Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy

Předem balené potraviny musí být v souladu s pravidly pro označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy. Tato pravidla jsou harmonizována na úrovni Evropské unie (EU) s cílem umožnit evropským spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí a odstranit překážky volného pohybu potravin a nerovných podmínek hospodářské soutěže.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Směrnice se vztahuje na předem balené potraviny, které mají být dodány konečnému spotřebiteli nebo do restaurací, nemocnic, jídelen a dalších podobných zařízení společného stravování. Nevztahuje se na výrobky určené pro vývoz mimo Evropskou unii (EU).

Označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy nesmí:

 • uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o vlastnosti nebo účinky potravin;
 • připisovat potravinám (s výjimkou přírodních minerálních vod a potravin určených pro zvláštní výživu, na které se vztahují zvláštní předpisy Společenství) vlastnosti umožňující předcházet určité lidské nemoci, léčit ji nebo ji vyléčit.

POVINNÉ ÚDAJE PŘI OZNAČOVÁNÍ

Označování potravin musí obsahovat povinné údaje. Údaje uvedené na produktech musí být snadno srozumitelné, viditelné, čitelné a nesmazatelné. Některé z nich se musí nacházet ve stejném zorném poli.

Pokud jsou potraviny balené, povinné údaje jsou uvedeny na obalu nebo na etiketě nacházející se na obalu.

Povinné údaje zahrnují:

 • název, pod nímž je výrobek prodáván;
 • seznam složek, které jsou uvedeny v sestupném pořadí podle hmotnosti a označeny svým specifickým názvem s výhradou odchylek uvedených v přílohách I, II, III, IIIa). Složky, které náleží k více než jedné kategorii, jsou uvedeny dle jejich hlavní funkce.Za určitých podmínek není seznam složek vyžadován pro: Některé přísady a enzymy nejsou považovány za složky; to se vztahuje na ty látky, které se používají jako pomocné látky nebo jsou obsaženy ve složce, která v konečném výrobku neplní technologickou funkci;
 • množství složek nebo skupin složek vyjádřené v procentech. Tento požadavek platí v případě, že složka nebo skupina složek:
 • čisté množství vyjádřené v objemových jednotkách u kapalin a v hmotnostních jednotkách u ostatních produktů. Nicméně existují zvláštní ustanovení pro potraviny prodávané dle počtu a pro pevné potraviny prodávané v nálevu;
 • datum minimální trvanlivosti. Toto datum obsahuje den, měsíc a rok s výjimkou potravin, které nevydrží déle než tři měsíce (den a měsíc jsou dostačující), potravin, které nevydrží déle než 18 měsíců (měsíc a rok jsou dostačující), a potravin, které vydrží déle než 18 měsíců (rok stačí).Uvádí se slovy „Minimální trvanlivost do...“, obsahuje-li datum uvedení dne, nebo „Minimální trvanlivost do konce ...“ v ostatních případech.Datum trvanlivosti se nevyžaduje u těchto produktů: V případě potravin, které snadno podléhají zkáze, musí být datum minimální trvanlivosti nahrazeno slovy „spotřebujte do“ s příslušným datem;
 • zvláštní podmínky skladování nebo podmínky použití;
 • název nebo obchodní firma a adresa výrobce, balírny nebo prodejce se sídlem ve Společenství. Avšak členské státy jsou oprávněné u másla vyráběného na jejich území požadovat pouze údaj o výrobci, balírně nebo prodejci;
 • místo původu nebo provenience, kde by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebitele v omyl;
 • měl by být uveden návod k použití, aby vhodným způsobem umožnil použití potravin;
 • údaj o obsahu alkoholu na jednotku objemu u nápojů obsahujících více než 1,2 % obj. alkoholu.

ODCHYLKY A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Evropské předpisy platné pro konkrétní potraviny mohou povolit, aby některé údaje týkající se seznamu složek a data minimální trvanlivosti byly nepovinné. Tyto předpisy mohou stanovit další povinné údaje za předpokladu, že kupující nebude nevhodně informován.

Zvláštní ustanovení se vztahují na:

 • vratné skleněné láhve a obaly malých rozměrů;
 • předem balené potraviny. Pokud jsou předem balené potraviny uváděny na trh ve fázi, která předchází prodeji konečnému spotřebiteli, nebo jsou dodávány do provozoven společného stravování za účelem zpracování, stačí, kdy jsou údaje uvedeny pouze v obchodních dokladech za předpokladu, že název výrobku, datum minimální trvanlivosti a podrobnosti o výrobci nebo balírně jsou uvedeny na vnějším obalu potraviny;
 • potraviny nabízené k prodeji, které nejsou v hotovém balení, a potraviny balené v místě prodeje na žádost spotřebitele.

