EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obaly a obalové odpady

Obaly a obalové odpady

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Směrnice (EU) 2018/852, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

CO JE CÍLEM TĚCHTO SMĚRNIC?

Směrnice 94/62/ES stanoví pravidla EU pro nakládání s odpady a obalovými odpady.

Směrnice (EU) 2018/852 mění směrnici 94/62/ES a obsahuje aktualizovaná opatření, která mají:

 • předcházet tvorbě obalových odpadů, a
 • prosazovat opakované použití, recyklaci a další formy využití obalových odpadů místo jejich konečného odstranění s cílem přispět k přechodu na oběhové hospodářství*.

Cílem směrnice 94/62/ES je přispět:

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Tato směrnice v platném znění se vztahuje na veškeré obaly, které jsou uváděny na evropský trh, a na veškeré obalové odpady, ať již jsou užívány nebo uvolňovány na úrovni průmyslu, velkoobchodu, maloobchodu, kanceláří, služeb, domácností nebo na jakékoli jiné úrovni, bez ohledu na použitý materiál.

Opatření

Země EU musí přijmout opatření, jako jsou vnitrostátní programy, pobídky prostřednictvím systémů rozšířené odpovědnosti výrobce a další ekonomické nástroje s cílem předcházet tvorbě obalových odpadů a minimalizovat vliv obalů na životní prostředí.

Země EU by měly podpořit zvyšování podílu opakovaně použitelných obalů* uváděných na trh a podílu systémů opakovaného použití obalů, aniž by tím došlo k ohrožení bezpečnosti potravin. Mohou sem patřit:

 • systémy vratných zálohovaných obalů,
 • cíle,
 • ekonomické pobídky,
 • minimální procentní podíl opakovaně použitelných obalů uváděných na trh pro každý typ obalů apod.

Země EU musí též přijmout nezbytná opatření ke splnění určitých cílů v oblasti recyklace odpadů, které se mohou lišit v závislosti na obalovém materiálu, a pro tento účel se uplatňují nová pravidla pro výpočet.

Cíle

Do 31. prosince 2025 musí být recyklováno alespoň 65 % hmotnosti veškerých obalů. Cíle recyklace jednotlivých materiálů jsou tyto:

 • 50 % plastů,
 • 25 % dřeva,
 • 70 % železných kovů,
 • 50 % hliníku,
 • 70 % skla a
 • 75 % papíru a lepenky.

Do 31. prosince 2030 musí být alespoň 70 % hmotnosti veškerých obalů recyklováno. Patří sem:

 • 55 % plastů,
 • 30 % dřeva,
 • 80 % železných kovů,
 • 60 % hliníku,
 • 75 % skla a
 • 85 % papíru a lepenky.

Základní požadavky

Země EU musí zajistit, aby obaly uváděné na trh splňovaly základní požadavky obsažené v příloze II směrnice:

 • omezit objem a hmotnost obalu na minimální hodnotu přiměřenou pro zachování nezbytné úrovně bezpečnosti, hygieny a přijatelnosti pro spotřebitele,
 • snížit na minimum obsah škodlivých a jiných nebezpečných látek a materiálů, které jsou složkami obalového materiálu nebo kterékoli ze součástí obalu,
 • navrhovat obaly způsobem, který umožní jejich opakované využití.

Biologicky rozložitelné obaly: oxo-rozložitelné* plastové obaly nesmí být pokládány za biologicky rozložitelné obaly.

Evropská komise v současnosti zkoumá, jak posílit základní požadavky, s cílem zlepšit návrhy obalů pro opakované použití a podpořit vysoce kvalitní recyklaci, jakož i posílit vymáhání základních požadavků.

Systémy využití obalů

Země EU by měly zajistit, aby vznikaly systémy, které budou zajišťovat vracení a/nebo sběr použitých obalů anebo obalových odpadů, jakož i opakované použití nebo využití včetně recyklace shromážděných obalů a/nebo obalových odpadů.

Odpovědnost výrobce

Do roku 2025 by měly země EU zajistit, aby pro všechny odpady byly zavedeny systémy odpovědnosti výrobce*. Systémy odpovědnosti výrobce stanovují vracení a/nebo sběr použitých obalů a/nebo obalových odpadů a jejich nasměrování na nejvhodnější možnost nakládání s odpady, stejně jako stanovují opakované použití nebo recyklaci sbíraných obalů a obalových odpadů. Tyto systémy budou muset splňovat určité minimální požadavky zavedené podle rámcové směrnice o odpadech (2008/98/ES). Systémy by měly pomoci podpořit obaly, které jsou navrženy, vyrobeny a uvedeny na trh způsobem, který umožňuje jejich opakované použití nebo využití a který má minimální dopad na životní prostředí.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice 94/62/EU je v platnosti od 31. prosince 1994 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 30. června 1996.

Směrnice (EU) 2018/852 je v platnosti ode dne 4. července 2018 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 5. července 2020.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Oběhové hospodářství: oběhové hospodářství minimalizuje vstup zdrojů, odpady, emise a úniky energie. Lze ho dosáhnout pomocí návrhů s dlouhou životností, údržby, oprav, opakovaného použití a recyklace. Je opakem lineárního hospodářství, které těží zdroje, používá je a poté je vyhodí.
Opakovaně použitelné obaly: obaly navržené, vyrobené a uvedené na trh tak, aby mohly být v průběhu svého životního cyklu vícekrát využity tím, že budou několikrát znovu naplněny nebo opakovaně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny.
Oxo-rozložitelné: oxo-rozložitelné obaly jsou plastové obaly s přídavnými látkami, které způsobují, že se tyto obaly rozpadnou na mikroskopické částice. Mohou přispívat k přítomnosti mikroplastů v životním prostředí.
Systém odpovědnosti výrobce: systém zřízený výrobcem s cílem zajistit, aby nesl určitou odpovědnost za snižování určitých dopadů výroby, uvedení na trh a likvidace jeho výrobků na životní prostředí.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10–23)

Postupné změny směrnice 94/62/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 141–154)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 06.11.2018

Top