EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regulace rádiového spektra

Regulace rádiového spektra

Rádiové frekvence, které jsou nezbytné pro provoz mnoha věcí, jež považujeme za samozřejmost, například mobilních telefonů, vysílání a širokopásmového internetu nebo zařízení pro dálkové ovládání, patří mezi vzácné zdroje. S cílem zajistit jejich optimální vyžívání Evropská unie (EU) schválila, jak bude koordinovat svou politiku v této oblasti tak, aby například nedocházelo k rušení důležitých komunikací.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru).

PŘEHLED

Toto rozhodnutí má v EU koordinovat politiku v oblasti dostupnosti rádiového spektra a technických podmínek pro jeho efektivní využívání. Uplatňuje přidělování rádiových a bezdrátových komunikačních frekvencí včetně GSM, třetí a čtvrté generace mobilních komunikací (3G, 4G) na frekvence mezi 9 kHz a 3000 GHz s ohledem na vnitřní trh.

Opatření podle tohoto rozhodnutí berou v potaz práci mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) při správě rádiového spektra a Evropská konference správ pošt a telekomunikací (CEPT), což je mezivládní organizace se 48 členskými zeměmi.

Výbor pro rádiové spektrum

V navázání na všeobecné zásady obsažené v programu politiky rádiového spektra, který byl přijat v roce 2012, pomáhá Komisi Výbor pro rádiové spektrum s definováním, vývojem a prováděním politiky rádiového spektra EU. Výbor, kterému předsedá zástupce Komise a který se skládá ze zástupců členských zemí, zkoumá návrhy technických opatření v oblasti harmonizace podmínek pro dostupnost a využívání rádiového spektra.

Vydává také stanoviska k pověřením vydaným Komisí pro CEPT ve věci harmonizace přidělování rádiových frekvencí a dostupnosti informací týkajících se využívání spektra. Návrhy opatření Komise, jakmile je výbor schválí a Komise přijme, jsou závazné po celé EU a členské země je musí dodržovat při udělování práv k využívání spektra.

Kontext

Rádiové frekvence přidělují mezinárodní orgány, zejména světové radiokomunikační konference (WRC) Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a v Evropě Evropská konference správ pošt a telekomunikací (CEPT). Prostřednictvím tohoto rozhodnutí EU také na sebe bere odpovědnost zajišťovat optimální využívání rádiového spektra.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 676/2002/ES

24. 2. 2002

-

Úř. věst. L 108 ze dne 24. 4. 2002, s. 1-6

SOUVISEJÍCÍ AKTY

HARMONIZACE KMITOČTOVÝCH PÁSEM

Většina rozhodnutí, která Komise přijala v oblasti harmonizace technických podmínek dostupnosti a efektivního využívání spektra, je k dispozici na internetových stránkách Komise o rozhodnutích o rádiovém spektru.

SKUPINA PRO POLITIKU RÁDIOVÉHO SPEKTRA

Rozhodnutí Komise 2002/622/ES ze dne 26. července 2002, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (Úřední věstník L 198 ze dne 27.7.2002, s. 49-51).

Toto rozhodnutí zřizuje konzultační skupinu, Skupinu pro politiku rádiového spektra, která má být nápomocná Komisi a poskytovat jí rady v otázkách, jako je například dostupnost a využívání rádiového spektra, harmonizace a přidělování rádiových frekvencí, problematika práv na využívání spektra, ceny atd.

Viz konsolidované znění.

PROGRAM POLITIKY RÁDIOVÉHO SPEKTRA

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úřední věstník L 81 ze dne 21.3.2012, s. 7-17).

Poslední aktualizace: 18.07.2014

Top