Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Advokáti trvale vykonávající povolání v zahraničí – pravidla EU

Advokáti trvale vykonávající povolání v zahraničí – pravidla EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 98/5/ES – trvalý výkon povolání advokáta v jiné zemi EU než v té, ve které získal kvalifikaci

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice umožňuje advokátům, kteří získají kvalifikaci v jedné zemi EU, trvalý výkon povolání v jiné zemi pod profesním označením používaným v jejich domovské zemi. Směrnice se uplatňuje na státní příslušníky EU oprávněné vykonávat profesní činnost pod označením „advokát“ , ale systém se rozšiřuje i na všechny státní příslušníky zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

KLÍČOVÉ BODY

Právo vykonávat činnost

  • Advokáti mohou své povolání vykonávat trvale v jiné zemi EU pod profesním označením, které získali ve své domovské zemi EU.
  • Ti, kteří si to přejí, se musí zapsat u příslušných orgánů hostitelské země EU.

Oblasti činnosti

  • Advokáti vykonávající svou činnost pod profesním označením udělovaným v domovské zemi mohou s určitými výjimkami vykonávat stejnou profesní činnost jako advokáti hostitelské země.
  • Mohou poskytovat rady v oblasti práva své domovské i hostitelské země EU, jakož i v oblasti práva EU a mezinárodního práva. Pro účely výkonu činností týkajících se zastupování nebo obhajoby klienta v soudním řízení mohou být advokáti, kteří získali kvalifikaci jinde než v dotyčné zemi, žádáni, aby pracovali ve spojení s místním advokátem.

Rovné postavení

  • Advokáti z jiných zemí EU mohou za určitých podmínek získat též profesní označení hostitelské země EU. Musí fakticky a pravidelně vykonávat činnost v hostitelské zemi po dobu tří let a musí v tomto období získat dostatečné zkušenosti v oblasti práva hostitelské země.
  • Pokud činnost v oblasti práva hostitelské země není dostatečná, mohou advokáti, kteří získali kvalifikaci mimo území hostitelské země, i přesto získat profesní označení této země, pokud příslušným orgánům prokáží, že získali nezbytné znalosti jinými prostředky (např. účast na relevantních přednáškách nebo seminářích).

Společný výkon advokacie

Pokud hostitelská země EU povoluje společný výkon advokacie, může jeden nebo více advokátů, kteří patří k jedné skupině v domovské zemi, vykonávat svou činnost jako členové své skupiny v hostitelské zemi.

Výkon povolání

Advokáti trvale vykonávací svou činnost v jiné zemi EU by měli dodržovat pravidla pro výkon povolání platná v domovské zemi, i když se na ně stále vztahuje deontologie jejich domovské země.

Kárné řízení

Advokáti vykonávající svou činnost pod profesním označením domovské země podléhají kárnému řízení hostitelské země EU.

KDY TATO SMĚRNICE VSTUPUJE V PLATNOST?

Dne 14. března 1998. Země EU ji musely ve svých právních předpisech provést do 14. března 2000.

KONTEXT

Na právnickou profesi se vztahují i jiné právní nástroje EU. Týkají se:

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace (Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 36–43)

Postupné změny směrnice 98/5/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (Úř. věst. L 78, 26.3.1977, s. 17–18). Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22–142). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 28.10.2015

Top