Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Evropská agentura pro železnice

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Evropská agentura pro železnice

Evropská agentura pro železnice představuje hnací prvek v politice modernizace evropského železničního sektoru. V osmadvaceti členských státech jsou zavedeny vnitrostátní technické a bezpečnostní předpisy, které jsou navzájem neslučitelné, a proto tvoří hlavní překážku rozvoje železničního odvětví. Cílem agentury je postupně sbližovat tyto technické předpisy a zavádět společné bezpečnostní metody a společné bezpečnostní cíle pro celý evropský železniční systém.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Postupné zavádění evropského železničního prostoru bez hranic vyžaduje působení Společenství v oblasti technických předpisů, které budou použitelné pro železnice v technických i bezpečnostních aspektech. K souběžnému plnění cílů bezpečnosti a interoperability je nutné velké úsilí v oblasti techniky, které musí vést specializovaný orgán: Evropská agentura pro železnice (ERA), zde dále jen agentura.

K hlavním cílům Evropské agentury pro železnice tedy patří:

 • posilovat bezpečnost evropského železničního systému;
 • zlepšit jeho úroveň interoperability;
 • přispět ke zřízení evropského systému certifikace pro opravy;
 • přispívat k zavádění jednotného systému školení a uznávání strojvedoucích.

Bezpečnost železničního systému

Agentura má za úkol poskytovat potřebnou technickou podporu při provádění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství. Hlavní úkoly, které jí byly přiděleny, jsou:

 • připravovat a navrhovat společné bezpečnostní metody a společné bezpečnostní ukazatele a každý rok ověřovat, zda členské státy plní bezpečnostní cíle;
 • opírat se o pracovní skupiny odborníků v odvětví, spadajících pod agenturu;
 • vést konzultace se sociálními partnery a s organizacemi, které na evropské úrovni zastupují klienty nákladní železniční dopravy a cestující;
 • zajišťovat průběžné sledování bezpečnosti;
 • každé dva roky sestavovat veřejnou zprávu;
 • vést databázi o železniční bezpečnosti;
 • zajistit vytvoření sítě propojující vnitrostátní bezpečnostní orgány a vnitrostátní inspekční orgány a podporovat vzájemnou spolupráci výměnou zkušeností a rozvíjením společné kultury železniční bezpečnosti.

Interoperabilita železničního systému

Interoperabilita evropského železničního systému usiluje o sloučení různých železničních systémů členských států odstraňováním a omezováním technických překážek.

S cílem zlepšovat jeho úroveň interoperability agentura organizuje a řídí práce usilující o vytvoření a aktualizaci technických specifikací pro interoperabilitu (TSI). TSI mají zajišťovat základní požadavky směrnice 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství. Agentura mimoto každé dva roky zveřejní zprávu o pokroku dosaženém v oblasti interoperability.

Údržba vozidel

Údržba vozidel je důležitým prvkem železniční bezpečnosti. Proto je posláním agentury vydávat doporučení, pokud jde o systém certifikace subjektů pověřených údržbou vagonů a jiných železničních vozidel.

Agentura je také povinna sestavovat zprávu o zavádění tohoto systému certifikace.

Personál železnic

Odborná příprava a způsobilost strojvedoucích je důležitým faktorem bezpečnosti a interoperability evropského železničního systému. K úkolům agentury patří přispívat k harmonizaci odborné způsobilosti strojvedoucích v rámci směrnice 2007/59/ES týkající se vydávání osvědčení strojvedoucím v EU.

Agentura musí zejména spolupracovat s příslušnými orgány na zajištění interoperability registrů licencí a osvědčení vydávaných strojvedoucím, hodnotit vývoj vydávání jejich osvědčení a předložit zprávu o navrhovaných zlepšeních v této oblasti.

Organizace

Agenturu tvoří správní rada. Schází se nejméně dvakrát ročně. K jejím úkolům patří zejména přijímat roční pracovní program a schvalovat souhrnnou zprávu agentury. Správní rada se skládá ze zástupců každého členského státu, Komise a šesti profesních skupin z železničního sektoru: železničních podniků, provozovatelů infrastruktury, železničního průmyslu, odborů, cestujících a klientů nákladní železniční dopravy.

Agenturu kromě toho řídí výkonný ředitel, kterého jmenuje správní rada. K jeho úkolům patří zejména připravovat a realizovat pracovní program. Také je pověřen plněním rozpočtu agentury.

Evropská agentura pro železnice nemá samostatnou rozhodovací pravomoc, ale může předkládat stanoviska, doporučení a návrhy Komisi. Je nezávislá, ale úzce spolupracuje s odborníky z oboru.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 881/2004

1. 5. 2004

-

Úř. věst. L 164 ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1335/2008

1. 1. 2009

-

Úř. věst. L 354 ze dne 31. 12. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

2014/89/EU : Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2014 o pilotním projektu k zavedení povinnosti v oblasti správní spolupráce podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/59/ES prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu [Úř. věst. L 4 ze dne 15.2.2014].

Agentura odpovídá za sledování pilotního projektu týkajícího se využívání systému pro výměnu informací o vnitřním trhu pro usnadnění výměny informací mezi vnitrostátními registry licencí a osvědčení strojvedoucích. Připravuje též zprávy o fungování projektu, aby umožnila Komisi zhodnotit výsledky tohoto pilotního projektu.

Poslední aktualizace: 06.06.2014

Top