Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) – jak EU reguluje chemické látky

Go to the summaries’ table of contents

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) – jak EU reguluje chemické látky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1907/2006 – o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a zřízení Evropské agentury pro chemické látky

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení REACH (zkratka označující registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) stanoví komplexní právní rámec pro výrobu a používání chemických látek v Evropě. Přesouvá odpovědnost za zajištění bezpečnosti chemických látek vyrobených v EU, dovezených do EU a prodávaných a používaných v EU z orgánů veřejné správy na příslušné odvětví. Dále rovněž:

  • prosazuje alternativní metody pro zkoušky na zvířatech,
  • vytváří jednotný trh pro chemické látky,
  • má za cíl podporovat inovace a konkurenceschopnost v odvětví,
  • zřizuje Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA).

KLÍČOVÉ BODY

  • Právní předpis se vztahuje na všechny chemické látky: látky vyrobené, dovezené, prodané či použité samostatně, ve směsích nebo ve výrobcích. S řadou z nich se setkáváme v našem každodenním životě, např. v čisticích prostředcích, barvách nebo v elektrických spotřebičích.
  • Společnosti musí v centrální databázi registrovat všechny chemické látky, které ročně vyrobí nebo dovezou v množství 1 tuny nebo více. Informace poskytované při registracích musí kontrolovat agentura ECHA.
  • Společnosti musí identifikovat a řídit veškerá rizika spojená s látkami, které vyrábějí a uvádějí na trh v EU. Musí uvést bezpečný způsob používání svých výrobků a informovat uživatele o všech opatřeních k řízení rizik, která by měli provést pro zajištění bezpečného používání v celém dodavatelském řetězci.
  • Vnitrostátní orgány mohou omezit výrobu nebo používání určitých látek, pokud jsou toho názoru, že rizika nejsou náležitě kontrolována.
  • Cílem tohoto právního předpisu je nahradit nejnebezpečnější látky bezpečnějšími alternativami, pokud jsou k dispozici.
  • Toto nařízení se nevztahuje na určité skupiny látek (např. na radioaktivní látky nebo látky podléhající celnímu dohledu) nebo na odpad, protože ty už jsou do značné míry regulovány jinými právními předpisy.

V roce 2013 provedla Evropská komise hodnocení prvních pěti let platnosti nařízení REACH a dospěla k závěru, že až do 1. června 2018, což je termín pro registraci určitých látek, není nutné provádět významné přepracování.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. června 2007.

KONTEXT

Chemický průmysl je jedním z největších výrobních odvětví v EU. Sehrává klíčovou úlohu v našem každodenním životě a v oblasti celkové konkurenceschopnosti hospodářství. EU zavedla právní předpis, který umožňuje chemickému průmyslu (a rovněž širšímu výrobnímu průmyslu, který používá chemické látky) rozvoj a inovace a současně zajišťuje, aby jeho výrobky byly bezpečné pro lidi a životní prostředí.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3–280)

Následné úpravy a změny nařízení (ES) č. 1907/2006 a jeho příloh byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (ES) č. 771/2008 ze dne 1. srpna 2008, kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 206, 2.8.2008, s. 5–13)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1–739)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Úř. věst. L 107, 17.4.2008, s. 6–25)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1238/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se stanoví pravidla týkající se kvalifikace členů odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 280, 24.10.2007, s. 10)

Poslední aktualizace 06.04.2018

Top