EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Motorová vozidla a jejich přípojná vozidla: silniční kontroly užitkových vozidel (do roku 2018)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Silniční kontroly bezpečnosti užitkových vozidel' for an updated information about the subject.

Motorová vozidla a jejich přípojná vozidla: silniční kontroly užitkových vozidel (do roku 2018)

Nárůst dopravy v Evropské unii (EU) představuje podobné problémy v oblasti bezpečnosti a životního prostředí pro všechny země EU. Proto v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí a spravedlivé hospodářské soutěže harmonizuje EU silniční technické kontroly užitkových motorových vozidel a jejich přípojných vozidel v EU. Ty se týkají užitkových vozidel určených k přepravě cestujících nebo zboží.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví právní rámec a doplňuje pravidla pro povinné každoroční kontroly silničních užitkových vozidel ve stanicích technické kontroly podle směrnice 2009/40/ES (která v roce 2009 zrušila směrnici 96/96/ES a sama byla s účinností od 20. května 2018 zrušena směrnicí 2014/45/EU).

Silniční kontroly jsou neohlášené kontroly užitkových vozidel jezdících v určité zemi Evropské unie (EU). Úřady je provádějí na silnicích, v přístavech nebo na jakémkoli jiném místě, které je pokládáno za vhodné.

Tato směrnice stanoví, že silniční technická kontrola zahrnuje jeden, dva nebo všechny tyto body:

vizuální kontrola stavu údržby vozidla jezdícího v síti pozemních komunikací,

kontrola dokumentů týkajících se souladu vozidla se silniční technickou kontrolou, a je-li přítomen řidič, kontrola posledního vydaného zápisu o silniční technické kontrole,

kontrola k odhalení nedostatečné údržby (ojeté pneumatiky, vadný brzdový systém apod.). V tomto případě by měl kontrolor vzít v úvahu nejnovější dokumenty a jakékoli jiné osvědčení o bezpečnosti.

Směrnice stanoví, že země EU zavedou pravidelné vhodné silniční kontroly, které budou prováděny bez diskriminace na základě státní příslušnosti řidiče nebo registrace vozidla. Každý rok by měly zahrnovat významný reprezentativní průřez užitkovými vozidly všech kategorií.

Země EU musí jednou za dva roky poslat Komisi informace o počtu zkontrolovaných užitkových vozidel ve dvou předchozích letech.

Silniční kontroly stanovené ve směrnici musí být prováděny v souladu se seznamem kontrolních položek (příloha I). Řidiči vozidla musí být předáno osvědčení s výsledky namátkové kontroly. Řidič musí být schopen ho na žádost předložit, aby zjednodušil následné kontroly nebo aby jim předešel.

Pokud rozsah nedostatečné údržby vyžaduje důkladnější prohlídku, může být vozidlo podrobeno pečlivější kontrole ve schválené stanici technické kontroly.

Používání užitkového vozidla na veřejných pozemních komunikacích je okamžitě zakázáno:

pokud výsledky silniční kontroly ukazují, že nesplňuje normy stanovené ve směrnici (příloha II: brzdový systém, emise z výfuku), nebo

pokud se ukáže, že vozidlo nesplňuje směrnici 2009/40/ES během následné technické prohlídky ve schválené zkušebně, a

pokud tedy představuje velké riziko pro cestující osoby nebo jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Vážné závady na vozidle, které je majetkem nerezidenta, musí být sděleny orgánům země EU, ve které je vozidlo registrováno. Země, v níž byla závada zjištěna, může poté požádat, aby bylo učiněno vhodné opatření vůči osobě, která porušila předpisy. Pokud je takové opatření učiněno, musí země, v níž je vozidlo registrováno, informovat zemi, ve které byly zjištěny závady, jaké opatření bylo učiněno vůči dotčené osobě, která porušila předpisy.

Komise má pravomoc definovat určité minimální normy a metody kontrol a přizpůsobit je technickému pokroku.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2000/30/ES

10. 8. 2000

9. 8. 2002

Úř. věst. L 203 ze dne 10.8.2000, s. 1-8

Postupné změny a opravy směrnice 2000/30/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Přílohy I a II

Směrnice 2010/47/EU (Úř. věst. L 173 ze dne 8.7.2010, s. 33-46).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES (Úřední věstník L 127 ze dne 29.4.2014, s. 134-218).

Doporučení Komise 2010/379/EU ze dne 5. července 2010 o posuzování rizik spojených se závadami zjištěnými v průběhu silniční technické kontroly (užitkových vozidel) v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES (Úřední věstník L 173 ze dne 8.7.2010, s. 97-105).

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství členskými státy Vykazované období 2009-2010 (COM(2013) 303 final ze dne 24.5.2013).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství ze strany členských států Zpráva za období 2011-2012 (COM(2014) 569 final ze dne 12.9.2014).

Poslední aktualizace: 13.08.2015

Top