EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Volební práva a způsobilost ve volbách do Evropského parlamentu

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Směrnice 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropské parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice stanoví podrobná pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu (EP) občanů EU, kteří mají bydliště v některé zemi EU a nejsou jejími státními příslušníky.

KLÍČOVÉ BODY

Požadavky, které musí být splněny

Směrnice definuje požadavky, které musí splňovat státní příslušník jiné země EU, chce-li volit nebo být zvolen v zemi bydliště. Osoba musí:

  • být občanem EU,
  • pobývat v zemi EU, ve které chce volit nebo být zvolena,
  • splňovat tytéž podmínky jako státní příslušník dané země EU, který si přeje volit nebo být zvolen (zásada rovnosti mezi voliči, kteří jsou státními příslušníky této země, a voliči, kteří jejími státními příslušníky nejsou).

Jednodušší předkládání kandidatury

Směrnice byla v roce 2013 pozměněna za účelem zjednodušení postupu předkládání kandidatury osob, které mají bydliště v zemi EU, jíž nejsou státními příslušníky. Dříve museli občané EU v této situaci předkládat potvrzení ze země, jíž jsou státními příslušníky, které osvědčovalo, že v této zemi nejsou zbaveni práva být volen ve volbách do EP. Od roku 2014 mohou občané EU ohlašující kandidaturu poskytnout namísto potvrzení jen své prohlášení. Úřady země EU, ve které má občan bydliště, se spojí s úřady země EU, jíž je občan státním příslušníkem, a ověří platnost tohoto prohlášení. K zajištění efektivní komunikace musí každá ze zemí EU určit jedno kontaktní místo odpovědné za oznamování informací o těchto kandidátech.

Výkon práva volit a být volen

Občané EU mohou vykonávat své právo volit a být voleni buď v zemi EU bydliště, nebo v zemi původu. Nikdo nesmí volit vícekrát než jednou a nikdo nesmí být volen v jedněch volbách ve více než jedné zemi EU.

Zápis do seznamu voličů

Voliči budou zapsáni do seznamu voličů v zemi bydliště, pokud o to s předstihem požádají. V zemích EU, kde mají státní příslušníci právní povinnost volit, platí stejný závazek na voliče, kteří státními příslušníky nejsou a kteří požádají o zápis do seznamu voličů.

Voliči, kteří nejsou státními příslušníky a chtějí být zapsáni do seznamu voličů, musí předložit stejné doklady jako voliči, který jsou státními příslušníky dané země. Kromě toho tací voliči musí předložit další informace ve formě formálního prohlášení.

Opravné prostředky

Opravné prostředky dostupné státním příslušníkům musí být k dispozici i pro státní příslušníky jiného státu, kterým je zamítnut zápis do seznamu voličů nebo kandidatura.

Vnitrostátní pravidla týkající se státních příslušníků žijících mimo stát, jehož jsou státními příslušníky

Ustanovení směrnice 93/109 ES nemají vliv na pravidla země EU týkající se práva volit a být volen nebo týkající se státních příslušníků, kteří mají bydliště mimo své volební území.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice platí od 30. prosince 1993. Musela nabýt podoby zákona v zemích EU do 1. února 1994.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky (Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 34–38)

Následné změny směrnice 93/109/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 15.12.2017

Top