EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (SES)

Rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (SES)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 549/2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení)

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

 • Je součástí balíčku právních předpisů o uspořádání letového provozu, který má vytvořit jednotné evropské nebe, aby zajistil optimální využití evropského vzdušného prostoru pro splnění požadavků všech uživatelů vzdušného prostoru.
 • Cílem tohoto nařízení je:
  • zlepšit stávající normy bezpečnosti a zvýšit celkovou efektivnost všeobecného letového prostoru v Evropě,
  • optimalizovat kapacitu a
  • minimalizovat zpoždění.
 • Toto nařízení bylo změněno nařízením (ES) č. 1070/2009 s ohledem na plán rozšířit povinnosti Evropské agentury pro bezpečnost letectví a zahrnout mezi ně bezpečnost uspořádání letového provozu. Tato změna povoluje Evropské komisi aktualizovat právní předpisy v souladu s technickým a provozním vývojem a stanovit základní kritéria a postupy pro využívání určitých funkcí v oblasti uspořádání služeb.

KLÍČOVÉ BODY

Vnitrostátní dozorové orgány

 • Země EU musí společně nebo jednotlivě určit nebo zřídit jeden nebo více subjektů jako jejich vnitrostátní dozorový orgán, aby převzaly úkoly přidělené těmto orgánům tímto nařízením.
 • Tyto orgány musí být nezávislé na poskytovatelích letových navigačních služeb.

Výbor pro jednotné nebe

 • Je zřízen výbor pro jednotné nebe, který bude napomáhat Komisi s řízením jednotného evropského nebe a zajišťovat, aby se přihlíželo k zájmům všech kategorií uživatelů.
 • Skládá se ze 2 zástupců z každé země EU a předsedá mu zástupce Komise.

Prováděcí pravidla

Do vypracování prováděcích pravidel, která spadají do jeho působnosti, je zapojen Eurocontrol, a to na základě pověření odsouhlasených Výborem pro jednotné nebe.

Ověření výkonnosti

Nařízení stanoví mechanismus ověření výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě. Patří sem:

 • celoevropské výkonnostní cíle v klíčových oblastech výkonnosti týkající se bezpečnosti, životního prostředí, kapacity a cenové účinnosti,
 • vnitrostátní plány nebo plány funkčních bloků vzdušného prostoru* zajišťování souladu s celoevropskými cíli a
 • pravidelné posuzování, sledování a stanovování referenčních hodnot výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/317 stanoví pravidla pro provozování systému výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě a systém poplatků uvedený v nařízení (ES) č. 550/2004 o letových navigačních službách — viz shrnutí.

Ochranná opatření

Toto nařízení nebrání zemím EU, aby uplatňovaly opatření potřebná pro zajištění základních bezpečnostních nebo obranných zájmů.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 20. dubna 2004.

KONTEXT

První balíček týkající se „jednotného evropského nebe“ se skládá z tohoto rámcového nařízení a 3 technických nařízení o poskytování letových navigačních služeb (nařízení (ES) č. 550/2004), o organizaci a užívání vzdušného prostoru (nařízení (ES) č. 551/2004) a interoperabilitě evropské sítě uspořádání letového provozu (nyní podle nařízení (EU) 2018/1139 nebo dalších souvisejících nařízení v přenesené pravomoci nebo prováděcích nařízení, kterými se ruší a nahrazuje nařízení (ES) č. 552/2004). Tato nařízení mají především zlepšit a posílit bezpečnost a přeorganizovat vzdušný prostor na základě letového provozu místo vnitrostátních hranic.

Další informace najdete zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Funkční blok vzdušného prostoru: vzdušný blok stanovený na základě provozních požadavků spíš než státních hranic, kde jsou letové navigační služby a související služby založené na výkonnosti a jsou optimalizovány za účelem zavést v každém funkčním bloku vzdušného prostoru posílenou spolupráci mezi poskytovateli letových navigačních služeb nebo případným integrovaným poskytovatelem.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004. s. 1–9)

Následné změny nařízení (ES) č. 549/2004 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/903 ze dne 29. května 2019, kterým se stanoví výkonnostní cíle na úrovni Unie pro síť uspořádání letového provozu v třetím referenčním období, které začíná 1. ledna 2020 a končí 31. prosince 2024 (Úř. věst. L 144, 3.6.2019, s. 49–55)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/317 ze dne 11. února 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013 (Úř. věst. L 56, 25.2.2019, s. 1–67)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1–122)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/259 ze dne 13. února 2017, které se týká některých revidovaných výkonnostních cílů a příslušných opatření zahrnutých do vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, jež nejsou přiměřené vzhledem k výkonnostním cílům celé Unie na druhé referenční období, a kterým se stanoví povinnosti provedení nápravných opatření (Úř. věst. L 38, 15.2.2017, s. 76–85)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/348 ze dne 2. března 2015, kterým se konstatuje soulad některých cílů zahrnutých do vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli celé Unie na druhé referenční období (Úř. věst. L 60, 4.3.2015, s. 55–67)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví výkonnostní cíle pro síť uspořádání letového provozu a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie na druhé referenční období 2015–2019 (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 20–23)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2013 ze dne 3. května 2013 o definici společných projektů, vytvoření správy a identifikaci pobídek podporujících provádění evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu (Úř. věst. L 123, 4.5.2013, s. 1–7)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20–25)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10–19)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 08.05.2020

Top