OCHRANNÁ DOLOŽKA

Uvádění takových potravin na trh, které jsou v souladu s touto směrnicí, může být zakázáno pouze v případě neharmonizovaných vnitrostátních předpisů, které jsou oprávněné ze zvláštních důvodů, jako je ochrana veřejného zdraví, předcházení podvodům nebo ochrana práv průmyslového a obchodního vlastnictví.

VÝBOR A SOUVISLOSTI

Provádění této směrnice zajišťuje Evropská komise, které je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Směrnice 2000/13/ES nahrazuje směrnici Rady 79/112/EHS ze dne 18. prosince 1979 označování potravin, jejich obchodní úpravě a o související reklamě.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2000/13/ES

26. 5. 2000

-

Úř. věst. L 109ze dne 6. 5. 2000

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2001/101/ES

18. 12. 2001

31. 12. 2002

Úř. věst. L 310ze dne 28. 11. 2001

Směrnice 2002/67/ES

8. 8. 2002

30. 6. 2003

Úř. věst. L 191ze dne 19. 7. 2002

Akty o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

1. 5. 2004

Nejpozději v roce 2007

Úř. věst. L 236ze dne 23. 9. 2003

Směrnice 2006/107/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst L 363ze dne 20. 12. 2006

Směrnice 2003/89/ES

25. 11. 2003

25. 11. 2004

Úř. věst. L 308ze dne 25. 11. 2003

Směrnice 2006/142/ES

12. 1. 2007

23. 12. 2007

Úř. věst L 368ze dne 23. 12. 2006

Nařízení (ES) č. 1332/2008

20. 1. 2009

-

Úř. věst. L 354ze dne 31. 12. 2008

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188ze dne 18. 7. 2009

Postupné změny a opravy směrnice 2000/13/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. ledna 2008 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (KOM(2008) 40 – v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Tento návrh pravidelné zprávy spojuje směrnice 2000/13/ES a 90/496/EHS o nutričním označování, aby se zlepšila úroveň informací a ochrany evropských spotřebitelů. Návrh zavádí nové požadavky na označování. Povinné informace by měly zahrnovat zejména totožnost zboží, jeho složení a nutriční vlastnosti, jejich původ a podmínky k bezpečnému používání (trvanlivost, působení a nebezpečí ohrožení zdraví). Tyto informace musí být uvedeny čestným způsobem a měly by být pro spotřebitele snadno čitelné a pochopitelné. Minimální velikost by měla být 3 mm.

Nutriční označování by mělo zahrnovat povinné informace, například energetickou hodnotu či množství některých živin ve složení (tuky, nasycené mastné kyseliny, sacharidy, jakož i konkrétní informace o cukru a soli).

Kromě toho by spotřebitelé měli mít přístup k odpovídajícím informacím, zejména při nákupu potravin přes internet nebo při jiném způsobu prodeje na dálku.

Členské státy mohou rovněž přijmout další závazné požadavky na informace pro specifické kategorie potravin v zájmu ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti a průmyslového a obchodního vlastnictví. Předpokládané informace musejí být oznámeny jako návrh Komisi, která může dát záporné stanovisko.

Postup spolurozhodování (2008/0028/COD)

UŽÍVÁNÍ JAZYKŮ PŘI OZNAČOVÁNÍ

Interpretative Commission communication concerning the use of languages in the marketing of foodstuffs in the light of the judgment in the Peeters case [COM(93) 532 final – Official Journal C 345 of 23.12.1993] (Dne 10. listopadu 1993 Komise přijala od Soudního dvora Interpretační sdělení týkající se používání jazyků při uvádění potravin na trh s ohledem na rozsudek Soudního dvora ve věci Peeters).

V tomto sdělení Komise připomíná, že označování potravin určených k prodeji konečnému spotřebiteli musí být ve snadno srozumitelném jazyce, což obecně znamená úřední jazyk/jazyky země, kde se výrobek uvádí na trh. V každém případě musí být kupujícímu umožněno, aby snadno porozuměl cizím termínům nebo výrazům.

See also

 • Označování a balení výrobků

Poslední aktualizace: 16.11.2010

Top