EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Přístavní zařízení pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu

This summary has been archived and will not be updated. See 'Přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí včetně zbytků lodního nákladu' for an updated information about the subject.

Přístavní zařízení pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zvyšuje dostupnost a využívání přístavních zařízení pro lodní odpad a zbytky lodního nákladu.

Kromě toho stanoví režim prosazování, včetně systému kontrol a výměny informací.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se vztahuje na:

 • všechny lodě, bez ohledu na to, pod jakou vlajkou plují, směřující do přístavu země EU, s výjimkou válečných lodí a lodí v majetku státu nebo jím provozovaných pro vládní neobchodní účely,
 • všechny přístavy zemí EU, které zmíněné lodě běžně využívají.

Země EU musí zajistit, že přístavní zařízení:

 • splňují požadavky lodí, které tato zařízení využívají, aniž by jim způsobovala nepřiměřené zdržení,
 • jsou přizpůsobena velikosti přístavu a kategorii lodí, které do něj připlouvají, protože ve větších přístavech bývá větší provoz a větší lodě.

Příjem odpadu a manipulace s ním

Každý přístav musí mít vypracován plán pro příjem odpadu a manipulaci s ním. Tyto plány musí schválit a vyhodnotit příslušná země EU. Každé tři roky musí být podrobeny opětovnému schválení.

Oznámení

Kapitáni lodí (jiných než rybářských nebo rekreačních s kapacitou více než 12 osob) směřujících do přístavu EU musí oznámit určité informace, zejména:

 • datum a poslední přístav, v němž byl lodní odpad předán,
 • druh a množství odpadu a zbytků, které mají být předány anebo které zbývají na palubě, a procentní podíl maximální skladovací kapacity lodě.

Předání

Lodní odpad musí být předán před opuštěním přístavu EU orgánu pro příjem odpadu, pokud kapitán není schopen prokázat, že loď má dostatečnou skladovací kapacitu, aby se dostala do zamýšleného přístavu určení. Nicméně i když to tak je, může země EU přesto požadovat, aby lodě předaly svůj odpad před vyplutím z přístavu, jestliže jsou rozumné důvody se domnívat, že:

 • zamýšlený přístav nemá odpovídající zařízení,
 • nebo zamýšlený přístav není znám,
 • a tudíž existuje riziko, že odpad bude vypuštěn na moři.

Kontroly

Existuje minimální požadavek 25 % prohlídek pro lodě, které působí v některém přístavu EU. Zvláštní pozornost musí země EU věnovat lodím:

 • které nesplnily ohlašovací povinnost,
 • u nichž je podezření, že svůj odpad nepředaly v souladu s touto směrnicí.

Poplatky za odpad

Přístavy musí zavést systémy úhrady nákladů, které zvýhodňují vykládku odpadu na pevnině před jeho vypouštěním do moře. Všechny lodi připlouvající do přístavu EU hradí výraznou část nákladů (kterou Evropská komise stanovila na 30 %), bez ohledu na skutečné využívání těchto zařízení. Poplatky se mohou lišit podle kategorie, typu a velikosti lodě. Lze je také snížit, je-li vliv lodi na životní prostředí, její konstrukce, vybavení a provoz takové, že velitel lodi může prokázat, že tato loď vytváří snížené množství lodního odpadu.

Provádění

Konečná hodnotící studie, kterou ohledně provádění této směrnice uveřejnila v roce 2015 Komise, ukázala, že směrnice byla zčásti účinná, účelná a soudržná. Zjistila také řadu problémů, které je nutné řešit v přezkumu této směrnice.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 28. prosince 2000. Země EU ji musely začlenit do vnitrostátního práva do 28. prosince 2002.

KONTEXT

Ochranu mořského prostředí lze zvýšit omezením vypouštění lodního odpadu a zbytků lodního nákladu do moře.

 • Více informací najdete na internetové stránce Evropské agentury pro námořní bezpečnost věnované přístavním zařízením.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81–90)

Postupné změny směrnice 2000/59/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 24.02.2016

Top