EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Práva cestujících v letecké dopravě v EU v případě odepření nástupu na palubu, zpožděného letu nebo zrušeného letu

Práva cestujících v letecké dopravě v EU v případě odepření nástupu na palubu, zpožděného letu nebo zrušeného letu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Jeho cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany cestujících tím, že stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.

KLÍČOVÉ BODY

Toto nařízení se vztahuje:

 • na cestující odlétající z letiště umístěného na území země EU, na kterou se vztahují Smlouvy EU, a
 • na cestující odlétající z letiště umístěného na území nečlenské země EU na letiště umístěné na území země EU, na kterou se vztahují Smlouvy ES, pokud je letecký dopravce provozující daný let dopravcem EU.

Pod podmínkou, že cestující mají potvrzenou rezervaci pro dotčený let a vyjma případu zrušení se přihlásí k přepravě v předem uvedeném čase, nebo, jestliže není uveden čas, nejpozději do 45 minut před zveřejněným časem odletu. Nařízení stanoví práva cestujících, jestliže:

 • je jim odepřen nástup na palubu proti jejich vůli,
 • je jejich let zpožděn,
 • je jejich let zrušen.

Nevztahuje se na cestující, kteří cestují:

 • bezúplatně nebo
 • za snížené ceny, které nejsou veřejnosti přímo nebo nepřímo dostupné.

Odepření nástupu na palubu

Jestliže letecký dopravce důvodně očekává, že dojde k odepření nástupu na palubu, vyzve nejprve dobrovolníky k odstoupení od jejich rezervací za náhradu. Jestliže se nepřihlásí dostatečný počet dobrovolníků k tomu, aby mohlo dojít k nástupu na palubu, může letecký dopravce za náhradu odepřít cestujícím nástup na palubu proti jejich vůli.

Letecký dopravce dá při přepravě přednost osobám s omezenou pohyblivostí a všem osobám doprovázejícím osoby s omezenou pohyblivostí.

V případě zrušení letů nebo odepření nástupu na palubu mají dotčení cestující:

 • právo na náhradu pořizovací ceny letenky, které je třeba uplatnit do sedmi dní, nebo právo na zpáteční let do původního místa odletu či na přesměrování na své cílové místo určení,
 • právo na poskytnutí péče (strava a občerstvení, ubytování v hotelu, přeprava mezi letištěm a místem ubytování, nabídka dvou telefonních hovorů zdarma nebo podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou zdarma),
 • právo na náhradu škody ve výši:
  • 250 eur u všech letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů,
  • 400 eur u všech letů v EU delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů,
  • 600 eur u všech ostatních letů.

Zpoždění

Nařízení zavádí režim, který obsahuje tři možnosti náhrady škody:

 • v případě velkých zpoždění (dvě a více hodin podle délky letu) se cestujícím za všech okolností nabídne strava a občerstvení, jakož i dva telefonní hovory zdarma či podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou zdarma,
 • jestliže se předpokládá, že čas odletu bude o den později, cestujícím se nabídne rovněž ubytování v hotelu a přeprava mezi letištěm a místem ubytování,
 • jestliže zpoždění trvá alespoň pět hodin, je cestujícím nabídnuta možnost volby mezi náhradou celkové pořizovací ceny letenky, spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu.

V žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce (spojené věci C-402/07 a C-432/07) Soudní dvůr Evropské unie objasnil, že pokud cestující dosáhnou cílového místa určení nejméně tři hodiny po plánovaném času příletu, mohou (stejně jako cestující, jejichž lety jsou zrušeny) požadovat po letecké společnosti paušální náhradu škody, ledaže je zpoždění způsobeno mimořádnými okolnostmi. V souladu se zásadou rovného zacházení je nutné na cestující, jejichž lety jsou zpožděny, a na ty, jejichž lety jsou zrušeny „na poslední chvíli“, pohlížet jako na cestující ve srovnatelné situaci, pokud jde o uplatnění jejich práva na náhradu škody, jelikož tito cestující utrpěli podobnou újmu, konkrétně ztrátu času.

Zrušení

V případě zrušení letu musí být dotčeným cestujícím nabídnuto:

 • právo na poskytnutí péče (strava a občerstvení, ubytování v hotelu, přeprava mezi letištěm a místem ubytování, nabídka dvou telefonních hovorů zdarma nebo podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou zdarma),
 • právo na náhradu pořizovací ceny letenky, které je třeba uplatnit do sedmi dní, nebo právo na zpáteční let do původního místa odletu či na přesměrování na své cílové místo určení,
 • právo na náhradu škody ve výši:
  • 250 eur u všech letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů,
  • 400 eur u všech letů v EU delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů,
  • 600 eur u všech ostatních letů.

Náhrada škody

Náhrada škody se musí vyplatit v případě, že cestující nebyl o zrušení letu informován dostatečně předem. Nemusí se ale vyplatit za předpokladu, že dopravce může doložit, že zrušení bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, jimž nelze předejít, i když byla přijata veškerá přiměřená opatření.

Změna třídy na vyšší nebo nižší

Jestliže letecký dopravce umístí cestující do třídy nižší, než pro kterou byla zakoupena letenka, musí do sedmi dnů nahradit:

 • 30 % ceny letenky u všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů;
 • 50 % ceny letenky u všech letů v EU delších 1500 kilometrů, s výjimkou letů mezi zeměmi EU a francouzskými zámořskými departmenty, a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů,
 • 75 % ceny letenky u všech letů nespadajících pod výše uvedené body, včetně letů mezi zeměmi EU a francouzskými zámořskými departmenty.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 17. února 2005.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1–8)

Postupné změny nařízení (ES) č. 261/2004 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19. listopadu 2009. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon a Alana Sturgeon proti Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) a Stefan Böck a Cornelia Lepuschitz proti Air France SA (C-432/07), žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané Bundesgerichtshof (Německo) a Handelsgericht Wien (Rakousko) Letecká doprava – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Článek 2 písm. l), články 5, 6 a 7 – Pojmy „zpoždění“ a „zrušení“ letu – Nárok na náhradu škody v případě zpoždění – Pojem „mimořádné okolnosti“. Spojené věci C-402/07 a C-432/07.

Poslední aktualizace 02.06.2020

Top