EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Práva cestujících v železniční přepravě

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Cílem směrnice je stanovit práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě za účelem jejich ochrany obzvláště v případě narušení cesty a zlepšit efektivitu a přitažlivost služeb železniční přepravy.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

 • Nařízení se vztahuje na všechny železniční cesty a dopravní spoje provozované pod licencí jednoho nebo více železničních podniků podle směrnice 2012/34/EU (viz shrnutí Jednotná železniční síť pro Evropu).
 • Nevztahuje se na cesty a dopravní spoje provozované mimo území zemí EU.
 • Země EU se může rozhodnout udělit výjimku z většiny článků nařízení vnitrostátním osobním železničním dopravním spojům na dobu nejvýše pěti let, která může být dvakrát obnovena. Může z uplatňování nařízení také vyjmout městské, příměstské a regionální osobní železniční dopravní spoje.

Práva cestujících

Cestující v železniční dopravě mají následující základní práva:

Přepravní smlouva a informace

Cestujícím by měly být poskytnuty jasné a přístupné informace:

 • před zahájením cesty, zejména pokud jde o relevantní podmínky platné pro danou smlouvu, jízdní řády a cenu jízdného,
 • během cesty, zejména pokud jde o zpoždění nebo přerušení poskytování služeb,
 • ohledně postupů pro podávání stížností.

Informace poskytované osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace budou dostupné v přístupném formátu.

Zpoždění a odřeknutí spoje

V případě, že zpoždění příjezdu do cílového místa bude větší než 60 minut, mají cestující právo na:

 • náhradu jízdného v plné výši ceny přepravního dokladu pro část cesty, která nebyla vykonána, nebo
 • pokračování v cestě nebo přesměrování za srovnatelných cestovních podmínek při nejbližší možné příležitosti nebo později podle přání cestujícího.

Pokud si cestující nezvolí náhradu jízdného, ale pokračování v cestě, mohou požadovat minimální odškodnění odpovídající:

 • 25 % ceny jízdenky v případě zpoždění o 60 až 119 minut,
 • 50 % ceny jízdenky v případě zpoždění o 120 minut a více.

V případě zpoždění příjezdu nebo odjezdu delšího než 60 minut mají cestující právo:

 • obdržet informace o situaci a odhadovaném čase odjezdu nebo příjezdu,
 • na jídlo a občerstvení v rozumných mezích,
 • na ubytování v případě, kdy je nutný pobyt na jednu nebo více nocí,
 • na přepravu do železniční stanice nebo náhradní výchozí stanice nebo cílové stanice, pokud vlak uvízl na trati.

Osoby se zdravotním postižením nebo omezenou schopností pohybu a orientace

Právní předpisy EU týkající se práv cestujících zajistí, aby osoby se zdravotním postižením nebo omezenou schopností pohybu a orientace byly schopny cestovat způsobem srovnatelným s ostatními občany. Nařízení jim proto uděluje následující práva:

 • právo pro nediskriminující přístup k přepravě bez dodatečných poplatků,
 • na vyžádání poskytnutí informací o přístupnosti železničních dopravních služeb a stanic,
 • bezplatnou pomoc ve vlaku a v obsazených stanicích (cestující musejí informovat o svých potřebách, pokud jde o pomoc, 48 hodin před odjezdem),
 • právo na odškodnění, pokud je železniční podnik odpovědný za ztrátu nebo poškození jejich vybavení pro mobilitu.

Bezpečnost, stížnosti a kvalita dopravních služeb

 • Ve vlacích a ve stanicích je zajišťována osobní bezpečnost cestujících ve spolupráci s orgány veřejné správy.
 • Musí být zaveden účinný mechanismus pro vyřizování stížností. Cestující mají právo podat stížnost kterémukoliv zúčastněnému železničnímu podniku.
 • Minimální normy kvality služeb pro železniční podniky zahrnují:
  • informace pro cestující a přepravní doklady,
  • přesnost dopravních spojů a obecné zásady postupu v případě provozních mimořádností,
  • odřeknutí dopravních spojů,
  • čistotu železničních vozů a zařízení železničních stanic,
  • průzkum spokojenosti zákazníků,
  • vyřizování stížností, vracení přepravného a odškodnění v případě nedodržení norem kvality služeb,
  • pomoc poskytovanou zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Prosazování zeměmi EU

Země EU musí určit nezávislý subjekt nebo subjekty pověřené prosazováním nařízení. Cestující mohou podat stížnost u kteréhokoliv z těchto subjektů, pokud mají pocit, že jejich práva nebyla dodržena.

Země EU musí rovněž stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení nařízení.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Platí ode dne 3. prosince 2009.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14–41)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1371/2007 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění) (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32–77)

Viz konsolidované znění.

Sdělení Komise – Pokyny pro výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. C 220, 4.7.2015, s. 1–10)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Výjimky udělené členskými státy na základě nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě (COM(2015) 117 final, 11.3.2015)

Poslední aktualizace 19.03.2020

Top