Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nové potraviny a nové složky potravin

This summary has been archived and will not be updated. See 'Nové potraviny – pravidla od roku 2018' for an updated information about the subject.

Nové potraviny a nové složky potravin

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových složkách potravin

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Jeho cílem je harmonizovat pravidla pro schvalování nových potravin a složek potravin na úrovni EU.
 • Vyžaduje, aby testy prováděl Evropský úřad pro bezpečnost potravin s cílem prokázat, že tyto výrobky nepředstavují žádná rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

KLÍČOVÉ BODY

Novými potravinami nebo novými složkami, jichž se toto nařízení týká, jsou ty, které nejsou dosud běžně používané pro lidskou spotřebu.

Nové potraviny či nové složky potravin

Nařízení se týká:

 • potravin a složek potravin s novou nebo záměrně modifikovanou primární molekulární strukturou;
 • potravin a složek potravin, které se skládají z mikroorganismů, hub nebo řas;
 • potravin a složek potravin skládajících se z rostlin nebo z nich izolovaných a složek potravin izolovaných z živočichů;
 • potravin a složek potravin, jejichž nutriční hodnota, metabolismus nebo množství nežádoucích látek byly výrobním procesem výrazně změněny.

Nařízení se nevztahuje na potravinářské přísady, na látky určené k aromatizaci, na extrakční rozpouštědla, ani na potravinářské enzymy.Toto nařízení se však již nevztahuje na geneticky modifikované organismy; těch se týká nařízení (ES) č. 1823/2003.

Potraviny a složky potravin nesmí:

 • představovat nebezpečí pro spotřebitele;
 • klamat spotřebitele;
 • být pro spotřebitele nutričně nevýhodné.

Postup vyhodnocení

Potraviny a složky potravin uvedené v nařízení musejí být před uvedením na trh posouzeny EU.

V rámci posuzovacího postupu musí příslušný orgán země EU, která obdrží žádost, provést počáteční posouzení a zjistit, zda je či není požadováno další posouzení. Pokud ani Evropská komise ani země EU nevznesou námitku a pokud není požadováno žádné další posouzení, země EU informuje žadatele, že výrobek může uvést na trh. V ostatních případech je vyžadováno rozhodnutí o povolení. Toto rozhodnutí se přijímá v souladu s opatřeními navrženými Komisí za pomoci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Toto rozhodnutí vymezuje rozsah povolení a podle potřeby stanoví podmínky použití, označení potravin nebo složek potravin, jejich specifikaci a zvláštní požadavky na označování.

Každé rozhodnutí nebo ustanovení týkající se nových potravin nebo složek potravin, které by mohly mít vliv na veřejné zdraví, musí být oznámeno EFSA.

Označování

Nařízení stanoví zvláštní požadavky týkající se označování nových potravin či nových složek potravin, které doplní všeobecné evropské požadavky na označování potravin.

Musejí tam být uvedeny následující údaje:

 • jakékoli charakteristiky jako je složení, nutriční hodnota nebo zamýšlené použití nových potravin;
 • přítomnost látek, které mohou mít vliv na zdraví některých osob;
 • přítomnost látek, které vyvolávají obavy etické povahy.

Omezovací postup

Země EU jsou oprávněny na svém území pozastavit nebo dočasně omezit prodej a používání nových potravin nebo složek potravin, pokud se domnívají, že jejich použití představuje zdravotní riziko nebo riziko pro životní prostředí. Informují o tom Komisi, která podnikne kroky v souladu s postupem týkajícím se povolení k uvedení výrobků na trh.

Zrušení

Nařízení (EU) 2015/2283 ruší s účinností od 1. ledna 2018 nařízení (ES) č. 258/97.

ODKDY SE TOTO NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 14. května 1997.

KONTEXT

Více informací najdete na internetových stránkách Evropské komise v části „Nové potraviny“

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1–6).

Následné změny nařízení (ES) č. 258/97 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1–22)

Poslední aktualizace 18.04.2016

Top