Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

MEDIA 2007: program podpory evropského audiovizuálního odvětví

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

MEDIA 2007: program podpory evropského audiovizuálního odvětví

MEDIA 2007 je nový program podpory evropského audiovizuálního odvětví. Navazuje na programy MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA. MEDIA 2007 je koncipován jako jeden program sdružující dva stávající okruhy (rozvoj, distribuci, propagaci/vzdělávání). Program pokrývá období 2007–2013 a disponuje rozpočtem přibližně 755 milionů EUR.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007)

PŘEHLED

Audiovizuální odvětví je hlavním prostředkem pro předávání a rozvoj evropských kulturních hodnot. Hraje prvořadou úlohu při vytváření evropské kulturní identity a vyjadřování evropského občanství. Oběh evropských audiovizuálních děl (filmů a televizních programů) přispívá k posilování mezikulturního dialogu a ke zlepšování vzájemného porozumění a povědomí o evropských kulturách. Evropská unie si klade za cíl prostřednictvím této podpory umožnit, aby audiovizuální odvětví mohlo plně splňovat tuto svoji úlohu stmelujícího prvku evropského občanství a evropské kultury.

Kromě kulturního aspektu disponuje evropské audiovizuální odvětví také silným společenským a hospodářským potenciálem. Podpora Společenství audiovizuálnímu odvětví zapadá také do kontextu Lisabonské strategie, jejímž cílem je učinit z EU nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiku světa.

V rámci programu MEDIA 2007 hodlá Komise pokračovat v činnosti Společenství prováděné prostřednictvím programů MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus a Vzdělávání MEDIA, které podněcovaly rozvoj evropského audiovizuálního průmyslu od roku 1991.

OBECNÉ CÍLE

Program MEDIA 2007 se zavádí na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. Sleduje tyto obecné cíle:

 • chránit a posilovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a evropské kinematografické a audiovizuální dědictví, zaručit jeho dostupnost veřejnosti a podporovat mezikulturní dialog;
 • zvýšit oběh a sledovanost evropských audiovizuálních děl uvnitř Evropské unie i mimo ni;
 • posílit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví v rámci otevřeného a konkurenčního trhu příznivého pro zaměstnanost.

K dosažení těchto cílů se program MEDIA 2007 uplatňuje:

 • ve fázi předcházející audiovizuální výrobě s cílem napomáhat získávání a zlepšování dovedností a rozvoji evropských audiovizuálních děl (předvýrobní fáze);
 • ve fázi následující po audiovizuální výrobě s cílem podporovat distribuci a propagaci evropských audiovizuálních děl (povýrobní fáze);
 • v rámci podpory pilotních projektů. Cílem této podpory je zajistit, aby se program přizpůsoboval vývoji trhu.

V uvedených oblastech uplatnění se program zaměřuje na tyto priority:

 • podpora tvůrčího procesu v evropském audiovizuálním odvětví a zvyšování povědomí o evropském kinematografickém a audiovizuálním dědictví a jeho šíření;
 • posilování struktury evropského audiovizuálního odvětví, zejména malých a středních podniků (MSP);
 • snižování rozdílů existujících na evropském audiovizuálním trhu mezi zeměmi s vysokou audiovizuální výrobní kapacitou a zeměmi nebo regiony s nízkou audiovizuální výrobní kapacitou nebo s omezenou zeměpisnou a jazykovou oblastí. Tato priorita reaguje na potřebu chránit a posilovat kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog v Evropě;
 • sledování vývoje trhu v oblasti digitalizace.

FINANČNÍ KRYTÍ

Program disponuje rozpočtem ve výši přibližně 755 milionů EUR.

KONKRÉTNÍ CÍLE A ZPŮSOBY UPLATNĚNÍ

Předvýrobní fáze

Ve fázi před audiovizuální výrobou sleduje program tyto cíle:

 • získávání a zlepšování dovedností v audiovizuální oblasti: program umožňuje podporovat projekty, jejichž cílem je zlepšovat tvůrčí a řídicí schopnosti profesionálů v evropském audiovizuálním odvětví a přizpůsobit jejich technickou kvalifikaci digitálním technologiím. Cílem je také posílit evropský rozměr vzdělávací činnosti v audiovizuální oblasti prostřednictvím podpory vytváření sítí a mobility zainteresovaných aktérů (evropských filmových škol, ústavů odborné přípravy, partnerů z řad profesionálů). Pro profesionály z nových členských států budou připravena stipendia, která jim pomohou reagovat na výzvy rozšířeného audiovizuálního trhu;
 • rozvoj: cílem programu je ve fázi rozvoje podporovat projekty předkládané nezávislými produkčními společnostmi. Program těmto podnikům pomůže vypracovat kvalitní plány financování včetně finančního zajištění koprodukcí.

Povýrobní fáze

Ve fázi po audiovizuální výrobě sleduje program tyto cíle:

 • distribuce a šíření: podpora ve fázi distribuce a šíření zůstává prioritou pro konsolidování jednotného evropského trhu a zlepšení konkurenceschopnosti audiovizuálního průmyslu. Vytvoření evropské strategie v oblasti distribuce je zásadním krokem, který má zajistit, aby evropská audiovizuální díla dokázala čelit světové konkurenci. Cílem činnosti společenství bude:
 • propagace: v této oblasti je cílem programu zlepšení oběhu evropských audiovizuálních děl zajištěním přístupu na evropské a mezinárodní profesionální audiovizuální trhy. Cílem programu je také zlepšit přístup evropské a světové veřejnosti k evropským audiovizuálním dílům. Program podporuje společné akce vnitrostátních organizací pro propagaci filmů a audiovizuálních programů i akce na propagaci evropského kinematografického a audiovizuálního dědictví.

Pilotní projekty

Prostřednictvím pilotních projektů program podporuje inovace, zejména pokud jde o využívání informačních a komunikačních technologií. Pilotní programy umožňují zajistit, aby se program přizpůsobil technologickému vývoji.

PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA

Ustanovení o třetích zemích

Pokud jsou splněny požadované podmínky a obdrženy dodatečné rozpočtové položky, program je otevřen účasti těchto zemí:

 • států ESVO, které jsou členy evropského hospodářského prostoru (EHP);
 • kandidátských zemí, které využívají strategie před přistoupením k EU;
 • zemí západního Balkánu (v souladu s ujednáními o jejich účasti na programech Společenství dohodnutými v rámcových dohodách);
 • států, které jsou stranami úmluvy Rady Evropy o přeshraniční televizi (EN) (FR);
 • jiných třetích zemí, které s EU uzavřely dohody o přidružení nebo spolupráci obsahující ustanovení věnovaná audiovizuální oblasti.

Příjemci a finanční ustanovení

Příjemci programu mohou být fyzické osoby. V závislosti na druhu akce může mít finanční podpora formu grantů nebo stipendií.

Finanční podpora poskytnutá v rámci programu nesmí přesáhnout 50 % nákladů na podporovanou činnost. V některých zvláštních případech může podpora dosáhnout až 75 % nákladů.

Provádění

Prováděním programu je pověřena Komise, jíž je nápomocen výbor.

Prováděcím orgánem je evropská síť kanceláří MEDIA desk (EN) (FR). Tento orgán zajišťuje šíření informací o programu na vnitrostátní úrovni, zejména o přeshraničních projektech.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1718/2006/ES (přijetí: spolurozhodování COD/2004/0151)

25. 11. 2006

Úř. věst. L 327, 24. 11. 2006

See also

 • Více informací o programu MEDIA (EN)

Poslední aktualizace: 04.01.2007

Top