EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Přidělování letištních časů na letištích EU

Přidělování letištních časů na letištích EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích EU

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Cílem je zajistit, aby v případě nedostatku kapacity letišť byly dostupné časy* pro přílet a odlet účinně využívány a rozděleny spravedlivým, nediskriminačním a transparentním způsobem.

KLÍČOVÉ BODY

 • Nařízení stanoví objektivní kritéria, na jejichž základě může být letiště určeno jako koordinované* nebo jako letiště s plánovaným provozem* z důvodu nedostatečné kapacity.
 • Země EU mohou určit kterékoliv letiště jako koordinované letiště, pokud:
  • je provedena analýza kapacity a
  • existuje závažný nedostatek kapacity, který není možné krátkodobě vyřešit.

Koordinátor / letištní zprostředkovatel

 • Země EU zodpovědná za koordinované letiště nebo letiště s plánovaným provozem zajistí, aby byla koordinátorem nebo letištním zprostředkovatelem jmenována kvalifikovaná fyzická nebo právnická osoba s rozsáhlými zkušenostmi s koordinací související s plánováním pohybu letadel leteckých dopravců.
 • Koordinátor / letištní zprostředkovatel jedná neutrálním nediskriminačním a transparentním způsobem a měl by být funkčně oddělen od každé zúčastněné strany.
 • Systém financování činností koordinátora musí zaručit nezávislost postavení koordinátora. Je možné jmenovat téhož koordinátora pro více než jedno letiště.

Kapacita letiště

 • Kapacita letištních časů dostupných k přidělení je určována dvakrát ročně příslušnými orgány podle dvou programových „období“ (zima a léto) platných pro mezinárodní letectví. Výpočet kapacity letiště je založen na objektivní analýze možností uspokojení letového provozu.
 • Letečtí dopravci musí koordinátorovi poskytnout veškeré požadované významné informace.

Koordinační výbor

 • Příslušná země EU musí zajistit, aby byl na koordinovaném letišti ustaven koordinační výbor.
 • Koordinační výbor předkládá návrhy a poskytuje poradenství koordinátorovi ohledně všech otázek týkajících se kapacity letiště, a obzvláště:
  • příležitostí na zvýšení kapacity,
  • koordinačních parametrů,
  • metodiky monitorování a
  • místních zásad.
 • Členy této komise se mohou stát:
  • letečtí dopravci, kteří dané letiště používají,
  • řídící orgán letiště,
  • orgány řízení letového provozu,
  • zástupci obecného letectví.

Postup pro přidělování letištních časů

 • Platí obecná zásada, pokud jde o přidělení letištního času, že pokud letecký dopravce využil alespoň 80 % svého přiděleného letištního času během letního/zimního období letového řádu, je oprávněn získat téže plánovací období na následující rok (toto se též označuje jako dědečkovská doložka). Letištní časy, které nejsou dostatečně využívány, jsou pak přerozděleny (tzv. pravidlo „pozbytí nevyužívaných časů“).
 • Fond letištních časů může být vytvořen z nově vytvořených letištních časů, nevyužitých letištních časů nebo letištních časů, kterých se vzdal letecký dopravce nebo které se staly dostupnými jinak.
 • Koordinátor také bere ohled na dodatečná pravidla a pokyny stanovené odvětvím letecké dopravy a místní pokyny navržené koordinačním výborem a schválené danou zemí EU nebo jiným příslušným orgánem zodpovědným za letiště.
 • Pokud nemůže být požadavku na určitý letištní čas vyhověno, informuje koordinátor žádajícího leteckého dopravce o důvodech této skutečnosti a uvede nejbližší náhradní letištní čas.
 • Letištní časy si mohou letecké společnosti za určitých podmínek vyměnit nebo převést (například částečné nebo celkové převzetí nebo převod na jiný spoj nebo způsob dopravy). V takových případech je vždy vyžadováno výslovné potvrzení od koordinátora.
 • Země EU může vyhradit některé letištní časy pro regionální spoje.

Uplatňování

 • Letový plán leteckého dopravce může být odmítnut příslušnými orgány řízení letového provozu, pokud letecký dopravce zamýšlí přistát nebo vzlétnout na koordinovaném letišti, aniž by mu byl koordinátorem přidělen letištní čas.
 • Pokud letecký dopravce opakovaně a úmyslně provozuje letecké služby v časech, které se výrazně liší od přiděleného letištního času, nebo jej užívá výrazně odlišným způsobem, může koordinátor rozhodnout o odnětí daných letištních časů tomuto leteckému dopravci. Letecký dopravce tak může pozbýt svého práva vyplývajícího z dědečkovské doložky.
 • Země EU musí zajistit, aby byly dostupné účinné, přiměřené a odrazující sankce pro řešení tohoto druhu situací.

Změny

Původní nařízení bylo pětkrát změněno

 • v roce 2002 po teroristických útocích ze září roku 2001, aby se umožnilo leteckým dopravcům ponechat si letištní časy, které jim byly přiděleny na rok 2001 během léta 2002 a zimního období letového řádu 2002/2003 (nařízení (ES) č. 894/2002),
 • v roce 2003 kvůli zohlednění války v Iráku a rozšíření těžkého akutního respiračního syndromu, aby se zajistilo, že nevyužití letištních časů přidělených pro rok 2003 nezpůsobí provozovatelům ztrátu nároku na tyto letištní časy (nařízení (ES) č. 1554/2003),
 • v roce 2004 za účelem upřesnění použití stávajícího režimu v řadě různých bodů, včetně nezávislého postavení koordinátorů a fungování postupů přidělování letištních časů (nařízení 793/2004/ES),
 • v roce 2009 s ohledem na celosvětovou hospodářskou a finanční krizi, aby se zajistilo, že nevyužité letištní časy přidělené pro letní období letového řádu 2009 nezpůsobí provozovatelům ztrátu jejich nároku na tyto letištní časy (nařízení (ES) č. 545/2009),
 • v roce 2020 s ohledem na krizi COVID-19, aby se zajistilo, že nevyužité letištní časy přidělené na březen 2020 (a pro spoje do Číny a Hongkongu na období od 23. ledna do 29. února 2020) a letištní časy přidělené na celé letní období letového řádu 2020 nezpůsobí leteckým dopravcům ztrátu nároku na tyto letištní časy (nařízení (EU) č. 2020/459).

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Platí od 22. února 1993.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Letištní časy: povolení využívat plný rozsah letištní infrastruktury nezbytné k provozu letecké dopravy na koordinovaném letišti v určitý den a čas za účelem přistání nebo vzletu udělené koordinátorem.
Koordinované letiště: letiště s vysokou úrovní provozního přetížení, kde jsou během daného časového rozmezí požadavky vyšší než dostupné kapacity a kdy je pro leteckého dopravce nezbytné, aby k uskutečnění přistání nebo vzletu měl od koordinátora přidělený letištní čas.
Letiště s plánovaným provozem: letiště, kde může vzniknout provozní přetížení a kde byl určen letištní zprostředkovatel, aby usnadnil provoz leteckých dopravců, kteří na tomto letišti provozují nebo hodlají provozovat služby.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 1–6)

Následné změny nařízení (EHS) č. 95/93 byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství, ve znění pozdějších předpisů (KOM (2008) 227 v konečném znění, 30.4.2008)

Sdělení Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 793/2004 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (KOM(2007) 704 v konečném znění, 15.11.2007)

Poslední aktualizace 11.05.2020

Top