšetřování po nehodách,

Země EU a Evropského hospodářského prostoru (EHP) musí mít přijímače AIS a musí propojit vnitrostátní jednotný portál/vnitrostátní systém SSN s centrálním systémem.

Nebezpečné nebo znečišťující věci na palubě lodí

než přepravci vezmou takové zboží na palubu, musí o tom předat prohlášení provozovateli,

provozovatel, agent nebo velitel lodi musí příslušnému orgánu také nahlásit obecné informace, například identifikaci lodi a informace poskytnuté přepravcem.

Sledování nebezpečných lodí a zásah v případě mimořádné události a nehody

Orgány musí informovat dotčené země EU v případě, že jsou informovány o lodích:

které se dříve zúčastnily mimořádné události nebo nehody na moři,

které nedodržely požadavky na ohlašování a podávání zpráv,

které úmyslně vypustily znečišťující látky nebo

kterým byl odepřen přístup do přístavu.

Velitel lodi musí okamžitě ohlásit:

jakoukoliv mimořádnou událost nebo nehodu postihující bezpečnost lodi,

jakoukoliv mimořádnou událost nebo nehodu ohrožující bezpečnost plavby,

jakoukoliv situaci, která může vést k znečištění vod nebo pobřeží země EU,

jakoukoliv skvrnu znečišťujících látek a kontejnery nebo obaly plovoucí v moři.

Útočiště

Všechny země EU/EHP musí vypracovat plány zajišťující to, aby lodím v nouzi byla v útočištích poskytnuta pomoc. Musí se také pravidelně scházet a vyměňovat si zkušenosti a podniknout společná opatření vedoucí ke zlepšení.

Soulad

Země EU musí kontrolovat provoz svých informačních systémů a zavést systém finančních pokut, které by odrazovaly od nedodržování požadavků této směrnice.

Řízení

Systém vyvíjí a spravuje Evropská komise a země EU/EHP. Za jeho technický provoz odpovídá Evropská agentura pro námořní bezpečnost.

KONTEXT

Tato směrnice je nedílnou součástí politiky EU v oblasti námořní bezpečnosti. Systém a platforma hrají roli nejen při zajišťování bezpečnosti a udržitelnosti, ale jsou klíčové pro vytvoření jednotného evropského námořního prostoru bez překážek - evropského prostoru námořní dopravy.

Více informací je k dispozici zde:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2002/59/ES

5. 8. 2002

5. 2. 2004

Úř. věst. L 208 ze dne 5. 8. 2002, s. 10-27

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/17/ES

31. 5. 2009

31. 11. 2010

Úř. věst. L 131 ze dne 28. 5. 2009, s. 101-113

Směrnice Komise 2011/15/EU

16. 3. 2011

16. 3. 2012

Úř. věst. L 49 ze dne 24. 2. 2011, s. 33-36

Směrnice Komise 2014/100/EU

18. 11. 2014

18. 11. 2015

Úř. věst. L 308 ze dne 29. 10. 2014, s. 82-87

Poslední aktualizace: 23.04.2015

Top