EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnost silničního provozu: řidičské průkazy

Bezpečnost silničního provozu: řidičské průkazy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice slouží k těmto účelům:

 • Omezuje prostor pro podvody: nový řidičský průkaz má mikročip obsahující informace vytištěné na průkazu. Zavádí dobu platnosti u průkazů pro řidiče automobilů a motocyklů v délce 10–15 let, což umožní pravidelnou aktualizaci ochranných funkcí a informací o držiteli. Vytváří novou elektronickou síť k usnadnění komunikace mezi vnitrostátními orgány, pokud jde o kontrolu průkazů.
 • Napomáhá ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu: zavádí novou kategorii průkazu pro mopedy a vyžaduje povinné teoretické zkoušky předem a zároveň zavádí postupný přístup k silnějším motocyklům. Dále určuje požadavky na zkoušení. Profesionální řidiči musejí podstoupit lékařskou zkoušku každých pět let. Stanoví požadavky, pokud jde o kvalifikaci a odbornou přípravu zkušebních komisařů.

Vzájemné uznávání průkazů

Průkazy vydané zeměmi EU musejí být vzájemně uznávány. Níže jsou uvedeny skupiny řidičských průkazů:

 • skupina AM – pro dvoukolová vozidla nebo tříkolová vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřekračující 45 km/h, stejně jako lehké čtyřkolky,
 • skupina A1 – pro malé motocykly s objemem válců do 125 kubických centimetrů a se jmenovitým výkonem do 11 kW,
 • skupina A2 – pro motocykly se jmenovitým výkonem do 35 kW,
 • skupina A – pro silné motocykly bez omezení výkonu,
 • skupina B – pro osobní vozy s hmotností do 3 500 kg a pro přepravu nejvýše osmi cestujících,
 • skupina BE – pro vozidla skupiny B s těžkým přívěsem do 3 500 kg,
 • skupina B1 (volitelně) – pro čtyřkolky,
 • skupina C1 – pro nákladní vozidla s hmotností mezi 3 500 a 7 500 kg a pro přepravu nejvýše osmi cestujících,
 • skupina C1E – pro vozidlo skupiny C1 nebo B s těžkým přívěsem; s kombinovanou hmotností až 12 000 kg,
 • skupina C – pro nákladní vozidla o hmotnosti více než 3 500 kg a pro nejvýše osm cestujících,
 • skupina CE – pro vozidlo skupiny C s těžkým přívěsem,
 • skupina D1 – pro osobní vozidla pro méně než 16 cestujících a s délkou nejvýše 8 m,
 • skupina D1E – pro vozidlo skupiny D1 s těžkým přívěsem,
 • skupina D – pro osobní vozidla pro více než osm cestujících,
 • skupina DE – pro vozidlo skupiny D s těžkým přívěsem,
 • lehké přívěsy do hmotnosti 750 kg mohou být taženy vozidly skupiny B, C1, C, D1 a D.

Tabulka rovnocennosti těchto skupin a skupin, které jsou uvedeny v průkazech vydaných v zemích EU před uplatněním této směrnice, je obsažena v rozhodnutí (EU) 2016/1945.

Podmínky pro vydávání průkazů

 • V průkazu musejí být uvedeny podmínky, za nichž je řidič oprávněn řídit. Pokud je jízda povolena pouze pro určité typy vozidel nebo pro vozidla upravená, měla by tato informace být v průkazu uvedena pomocí kódu.
 • Vydávání průkazů rovněž podléhá určitým podmínkám:
  • průkazy pro skupiny C1, C, D1 a D se vydávají pouze řidičům, kteří jsou již oprávněni řídit vozidla skupiny B,
  • průkazy pro skupiny BE, C1E, CE, D1E a DE se vydávají pouze řidičům, kteří jsou již oprávněni řídit vozidla vždy jedné ze skupin B, C1, C, D1 a D.
 • Minimální věk pro vydání řidičského průkazu je:
  • 16 let pro skupiny AM, A1 (malé motocykly) a B1 (motorové tříkolky a čtyřkolky),
  • 18 let pro skupiny A2, B, BE a C1,
  • 21 let pro skupiny C, CE, D1 a D1E,
  • 24 let pro skupiny D a DE.
 • Země EU mohou v určitých daných mezích a u některých kategorií zvýšit nebo snížit minimální věkovou hranici.
 • Země EU musejí zajistit, že žadatelé o řidičský průkaz mají znalosti a dovednosti a vykazují chování požadované k řízení motorového vozidla. Obecně vzato se zkouška za tímto účelem musí skládat z:
  • teoretické zkoušky,
  • zkoušky dovedností a chování.

Zkušební komisaři

 • Musejí mít minimální kompetence pro složení zkoušky dovedností a chování.
 • Vztahuje se na ně režim zabezpečování kvality a musejí absolvovat pravidelná školení.

Změny po vypuknutí pandemie COVID-19

 • Kvůli potížím při prodlužování platnosti řidičských průkazů v důsledku mimořádných opatření vyvolaných šířením onemocnění COVID-19, které v některých zemích EU začalo nejpozději 1. února 2020, se nařízením (EU) 2020/698 prodlužuje platnost některých řidičských průkazů o sedm měsíců ode dne skončení jejich platnosti, aby se zajistila kontinuita silniční dopravy.
 • Pokud se některá země EU domnívá, že prodloužení platnosti řidičských průkazů bude pravděpodobně nadále neproveditelné i po 31. srpnu 2020, a to kvůli opatřením spojeným s onemocněním COVID-19, musí předložit Komisi do 1. srpna 2020 odůvodněnou žádost o povolení prodloužit příslušné lhůty.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 19. ledna 2007 a musela nabýt podoby zákona v zemích EU do 19. ledna 2011. Země EU musejí uplatňovat pravidla uvedená v této směrnici ode dne 19. ledna 2013.

KONTEXT

Další informace naleznete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18–60)

Postupné změny směrnice 2006/126/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10–24)

Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1945 ze dne 14. října 2016 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (Úř. věst. L 302, 9.11.2016, s. 62–162)

Nařízení Komise (EU) č. 575/2014 ze dne 27. května 2014 o změně nařízení (EU) č. 383/2012, kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 47–49)

Nařízení Komise (EU) č. 383/2012 ze dne 4. května 2012, kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip) (Úř. věst. L 120, 5.5.2012, s. 1–11)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 22.09.2020

Top