EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Řešení hrozeb, které představují chemické látky (Stockholmská úmluva)

Řešení hrozeb, které představují chemické látky (Stockholmská úmluva)

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách

Rozhodnutí 2006/507/ES – o uzavření Stockholmské úmluvy jménem Evropského společenství

CO JE CÍLEM ÚMLUVY A ROZHODNUTÍ?

 • Cílem globální smlouvy je chránit lidské zdraví a životní prostředí před škodlivými účinky perzistentních organických znečišťujících látek*. Omezuje a zcela odstraňuje jejich zamýšlenou nebo nezamýšlenou výrobu, použití, obchodování, úniky a skladování.
 • Rozhodnutí Rady uděluje EU právní souhlas s uzavřením úmluvy.

KLÍČOVÉ BODY

Úmluva vyžaduje po svých signatářích, aby:

 • se vypořádávali s mezinárodní výrobou a používáním perzistentních organických znečišťujících látek
  • odstraňováním výroby, používání, dovozu a vývozu chemických látek uvedených v příloze A,
  • omezením výroby a používání chemických látek uvedených v příloze B,
  • zajištěním, že chemické látky uvedené v přílohách A a B budou dováženy a vyváženy pouze kvůli schválenému použití a je možné je odstraňovat způsobem šetrným k životnímu prostředí,
  • vedením veřejně přístupného registru se všemi vnitrostátními výjimkami ze všeobecných zákazů a omezení uvedených v těchto 2 přílohách,
 • řešili nezamýšlenou výrobu a používání perzistentních organických znečišťujících látek:
  • přijetím podrobného plánu činností do 2 let od vstupu úmluvy v platnost za účelem minimalizace používání a konečného odstranění chemických látek uvedených v příloze C,
 • omezili nebo odstranili zásoby a odpady:
  • vypracováním strategií pro identifikaci rezervních zásob obsahujících chemické látky uvedené v příloze A nebo B a používaných výrobků a zboží obsahujících nebo znečištěných chemickými látkami uvedenými ve všech 3 přílohách (A, B a C),
  • provozováním rezervní zásoby bezpečným, účinným a z hlediska životního prostředí správným způsobem,
  • zajištěním, aby byl veškerý odpad správně zpracováván, shromažďován, přepravován a skladován,
  • odstraňováním odpadu tak, aby byly znečišťující látky buď zničeny, nebo nemohly být znovu použity nebo, pokud to není možné, byly zničeny způsobem šetrným k životnímu prostředí,
 • vypracovali prováděcí plány (aktualizované podle potřeby) do 2 let od vstupu úmluvy v platnost. Ty určí, jak budou dodržovat své závazky, spolupracovat s partnery, včetně globálních, vnitrostátních, regionálních a subregionálních organizací, a konzultovat s dalšími zúčastněnými stranami,
 • si vyměňovali příslušné informace o omezení nebo odstranění perzistentních organických znečišťujících látek a o možných životaschopných alternativách prostřednictvím sekretariátu úmluvy,
 • podporovali veřejnou informovanost, osvětu a vzdělávání mezi tvůrci politik a veřejností, zvláště se zaměřením na ženy a děti, a zprostředkovávali školení pro klíčový personál,
 • podporovali a prováděli příslušný vnitrostátní a mezinárodní výzkum, vývoj, monitorování a spolupráci týkající se perzistentních organických znečišťujících látek,
 • poskytovali včasnou a vhodnou technickou pomoc a v případě potřeby i finanční podporu rozvojovým zemím a přechodným ekonomikám,
 • vyčlenili nezbytné finance a stimuly k dosažení vnitrostátních závazků,
 • podávali zprávu všem ostatním signatářům (konferenci smluvních stran — viz níže) o přijatých opatřeních a o jejich dopadu pro dodržování závazků úmluvy,
 • pravidelně poskytovali sekretariátu úmluvy:
  • údaje nebo kvalifikovaný odhad týkající se celkového množství výroby, dovozu a vývozu každé z chemických látek v příloze A a B,
  • seznam zemí, ze kterých nebo do kterých je každá látka dovážena nebo vyvážena.

Úmluva zřizuje:

 • konferenci smluvních stran, která zahrnuje všechny signatáře. Ta:
  • má pravidelná nebo v případě potřeby mimořádná zasedání,
  • pravidelně přezkoumává provádění této úmluvy,
  • může zřídit podskupiny, pokud jí to přijde nezbytné,
  • spolupracuje s příslušnými mezinárodními a mezivládními a nevládními subjekty,
  • zřizuje Výbor pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek sestávající z expertů navržených vládou,
  • rozhoduje, zda přijmout návrh na přidání chemické látky na seznamy v přílohách A, B nebo C,
  • posuzuje účinnost úmluvy, poprvé 4 roky po jejím vstupu v platnost a následně pravidelně,
  • přijímá opatření k určování a vypořádávání se s případy nedodržování úmluvy a jakýchkoli navržených změn úmluvy,
 • sekretariát, jehož správní funkce provádí výkonný ředitel Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí.

Jakýkoli signatář může od úmluvy odstoupit 3 roky po tom, co vstoupila v platnost, podáním písemného oznámení s roční lhůtou.

EU plní své závazky úmluvy přijetím:

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Úmluva vstoupila v platnost dne pondělí 17. května 2004.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Perzistentní organické znečišťující látky: chemické látky používané v pesticidech a průmyslových procesech. Zůstávají aktivní spoustu let, značně se šíří a mají schopnost bioakumulace* a jsou nebezpečné pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí.
Bioakumulace: zvyšování koncentrace v tělech živých organismů.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 3–29)

Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1–2)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění) (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45–77)

Následné změny nařízení (EU) 2019/1021 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informační hodnotu.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu a aktualizaci druhého prováděcího plánu Evropské unie v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (COM(2018) 848 final, 4.1.2019)

Protokol o perzistentních organických znečišťujících látkách k úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 37–71)

Rozhodnutí Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004 o uzavření Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Společenství (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 35–36)

Poslední aktualizace 04.09.2020

Top