Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Práva osob s omezenou schopností pohybu a orientace – letecká doprava

Práva osob s omezenou schopností pohybu a orientace – letecká doprava

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1107/2006 — práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

  • Zakazuje leteckým dopravcům odmítat rezervace nebo nástup na palubu cestujícím kvůli jejich omezené schopnosti pohybu a orientace nebo zdravotnímu postižení*.
  • Zajišťuje také, aby tito cestující obdrželi bezplatnou pomoc, která jim umožní používat leteckou dopravu za stejných podmínek jako ostatní cestující.

KLÍČOVÉ BODY

Výjimky a zvláštní podmínky

Za určitých okolností letecký dopravce, jeho zástupce nebo provozovatel souborných služeb pro cesty může odmítnout rezervaci od osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebo zdravotním postižením či přijmout takovou osobu na palubu:

  • kvůli dodržení platných bezpečnostních požadavků stanovených zákonem (dopravce také může požadovat, aby taková osoba byla doprovázena další osobou schopnou poskytnout pomoc kvůli dodržení těchto bezpečnostních požadavků),
  • pokud velikost letadla nebo jeho dveří nástup na palubu nebo přepravu této osoby reálně neumožňuje.

V obou těchto situacích musí být postižená osoba okamžitě informována. Je třeba vyvinout rozumné úsilí nabídnout této osobě přijatelnou alternativu. Osoby, kterým byl odepřen nástup na palubu z těchto důvodů, mají právo na proplacení výdajů nebo přesměrování podle nařízení (ES) č. 261/2004.

Pomoc na letišti

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebo se zdravotním postižením mají nárok obdržet zdarma pomoc specifikovanou v nařízení:

  • na letišti (při odletu, příletu a během tranzitu) a
  • na palubě letadel (například doprava invalidních vozíků a přeprava asistenčních psů pro slepce).

Tyto služby mohou financovat orgány letišť výběrem zvláštního poplatku od uživatelů letiště.

Porušení tohoto nařízení a sankce

Země EU a Evropského sdružení volného obchodu musí za porušení stanovit sankce a určit nezávislé orgány, které se budou zabývat stížnostmi.

Nařízení (ES) č. 261/2004 stanoví pro celou EU pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.

Pokyny

V roce 2012 Evropská komise zveřejnila pokyny k interpretaci nařízení. Tyto pokyny se zaměřovaly na praktické problémy a nejistoty, které zůstávaly jak pro letecké dopravce, tak pro cestující se zdravotním postižením nebo omezenou schopností pohybu a orientace.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 15. srpna 2006.

KLÍČOVÝ POJEM

* Osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace: osoba, jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku snížena v důsledku jakéhokoliv tělesného postižení (smyslového nebo pohybového, trvalého nebo dočasného), mentálního postižení nebo nezpůsobilosti nebo jakékoli jiné příčiny zdravotního postižení nebo věku a jejíž stav vyžaduje, aby jejím potřebám byla věnována odpovídající pozornost a byly jí přizpůsobeny služby, které jsou poskytované všem cestujícím.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1–9)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1107/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46 ze dne 17.2.2004, s. 1-8)

Poslední aktualizace 15.02.2016

Top